Με άνοδο έκλεισαν τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης στους δείκτες

υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης στη χθεσινή συνεδρίαση στην αγορά

Παραγώγων, έπειτα από αρκετές διακυμάνσεις. Στη spot αγορά, ο δείκτης

FTSE/ASE-20 έκλεισε με οριακή πτώση κατά 0,04% στις 1.084,64 μονάδες, ενώ ο

FTSE/ASE MID 40 ενισχύθηκε σημαντικά κατά 2,30% στις 233,87 μονάδες. Στην

αγορά ΣΜΕ, το συμβόλαιο λήξεως Αυγούστου στον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης

έκλεισε στις 1.083,74 μονάδες με άνοδο της τάξεως του 1,02% και το ΣΜΕ

Σεπτεμβρίου έκλεισε στις 1.083,57 μονάδες με μεταβολή 1,13%. Το ΣΜΕ στον

δείκτη FTSE/ASE MID 40, σειράς Αυγούστου έκλεισε στις 231,75 μονάδες

σημειώνοντας άνοδο κατά 1,53% όπως και το ΣΜΕ λήξεως Σεπτεμβρίου που έκλεισε

στις 231,49 μονάδες. H αξία συναλλαγών στα ΣΜΕ και Δικαιώματα Αγοράς – Πώλησης

στους δείκτες FTSE/ASE διαμορφώθηκε στα 108,2 εκατ. ευρώ. To μεγαλύτερο μέρος

της ημερήσιας ρευστότητας κατέληξε στα ΣΜΕ που παρακολουθούν τις διακυμάνσεις

του δείκτη των είκοσι blue chips, όπου έγιναν συνολικά 12.624 συμβόλαια, που

αντιστοιχούν σε αξία συναλλαγών 68,63 εκατ. ευρώ, ενώ στα ΣΜΕ στον δείκτη

FTSE/ASE MID 40 έγιναν 274 συμβόλαια αξίας 1,59 εκατ. ευρώ. Στην αγορά των ΣΜΕ

επί των μετοχών, ο όγκος συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 2.772 συμβόλαια αξίας

3,64 εκατ. ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε κυρίως

στα ΣΜΕ του ΟΤΕ με 1.513 συμβόλαια και ακολούθησαν τα ΣΜΕ της Εθνικής Τράπεζας

όπου έγιναν 535 συμβόλαια. Στα ΣΜΕ επί της συναλλαγματικής ισοτιμίας EUR/USD

διακινήθηκαν συνολικά 409 συμβόλαια αξίας 25,56 εκατ. ευρώ.