1. Στην αγορά ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορούν να συμμετέχουν περισσότεροι

από ένας επενδυτές. Όσοι συμμετέχουν στα ίδια μερίδια ονομάζονται

συμμεριδιούχοι. Έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις που έχουν

οι συνδικαιούχοι ενός κοινού λογαριασμού σε οποιαδήποτε Τράπεζα. Και φυσικά

έχουν το δικαίωμα της εξαγοράς μεριδίων.

2. Οι επενδυτές-κάτοχοι ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορούν να πραγματοποιούν

αναλήψεις χρημάτων από τα Αμοιβαία Κεφάλαια που έχουν στην κατοχή τους.

Συγκεκριμένα, ο επενδυτής μπορεί να πραγματοποιήσει μερική ανάληψη, δηλαδή

ενός μέρους του συνολικού κεφαλαίου, ή ακόμη και ολική. Στην περίπτωση αυτή η

διαδικασία απαιτεί τη συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Τα χρήματα αυτά πιστώνονται

στον λογαριασμό που διατηρεί ο επενδυτής εντός πέντε ημερών από την υποβολή

της σχετικής αίτησης. Ως τιμή εξαγοράς λαμβάνεται η τιμή των μεριδίων της

ημέρας κατά την οποία υπεβλήθη η αίτηση. Δικαίωμα σε εξαγορά έχουν όλοι οι

συμμεριδιούχοι (ξεχωριστά), οι οποίοι διαθέτουν και κοινό λογαριασμό.

3. Στην αγορά μεριδίων σε Αμοιβαία Κεφάλαια δεν υπάρχει «πόθεν έσχες».

Έτσι, οι επενδυτές μπορούν να προχωρούν χωρίς περιορισμό στην αγορά μεριδίων

σε Αμοιβαία Κεφάλαια. Αντιθέτως, τα μερίσματα αλλά και τα κέρδη που

ενδεχομένως θα αποκομίσει ο κάτοχος ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου από την επένδυσή

του στο προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως τεκμήριο για τον μεριδιούχο.

4. Οι επενδυτές-κάτοχοι Αμοιβαίων Κεφαλαίων έχουν το δικαίωμα της

επανεπένδυσης των μερισμάτων που προκύπτουν από το Αμοιβαίο, κάθε χρόνο. Ο

μεριδιούχος έχει τη δυνατότητα, αντί να προχωρήσει στην είσπραξη των

μερισμάτων, να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που προκύπτουν για την απόκτηση και

άλλων μεριδίων.