Τη δημιουργία ενός μεγάλου υπερκαταστήματος στην πόλη της Θεσσαλονίκης

σχεδιάζει η εισηγμένη εταιρεία πληροφορικής Πλαίσιο Computers, η οποία

βρίσκεται σε φάση αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 4 δισ. δρχ.

Το νέο υπερκατάστημα, το οποίο θα είναι το μεγαλύτερο από τα υπόλοιπα 12

καταστήματα που διαθέτει η εταιρεία, εκτός από την κάλυψη των αναγκών της

αγοράς της Βόρειας Ευρώπης θα λειτουργήσει και ως βάση για την επέκταση των

δραστηριοτήτων της εταιρείας στις αγορές των χωρών της Βαλκανικής.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της διοίκησης της εταιρείας, ο

κύκλος εργασιών του εννεαμήνου παρουσιάζει άνοδο κατά 50% σε σύγκριση με την

αντίστοιχη περίοδο του 1999.

Τα νέα κεφάλαια που θα αντλήσει η εταιρεία θα τα διαθέσει για τη χρηματοδότηση

του επενδυτικού της προγράμματος.