Στη σύναψη συμφωνίας για την εξαγορά του 100% της εισηγμένης στο Nasdaq

αμερικανικής εταιρείας Enge homes προχώρησε η θυγατρική εταιρεία του ομίλου

της Τεχνικής Ολυμπιακής, Technical Olympic USA, αντί του ποσού των 465 εκατ.

δολ. (184 δισ. δρχ.). Η συνολική αξία της συναλλαγής θα ανέλθει στο ποσό αυτό,

συμπεριλαμβανομένων των δανειακών υποχρεώσεων ποσού 250 εκατ. δρχ. (99 δισ.

δρχ.) της Enge που θα εξοφληθούν άμεσα.

Η εταιρεία για το 1999 σημείωσε κέρδη της τάξεως των 9,15 δισ. δρχ., αυξημένα

κατά 739,44% σε σχέση με το 1,09 δισ. δρχ. στη χρήση του 1998. Ο κύκλος

εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 11,37 δισ. δρχ., σημειώνοντας άνοδο της

τάξεως του 226,72% σε σχέση με τα 3,48 δισ. δρχ. του 1998. Ο κύκλος εργασιών

που προήλθε από κοινοπραξίες διαμορφώθηκε σε 3,16 δισ. δρχ. το 1999, έναντι

3,83 δισ. δρχ. το 1998.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, η μετοχή της

εταιρείας Τεχνική Ολυμπιακή έκλεισε στις 1.600 δρχ., με αποτέλεσμα η

χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας να διαμορφώνεται σε 200 δισ. δρχ. Με βάση

τα προ φόρων κέρδη των δύο τελευταίων δημοσιευμένων εξαμήνων, ο λόγος Τιμής

προς Κέρδη (Ρ/Ε) της εταιρείας ανέρχεται σε 15,89, ενώ με βάση το ύψος των

Ιδίων Κεφαλαίων των τελευταίων δύο δημοσιευμένων εξαμήνων, ο λόγος Τιμής προς

Λογιστική Αξία (Ρ/BV) της εταιρείας διαμορφώνετια σε 1,13.