Τα ονόματα ακόμα 417 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που

προσλαμβάνονται, πλέον των 4.174 διορισμών που ανακοινώθηκαν στις αρχές

Αυγούστου, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας.

Όλοι οι διορισθέντες οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

όπου τοποθετούνται από 1 έως 4 Σεπτεμβρίου. Όπως εξάλλου διευκρινίστηκε από το

υπουργείο Παιδείας, οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν από τους ισχύοντες κατά

τη δημοσίευση του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α’) πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ οι

οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, θα αναλάβουν

υπηρεσία με την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους 2007-08, με την προϋπόθεση

ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια

ισχύος των πινάκων, άλλως ο διορισμός ακυρώνεται.