«Η ICAP Group αξιολογεί με αντικειμενικό και τεκμηριωμένο τρόπο, αναγνωρισμένο από τις εποπτικές Αρχές – Τράπεζα της Ελλάδος, Ευρωπαϊκή Κεντρική Tράπεζα, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών -, τα οικονομικά και εμπορικά στοιχεία των επιχειρήσεων και τις κατατάσσει σε ζώνες πιστωτικού κινδύνου βάσει της Πιθανότητας Αθέτησης των Υποχρεώσεών τους (Probability of Default)», δηλώνει ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ICAPO Νικήτας Κωνσταντέλλος και συνεχίζει: «Δυστυχώς, το δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον καθώς και η έλλειψη ρευστότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις είχαν ως αποτέλεσμα κατά τη διετία (2010-2011) το μέσο ποσοστό των ασυνεπών επιχειρήσεων να ανέρχεται στο 10%, σε σχέση με το 3,56% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό την περίοδο 2003-2009 (αύξηση 181%).

Ως αποτέλεσμα, 6 στις 10 επιχειρήσεις (59%) επιδείνωσαν την πιστοληπτική τους ικανότητα κατά τη διετία 2010-2011. Επιπλέον, για καθεμιά εταιρεία η οποία αναβάθμισε την πιστοληπτική της ικανότητα 5 επιχειρήσεις την υποβάθμισαν. Οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις της ICAP χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, από τις τράπεζες αφενός για να υπολογίζουν απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας έναντι του πιστωτικού κινδύνου και αφετέρου για να αντλούν ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δίνοντας ως ενέχυρο τα δάνειά τους προς εταιρείες με υψηλή διαβάθμιση. Λόγω των παραπάνω εξελίξεων ο αριθμός των εταιρειών με υψηλή διαβάθμιση έχει περιοριστεί σημαντικά, γεγονός που επηρεάζει τις τράπεζες τόσο στην άντληση κεφαλαίων όσο και στις προβλέψεις τους έναντι του πιστωτικού κινδύνου.