Ανακοινώθηκαν πριν από κάποιες μέρες τα αποτελέσματα για την προκήρυξη της Ελληνικής Αστυνομίας για τους 500 ειδικούς φρουρούς. Αυτά είναι τα τελικά αποτελέσματα και όσοι είναι στους πίνακες θα προσληφθούν;

Οχι, δίνεται δυνατότητα υποβολής ενστάσεων από τους υποψηφίους σε προθεσμία δέκα ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων επιτυχόντων στις αστυνομικές διευθύνσεις- η ανάρτηση έγινε στις 15 Οκτωβρίου. Η ένσταση υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ είτε απευθείας από τον υποψήφιο ή με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση ΑΣΕΠ, Ενσταση για τον Διαγωνισμό Πρόσληψης Ειδικών Φρουρών, Τ.Θ. 143 08, Αθήνα Τ.Κ. 115 10. Θα πρέπει η ένσταση οπωσδήποτε να συνοδεύεται και με παράβολο 40 ευρώ, που εκδίδεται από δημόσιο ταμείο, αλλιώς δεν θα λαμβάνεται υπόψη ανεξάρτητα από τη βασιμότητά της ή μη.