Την έκδοση εξαετούς ομολόγου, που θα απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και σε αλλοδαπούς, θα φέρει κλιμακωτό επιτόκιο από 2,75% για τα πρώτα δύο χρόνια και θα αυξάνεται σταδιακά μέχρι 5,75% στη λήξη, και θα προσφέρει τη δυνατότητα ρευστοποίησης με προειδοποίηση 30 ημερών, προετοιμάζει η κυπριακή κυβέρνηση.

Θα γίνεται μια έκδοση τέτοιων ομολόγων, κάθε μήνα και η πρώτη θα γίνει στις 2 Ιουνίου 2014.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών, ένας από τους σημαντικότερους στόχους της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης είναι η επάνοδος της Κυπριακής Δημοκρατίας στις αγορές κεφαλαίων πριν από τη λήξη του Μνημονίου με την τρόικα, δηλ. πριν από την 31 Μαρτίου του 2016.

«Τα κυβερνητικά ομόλογα υπόκεινται σε ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς. Συγκεκριμένα επιβάλλεται έκτακτη αμυντική εισφορά στους τόκους, με συντελεστή μόνο 3%. Έτσι το μέσο ετήσιο επιτόκιο το οποίο θα λάβει ένας επενδυτής αν διατηρήσει το εν λόγω ομόλογο για το σύνολο των έξι ετών, μετά την αποκοπή για φόρο, είναι 4,00%» σημειώνει το Υπουργείο Οικονομικών.

Το ελάχιστο ποσό κάθε αίτησης για αγορά ομολόγων θα είναι 1.000 ευρώ.

Τα σχετικά έγγραφα που πρέπει να συμπληρωθούν για την αίτηση θα κατατίθενται από τους επενδυτές είτε προσωπικά είτε ταχυδρομικά στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Τα έγγραφα θα είναι διαθέσιμα από το ΧΑΚ.