Λιγότερες και με μικρότερα κεφάλαια είναι οι νέες εταιρείες που ιδρύθηκαν

το 2002 στην Ελλάδα σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια.

Το 2002, για πρώτη φορά από το 1998, παρατηρήθηκε μείωση των νέων εταιρειών,

τόσο σε αριθμό όσο και σε μέγεθος κεφαλαίων.

Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από μελέτη που πραγματοποίησε η ICAP για τη

νέα επιχειρηματική δραστηριότητα κατά την περίοδο 1998-2002, όπου συστάθηκαν

συνολικά 22.852 επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τη μελέτη, η μείωση του αριθμού των

νέων επιχειρήσεων οφείλεται και στη στασιμότητα της οικονομίας στην ευρωζώνη.

Συγκεκριμένα, πέρυσι ιδρύθηκαν 4.655 νέες μονάδες, με συνολικά κεφάλαια 940

εκατ. ευρώ, έναντι 4.982 μονάδων, με κεφάλαια 1,4 δισ. ευρώ το προηγούμενο

έτος. Ας σημειωθεί ότι το 2000 είχαν συσταθεί 4.676 νέες μονάδες με συνολικά

ίδια κεφάλαια 2,3 δισ. ευρώ, περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά! Όπως

επισημαίνουν οι συντάκτες της μελέτης, η μείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο

στην απουσία νέων μεγάλων επιχειρήσεων, με κεφάλαια άνω των 100 εκατ. ευρώ,

όπως είχε συμβεί τα δύο προηγούμενα χρόνια, 2000 και 2001.

Οι υπηρεσίες

Ο τομέας των υπηρεσιών κατείχε και πέρυσι τη μερίδα του λέοντος, όσον αφορά το

πλήθος των νέων μονάδων και το ύψος των ιδίων κεφαλαίων με μερίδια που

πλησίασαν το 50%. Οι νέες επιχειρήσεις στον τομέα αυτό ανήλθαν σε 2.244, κατά

38 λιγότερες σε σχέση με το 2001. Οι σημαντικότεροι κλάδοι ήταν οι τεχνικές

εταιρείες, με μερίδιο επί των συνολικών κεφαλαίων 13,1%, η εκμίσθωση ακινήτων

με 6,7% και οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου με 3,9%. Αντίθετα, μειώθηκε

η επενδυτική δραστηριότητα στον ενεργειακό τομέα, τις τηλεπικοινωνίες και την

πληροφορική που είχε σημειώσει έξαρση τα προηγούμενα χρόνια.

Οι νέες μονάδες στον τομέα του εμπορίου ανήλθαν σε 1.266 (212 λιγότερες από το

2001), στη βιομηχανία σε 811 (-34), ενώ στον τομέα του τουρισμού στις 334

(-43).

Αττική – η πρώτη

Σύμφωνα με την έκθεση, το 60% των νέων επιχειρήσεων έχει έδρα στην Αττική και

ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 15%.

Επιπλέον, την περίοδο 1998-2002 έγιναν 136 συγχωνεύσεις και απορροφήσεις

εταιρειών ανάμεσα στις επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν κατά την ίδια περίοδο.

Μάλιστα, οι επιχειρηματικές αυτές κινήσεις εντάθηκαν μέσα στο 2002, καθώς από

30 το 2001 έφθασαν πέρυσι τις 93, με τις περισσότερες να αφορούν τους τομείς

του εμπορίου και των λοιπών υπηρεσιών. Επίσης, από τις επιχειρήσεις που

συστάθηκαν μεταξύ του 1998 και του 2002 υπήρξαν και 1.539 διαλύσεις, κυρίως

από τον τομέα του εμπορίου.