Με συντελεστή 15% θα φορολογούνται και οι τόκοι που προκύπτουν από καταθέσεις

σε ξένο νόμισμα μη μόνιμων κατοίκων της Ελλάδος σε τράπεζες που λειτουργούν

στη χώρα, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, καθώς και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και

Δανείων. Το μέτρο αυτό αφορά στις καταθέσεις σε νομίσματα των άλλων 11 χωρών –

μελών της ευρωζώνης από μη μόνιμους κατοίκους της Ελλάδος. Και αυτό γιατί τα

νομίσματα αυτά δεν θεωρούνται πλέον ξένα, αφού είναι προσδεδεμένα όπως και η

δραχμή στο ευρώ.

Αυτό διευκρινίζεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την

οποία καταργείται η απαλλαγή φορολογίας (με συντελεστή 15%) των τόκων

καταθέσεων στα νομίσματα αυτά. Το μέτρο ισχύει από 1.1.2001. Σημειώνεται ότι

εξακολουθεί να ισχύει η απαλλαγή από τη φορολογία των τόκων καταθέσεων σε

νομίσματα λοιπών χωρών (δολάριο ΗΠΑ, στερλίνα Αγγλίας κ.ά.).