Στη θεσμοθέτηση της μερικής απασχόλησης στον δημόσιο τομέα, και ειδικά στον

«ευρύτερο κοινωνικό τομέα εργασίας», πρόκειται να προχωρήσει το υπουργείο

Δημόσιας Διοίκησης μετά τις δημοτικές εκλογές, εκτιμώντας πως ένα τέτοιο μέτρο

«θα δώσει καίριο χτύπημα στην ανεργία».

Επιτελικά στελέχη του υπουργείου, μάλιστα, υπολογίζουν ότι με τη μερική

απασχόληση η ανεργία μπορεί να πέσει μέσα σε ένα χρόνο κατά 1%-1,5% (δηλαδή να

μειωθεί από 9,6% σε περίπου 8,5%).

«Μιλάμε για απασχόληση επιπλέον της πλήρους και όχι εις βάρος της», εξηγεί

ανώτατος παράγοντας του υπουργείου, επαναλαμβάνοντας τη διαβεβαίωση του Κ.

Σκανδαλίδη ότι θα κατοχυρωθούν πλήρως και θεσμικά τα ασφαλιστικά και

συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Στο επιτελείο της Βασ. Σοφίας επισημαίνεται πως

γίνεται λόγος για κατ’ αρχήν εφαρμογή της μερικής απασχόλησης στον χώρο της

κοινωνικής εργασίας, όπως η Βοήθεια στο Σπίτι ή η φύλαξη των σχολείων – τομείς

οι οποίοι σήμερα είναι ενταγμένοι σε συγχρηματοδοτούμενα κοινοτικά προγράμματα

που, σύντομα, όμως θα κλείσουν τον κύκλο τους. Ως πεδίο μερικής απασχόλησης,

άλλωστε, μελετώνται και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών που έχουν αρχίσει ήδη

τη λειτουργία τους με μόνιμους υπαλλήλους και συμβασιούχους φοιτητές ή

πτυχιούχους.

Στο υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης διαβεβαιώνουν πως η θεσμοθέτηση της μερικής

απασχόλησης θα συζητηθεί με την ΑΔΕΔΥ – που, κατ’ αρχήν, έχει αντιμετωπίσει

αρνητικά την προοπτική αυτή -, ενώ ήδη γίνεται επεξεργασία των αλλαγών που θα

χρειαστούν στον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα ώστε να διασφαλιστούν τα

συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Το ποσοστό μερικής απασχόλησης στην Ελλάδα είναι 4,3% το 2000, ενώ το μέσο

ποσοστό μερικής απασχόλησης στην Ε.Ε. είναι 17,7%. Σε ό,τι αφορά τη διάκριση

ανά φύλο, η μερική απασχόληση αφορά κυρίως τις γυναίκες. Το μέσο ποσοστό της

ανδρικής μερικής απασχόλησης στην Ε.Ε. είναι 6,2%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό

για τις γυναίκες είναι 33,3%. Στην περίπτωση της Ελλάδας η ανδρική μερική

απασχόληση είναι 2,4% έναντι 7,4% της γυναικείας μερικής απασχόλησης. Δηλαδή

και στην περίπτωση της Ελλάδας η μερική απασχόληση αφορά κυρίως τις γυναίκες.

Υπολείπεται, όμως, σημαντικά του μέσου ποσοστού γυναικείας μερικής απασχόλησης

στην Ε.Ε. Η ανδρική μερική απασχόληση στην Ελλάδα ανέρχεται στο 38,7% της

ανδρικής απασχόλησης στην Ε.Ε., ενώ η γυναικεία μερική απασχόληση στην Ελλάδα

είναι 22,2% της γυναικείας απασχόλησης στην Ε.Ε. Οι γυναίκες στην Ελλάδα

συμμετέχουν αναλογικά λιγότερο από τους άνδρες στη μερική απασχόληση.