17.11.2009

Η εταιρεία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε» ανακοινώνει ότι οι οικονομικές καταστάσεις του Εννεαμήνου 2009 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) θα ανακοινωθούν την Πέμπτη19 Νοεμβρίου 2009 μετά το κλείσιμο του Χ.Α. και θα δημοσιευθούν την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2009 στις εφημερίδες ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΕΞΠΡΕΣ και ΑΜΑΡΥΣΙΑ.