Με το «εισιτήριο» των πέντε ευρώ θα επιβαρύνονται οι ασθενείς οι οποίοι θα απευθύνονται στα Κέντρα Υγείας της χώρας. Παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες μονάδες ενοποιούνται με το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), φέροντας και σχετική ταμπέλα, το εξέταστρο δεν καταργείται σε πρώτη φάση όπως συνέβη με τα πρώην πολυϊατρεία του ΙΚΑ.

Σε διευκρινιστική εγκύκλιο ο υφυπουργός Υγείας, Αντώνης Μπέζας, σημειώνει ότι «μέχρι ολοκληρώσεως της λειτουργικής ενοποίησης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας εξακολουθεί να καταβάλλεται εξέταστρο όπως αυτό ισχύει σήμερα με τις υφιστάμενες εξαιρέσεις, οι οποίες θα επικαιροποιηθούν και θα κωδικοποιηθούν με νεώτερη Κοινή Υπουργική Απόφαση».

Σε ό,τι αφορά την λειτουργία στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται, ότι ακολουθώντας το πρότυπο του ΠΕΔΥ, σε κάθε Κέντρο Υγείας ορίζεται τουλάχιστον ένας Ελεγκτής Ιατρός καθώς και ένας Ιατρός Υποδοχής ο οποίος θα δέχεται αποκλειστικά έκτακτα, μη προγραμματισμένα περιστατικά.

Στις αρμοδιότητες του Ιατρού Υποδοχής εμπίπτουν η εξέταση, η συνταγογράφηση, η παραπομπή για εξετάσεις, καθώς και η παραπομπή σε ειδικούς ιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ή ειδικούς ιατρούς Δημοσίου Νοσοκομείου του ΕΣΥ