Η ανακοίνωση της εταιρείας έχει ως εξής:

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε υπ’ όψη την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου συζήτησε και μετά από ειδική ψηφοφορία ενέκρινε με 44.878.923 ψήφους επί συνόλου 44.885.945 παρισταμένων ψήφων, ήτοι με ποσοστό 99,984% επί των παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες 7.022 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,016% των παρισταμένων, κατεψήφισαν) την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,55 € σε 4,40 € με συνένωση μετοχών (reverse split) σε αναλογία 1 μετοχής ανά 8 υφιστάμενες.

Μετά τη συνένωση, ο συνολικός αριθμός των μετόχων θα διαμορφωθεί σε 10.375.000 μετοχές από 83.000.000 που είναι σήμερα. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και η κεφαλαιοποίησή της παραμένουν αμετάβλητα. Κλάσματα μετοχών που τυχόν προκύπτουν από την συνένωση δεν θα εκδοθούν. Η μετοχή της εταιρείας στο χρηματιστήριο θα αρχίσει να διαπραγματεύεται στην οκταπλάσια τιμή του τελευταίου κλεισίματος πριν από την έγκριση της συνένωσης των μετοχών από τις χρηματιστηριακές αρχές.

Επί του δευτέρου θέματος:

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε υπ’ όψη την σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, συζήτησεκαι μετά από ειδική ψηφοφορία ενέκρινε με 44.878.923 ψήφους επί συνόλου 44.885.945 παρισταμένων ψήφων, ήτοι με ποσοστό 99,984% επί των παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες 7.022 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,016% των παρισταμένων, κατεψήφισαν) την εισήγηση για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 42.537.500 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 4,40 € σε 0,30 €. Το ποσό της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου θα αχθεί σε ισόποση μείωση των σωρευμένων ζημιών.

Μετά τη μείωση το μετοχικό κεφάλαιο θα διαμορφωθεί σε 3,1 εκατομμυρίων ευρώ, οι σωρευμένες ζημίες της εταιρείας σε 28,4 εκατομμυρίων ευρώ και οι ζημίες του ομίλου σε 118,6 εκατομμυρίων ευρώ. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας και η κεφαλαιοποίησή της παραμένουν αμετάβλητα.

Επί του τρίτου θέματος:

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση αφού έλαβε υπ’ όψη την σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, συζήτησε και μετά από ειδική ψηφοφορία ενέκρινε με 44.878.923 ψήφους επί συνόλου 44.885.945 παρισταμένων ψήφων, ήτοι με ποσοστό 99,984% επί των παρισταμένων ψήφων (μέτοχοι εκπροσωπούντες 7.022 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,016% των παρισταμένων, κατεψήφισαν) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (7.500.000 €) με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων. Η εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν ως κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα.

Για την ευχερέστερη κάλυψη της αύξησης, η Συνέλευση συναφώς αποφάσισε να δοθεί στους μετόχους που θα ασκήσουν πλήρως το δικαίωμα προτίμησής τους στην ΑΜΚ, δυνατότητα προεγγραφής για την άσκηση τυχόν αδιαθέτων δικαιωμάτων. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της ΑΜΚ, τους επί μέρους όρους των προεγγραφών καθώς και όλα τα διαδικαστικά και λοιπά θέματα που αφορούν την υλοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και τη σχετική επικοινωνία με τις χρηματιστηριακές και λοιπές αρχές.

Κατά την συζήτηση του θέματος και μετά την ψήφισή του, γνωστοποιήθηκε στη Συνέλευση και κατετέθη στο Προεδρείο της έγγραφη δήλωση του μετόχου κ. Σταύρου Π. Ψυχάρη, σύμφωνα με την οποία ο κ. Σταύρος Ψυχάρης προτίθεται να ασκήσει πλήρως το δικαίωμά του στην ΑΜΚ, να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια της ΑΜΚ και επί έξι (6) μήνες μετά το πέρας της περιόδου άσκησης του δικαιώματος, καθώς επίσης και να συμμετάσχει στην ανωτέρω διαδικασία προεγγραφής σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ’ εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης.

Επί του τετάρτου θέματος:

Επί του τετάρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία ενέκρινε με 44.885.945 ψήφους επί συνόλου 44.885.945 παρισταμένων ψήφων (παμψηφεί) την τροποποίηση των άρθρων 5 και 13 του Καταστατικού σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του πέμπτου θέματος:

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία ενέκρινε με 44.878.945 ψήφους επί συνόλου 44.885.945 παρισταμένων ψήφων, ήτοι με ποσοστό 99,984% επί των παρισταμένων ψήφων, (μέτοχοι εκπροσωπούντες 7.000 μετοχές, ήτοι 0,016% των παρισταμένων, κατεψήφισαν) την εκλογή νέου δωδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την εξής σύνθεση:

Σταύρος Ψυχάρης του Παναγιώτη, Δημοσιογράφος

Παναγιώτης Ψυχάρης του Σταύρου, Διδάκτωρ Πληροφορικής

Ευστάθιος Ευσταθιάδης του Ελευθερίου, Δημοσιογράφος

Καρτάλης Ιωάννης του Θεμιστοκλέους, Δημοσιογράφος

Νικόλαος Κορίτσας του Χρήστου, Δικηγόρος

Ιωάννης Μάνος του Νικολάου, Δικηγόρος

Στέργιος Νέζης του Γεωργίου, Ιδιωτικός Υπάλληλος

Ιωάννης Παράσχης του Νικολάου, Μηχανικός – Οικονομολόγος

Νικόλαος Πεφάνης του Γερασίμου, Ιδιωτικός Υπάλληλος

Νικόλαος Πιμπλής του Ευαρέστου, Δικηγόρος

Αντώνιος Τριφύλλης του Παναγιώτη, Μηχανολόγος- Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ

Χριστίνα Τσούτσουρα – Ψυχάρη του Περικλή, Δημοσιογράφος

Η θητεία του εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκε 5ετής, ήτοι μέχρι την 23/4/2017 εκτός αν προηγούμενη αυτής Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση όρισε από τα μέλη του ανωτέρω Δ.Σ. τους κ.κ. Ιωάννη Παράσχη του Νικολάου και Αντώνιο Τριφύλλη του Παναγιώτη ως ανεξάρτητα μέλη.

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή δεν υπήρξε άλλο θέμα προς συζήτηση, περατώθηκε η συνεδρίαση της Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.