Καθαρή εισροή ύψους 55,4 εκατ. ευρώ κατέγραψαν στο διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014 οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους, ενώ οι άμεσες επενδύσεις κατοίκων στο εξωτερικό εμφάνισαν καθαρή εκροή (αύξηση) ύψους 159 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος τον Φεβρουάριο του 2014 οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν καθαρή εισροή ύψους 100 εκατ. ευρώ. Η σημαντικότερη συναλλαγή αφορά την εισροή 146 εκατ. ευρώ λόγω της συμμετοχής της Fairfax Financial Holding Ltd (Καναδάς) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank Properties AE. Οι άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος εμφάνισαν αύξηση (εκροή) 54 εκατ. ευρώ χωρίς αξιοσημείωτες συναλλαγές.

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εκροή 2,7 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων κατοίκων σε έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού και της μείωσης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου. Η κίνηση αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από την εισροή για αγορά μετοχών ελληνικών επιχειρήσεων από μη κατοίκους, καθώς και από τη μείωση των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα εξωτερικού.

Στην κατηγορία των «λοιπών»’ επενδύσεων καταγράφηκε καθαρή εισροή ύψους 2,7 δισ. ευρώ, η οποία οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα.