Συμμετοχή κατά 3,75% στην εταιρεία ATKOsoft, η οποία θα καταθέσει αίτηση για

τη ΝΕΧΑ τον Μάρτιο, αποκτά η εταιρεία CPI. Η είσοδος της CPI στο μετοχικό

κεφάλαιο της ATKOsoft θα γίνει με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και

αντίστοιχη παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης από τους σημερινούς μετόχους.

Η συμφωνία προβλέπει την έκδοση 5.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000

δρχ. οι οποίες θα αποκτηθούν από την CPI αντί του ποσού των 60.000.000 δρχ.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας CPI το 1999 προσέγγισε τα 6,067 δισ. δρχ.,

παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 50,95% σε σχέση με τα 4,019 δισ. δρχ.,

που είχε πραγματοποιήσει στη χρήση του 1998.

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 678 εκατ. δρχ. στη χρήση του

1999 έναντι 385 εκατ. δρχ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση της

τάξεως του 76,10%.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, η μετοχή της

εταιρείας CPI έκλεισε στα 5,98 ευρώ ή στις 2.037 δρχ., με αποτέλεσμα η

χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας να διαμορφώνεται σε 39,50 εκατ. ευρώ ή

13,46 δισ. δρχ.

Με βάση τα προ φόρων κέρδη του 1999, ο λόγος τιμής προς κέρδη (Ρ/Ε) της

εταιρείας ανέρχεται σε 17,12, ενώ με βάση το ύψος των ιδίων κεφαλαίων, ο λόγος

τιμής προς λογιστική αξία (Ρ/BV) διαμορφώνεται σε 16,87.