Δικαστική απόφαση που εφαρμόζει την κοινοτική νομοθεσία ανοίγει τον

δρόμο για τη μονιμοποίηση χιλιάδων εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου

σε διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1976/2003 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αθηνών, το Δημόσιο καλείται να μετατρέψει σε αορίστου χρόνου τη σύμβαση

εργασίας ορισμένου χρόνου που είχε συνάψει με αρχιτέκονα-μηχανικό και να της

καταβληθούν οι αποδοχές που της αντιστοιχούν ανάλογα με την υπηρεσιακή της

ένταξη και την κανονική της εξέλιξη βάση των τυπικών της προσόντων.

H απόφαση αυτή αποτελεί το πράσινο φως για τη μονιμοποίηση περίπου 5.500

εργαζομένων που απασχολούνται στο υπουργείο Πολιτισμού αλλά και για χιλιάδες

άλλους συμβασιούχους που απασχολεί το Δημόσιο κάτω από τις ίδιες συνθήκες.