Με νέα, πιο συγκεκριμένα αλλά και πιοαυστηρά κριτήρια θα κλείνουν οι μαθητικές αίθουσες.