ΑΘΗΝΑ: Έως τις 16 Νοεμβρίου 2000 θα διαρκέσει η αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου της εταιρείας Αθηνά ΑΕΤΒ & ΤΕ. Η αύξηση θα γίνει με καταβολή

μετρητών κατά το ποσό των 632.250.000 δραχμών, με την έκδοση 6.322.500 νέων

κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η καθεμία. Τα συνολικά έσοδα της

έκδοσης θα είναι 6.954.750.000 δραχμές. Οι νέες μετοχές θα διατεθούν ως εξής:

­ 6.123.000 μετοχές υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία τέσσερις νέες για

κάθε 10 παλαιές μετοχές.

­199.500 μετοχές με ιδιωτική τοποθέτηση στα στελέχη, στο μόνιμο προσωπικό και

στους συνεργάτες της εταιρείας.

Τιμή διάθεσης της μετοχής θα είναι οι 1.100 δραχμές. Δικαίωμα προτίμησης έχουν

όσοι ήταν μέτοχοι της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών στις 9/10/2000. Από τις 10 Οκτωβρίου 2000 η

διαπραγμάτευση της μετοχής στο Χρηματιστήριο γίνεται χωρίς το δικαίωμα

προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η άσκηση του δικαιώματος

προτίμησης θα γίνεται σε όλα τα καταστήματα (εκτός θυρίδων) της Εμπορικής

Τράπεζας.

INFO-QUEST: Σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου προχωρεί η εταιρεία

με σύμβουλο έκδοσης την Telesis Χρηματιστηριακή Α.Ε. Όπως ανακοινώθηκε, η

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει κατά 1.365.000.000 δραχμές, με την

έκδοση 7.800.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 175

δραχμών, με καταβολή μετρητών και τιμή έκδοσης τις 3.200 δραχμές η κάθε μία

και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία δυο νέες

μετοχές για κάθε 10 παλαιές. Τα συνολικά έσοδα της αύξησης ανέρχονται σε

24.960.000.000 δραχμές. Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού

κεφαλαίου έχουν όσοι ήταν μέτοχοι κατά τη λήξη της συνεδρίασης του

Χρηματιστηρίου στις 11 Οκτωβρίου 2000.

ΑΝΕΚ: Σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου προχωρεί η εταιρεία ΑΝΕΚ.

Ως ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η 13η Οκτωβρίου 2000 και σύμβουλοι έκδοσης

είναι η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος και η Alpha Finance. Η αύξηση του

μετοχικού της κεφαλαίου θα γίνει κατά 29.045.779.862 δραχμές, με την έκδοση

53.100.146 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 547 δραχμών η

καθεμία. Τα συνολικά έσοδα έκδοσης υπολογίζονται σε 40.173.440.400 δραχμές. Το

μετοχικό κεφάλαιο της ΑΝΕΚ αυξάνεται ως εξής:

­ Με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το

άρτιο, ύψους 9.317.259.954 δραχμών, με την έκδοση 17.033.382 νέων κοινών

ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 547 δρχ. η καθεμία, οι

οποίες διατίθενται δωρεάν στους μετόχους, με αναλογία μιας νέας μετοχής ανά

δυο παλαιές κοινές και προνομιούχες μετοχές.

­ Κατά 18.634.519.908 δραχμές, με την έκδοση 34.066.764 νέων κοινών

ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 547 δραχμών και τιμή

διάθεσης τις 1.100 δραχμές η κάθε μία. Οι μετοχές αυτές διατίθενται κατ’ αρχήν

στους παλαιούς μετόχους της εταιρείας με την άσκηση του δικαιώματος

προτίμησης, σε αναλογία μιας νέας για κάθε μια παλαιά κοινή ή προνομιούχο

μετοχή.

­ Μέχρι του ποσού του 1.094.000.000 δραχμών, με την έκδοση μέχρι 2.000.000

νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 547 δραχμών η

καθεμία. Οι μετοχές αυτές διατίθενται με ιδιωτική τοποθέτηση, με κατάργηση του

δικαιώματος των παλαιών μετόχων, στο προσωπικό και στους συνεργάτες της

εταιρείας, με τιμή διάθεσης τις 1.350 δραχμές η καθεμία.