Τους όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, που θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση των μετόχων της τράπεζας, η οποία έχει οριστεί για τις 10 Μαΐου, δημοσιοποίησε σήμερα, Τρίτη, η Εθνική Τράπεζα.

Παράλληλα, ξεκινησε στον Λονδίνο το μπαράζ παρουσιάσεων της διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας σε διεθνείς επενδυτές για το 5ετές ομόλογο που θα εκδώσει προς άντληση ρευστότητας 750 εκατ. ευρώ, ενόψει του ανοίγματος του βιβλίου προσφορών την ερχόμενη Πέμπτη.

Υπενθυμίζεται ότι προτείνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των 2,5 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου τυχόν ποσού υπέρ το άρτιο) μέσω της έκδοσης νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη.

Η άντληση έως 2,5 δισ. ευρώ νέων κεφαλαίων προορίζεται:

i. Να καλύψει το κεφαλαιακό έλλειμμα μεταξύ των εγκεκριμένων από την Τράπεζα της Ελλάδος ενεργειών για την ενίσχυση κεφαλαίων (ύψους 1.040 εκατ. ευρώ) και των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών ύψους 2.183 εκατ. ευρώ που έχει προσδιορίσει η Τράπεζα της Ελλάδος,

ii. Να ενισχύσει την κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας, ώστε να διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία στην κεφαλαιακή της βάση ενόψει της εφαρμογής των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ, περιλαμβανομένης της δυνατότητας να υποβάλει αίτηση να αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 1.350 εκατ. ευρώ όταν αυτό κριθεί σκόπιμο.