Πενήντα δισεκατομμύρια δραχμές έχουν προγραμματίσει για την τριετία 2000-2002

να επενδύσουν πέντε μεγάλοι Όμιλοι του κλάδου της κλωστουφαντουργίας.

Με πέντε νέα εκκοκκιστήρια οι Όμιλοι Κλωνατέξ, Μουζάκης, Ελληνική Υφαντουργία,

Βαρβαρέσσος και Επίλεκτος ενισχύουν τη θέση τους, αυξάνοντας κατά 15% την

εκκοκκιστική δυναμικότητα της χώρας σε 470.000 τόνους.

Με αυτές τις επενδύσεις οι ελληνικοί κλωστοϋφαντουργικοί όμιλοι επιχειρούν να

ελατώσουν την εξάρτησή τους από εισαγωγές και κατ’ επέκταση από

συναλλαγματικές εκροές.

Φέτος, όλες σχεδόν οι εταιρείες του κλάδου που υποχρεώνονται να εισάγουν

βαμβάκι από το εξωτερικό έχουν αισθανθεί έντονα τις διακυμάνσεις των τιμών του

δολαρίου, αφού το βαμβάκι, ως χρηματιστηριακό προϊόν, εκφράζεται σε δολάρια.

Παράλληλα, όμως, η ανατίμηση του δολαρίου έχει δώσει ώθηση στις ελληνικές

εξαγωγές, καθώς ο μεγαλύτερος όγκος των εξαγωγών κατευθύνεται στη Δυτική

Ευρώπη, ενώ οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις της ΝΑ Ασίας και της Τουρκίας

πωλούν σε δολαριακές τιμές.

Εκτός από τα εκκοκκιστήρια, σε εκτεταμένα επενδυτικά προγράμματα, κυρίως στον

χώρο των κλωστηρίων προχωρούν οι περισσότερες από τις εισηγμένες εταιρείες του

κλάδου.

Σε τέτοιες κινήσεις προχωρούν τα Κλωστήρια Ναούσης και η Φάνκο του Ομίλου

Κλωνατέξ, αλλά και εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε άλλους υποκλάδους της

κλωστοϋφαντουργίας, όπως στα βαφεία – φινιρίσματα (Γ. Γιαννούσης), στα υφαντά

(Ελφίκο, Τεξαπρέτ), στα πλεκτήρια (Φιερατέξ) και στις μάλλινες μοκέτες

(Φίντεξπορτ).

Ο συνδυασμός των παραπάνω παραγόντων εκτιμάται ότι θα επηρεάσει θετικά τόσο

την αύξηση του κύκλου εργασιών όσο και της κερδοφορίας του κλάδου των

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των ετοίμων ενδυμάτων για όλο το 2000. Σε 20

δισ. δρχ. ανέρχεται το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου Κλωνατέξ για τα επόμενα

δύο χρόνια.

Τη μερίδα του λέοντος θα αποσπάσουν ο εκσυγχρονισμός των Κλωστηρίων Πέλλης,

έναντι 7 δισ. δραχμών, από την εισηγμένη Δούδος, και η ολοκλήρωση της

επέκτασης του κλωστηρίου της Fanco, στη βιομηχανική περιοχή της Κομοτηνής,

ύψους 7,8 δισ. δραχμών.

ΟΜΙΛΟΣ ΚΛΩΝΑΤΕΞ

Τα Κλωστήρια Πέλλης, με τον εκσυγχρονισμό τους, επεκτείνονται στα ειδικά

νήματα με μεγάλη προστιθέμενη αξία. Η επένδυση θα γίνει από τη θυγατρική του

Ομίλου, Δούδος, η οποία εξαγόρασε μέσα στο 2000 τα Κλωστήρια Πέλλης, όπως και

τα Κλωστήρια Ροδόπης και Μαρώνειας. Σε ό,τι αφορά τα Κλωστήρια Ροδόπης, θα

επεκταθούν κατά 40%, ώστε να αυξηθεί η δυναμικότητά τους, από τα 16.000.000

στα 22.000.000 αδράχτια. Για την παραπάνω επένδυση θα απαιτηθούν κεφάλαια

ύψους 3 δισ. και άλλα 2 δισ. θα απαιτηθούν συνολικά για τη συντήρηση όλων των

μονάδων του Ομίλου.

Συνολική επένδυση περίπου 8 δισ. αποτελεί το νέο κλωστήριο της Fanco,

συμπληρώνοντας τον όμιλο των ειδών ένδυσης με την όγδοη βιομηχανική μονάδα

του. Στο μεταξύ, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων του δικτύου

της Fanco στη Βουλγαρία, η διοίκησή του Ομίλου­ στον οποίο συμμετέχει ο Όμιλος

Κλωνατέξ ­ έχει δρομολογήσει την εξαγορά παραγωγικής μονάδας στη γειτονική

χώρα.

Κατά τα λοιπά, ένα εκατομμύριο περίπου δραχμές θα απαιτηθεί για τον

εκσυγχρονισμό των πλεκτηρίων της Τρικολάν και της Ολυμπιακής

Κλωστοϋφαντουργίας ­ δύο μονάδες του Ομίλου Κλωνατέξ με έδρα τη Νάουσα. Τέλος,

η βιομηχανία βαφών Γιαννούσης θα δραστηριοποιηθεί και στο πλέξιμο, ενώ σε

μονάδα εξευγενισμένων πρώτων υλών θα μετατραπεί η νηματουργία ΟΤΤΟ Έβρος.

Ας σημειωθεί ότι ο Όμιλος αναπτύσσει δραστηριότητες και εκτός

κλωστοϋφαντουργίας, στα χρηματοοικονομικά και στις επενδύσεις, τη ναυτιλία,

τις τηλεπικοινωνίες και τις νέες τεχνολογίες.

ΟΜΙΛΟΣ ΑΚΚΑ

Στροφή σε αγορές που απευθύνονται σε πελατεία με πολύ ψηλές απαιτήσεις

πραγματοποιεί τα τελευταία χρόνια ο Όμιλος ΑΚΚΑ (Ελληνική Υφαντουργία),

προκειμένου να αντεπεξέλθει στον ανταγωνισμό. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων

του Ομίλου για την επόμενη διετία, 2001-2002, ανέρχεται σε 10 δισ.

Σε πρώτη φάση θα προχωρήσει στην παραγωγή διαφόρων ποικιλιών νημάτων τύπου

«ντένιμ» για την παραγωγή μπλουτζίν. Για τον λόγο αυτό θα προχωρήσει σε

περαιτέρω επέκταση του εργοστασίου της εισηγμένης Helios Ten Cate, στη Σίνδο

Θεσσαλονίκης (συμφερόντων ΑΚΚΑ).

Πρόσφατα ο Όμιλος εγκαινίασε ένα νέο εκκοκκιστήριο στην Καρδίτσα, ύψους 4

δισ., με δυνατότητα να επεξεργάζεται 34.000 τόνους σύσπορου βάμβακος. Ο Όμιλος

κατέχει ήδη τα Εκκοκκιστήρια Μακεδονίας και τα Εκκοκκιστήρια Θράκης.

Ο Όμιλος κατέχει το 70% της παραγωγής νημάτων denim για μπλουτζίν, στην

ελληνική αγορά, και το 8-10% της ευρωπαϊκής. Στα σχέδια του Ομίλου είναι η

αύξηση του μεριδίου στο συγκεκριμένο προϊόν, καθώς και επέκταση στην παραγωγή

ειδικών ποιοτήτων νημάτων penier και σύμμεικτων νημάτων. Επίσης, σχεδιάζει

επέκταση του εκκοκκιστηρίου της Μακεδονίας, ύψους 800 εκατ., και εκσυγχρονισμό

του εξοπλισμού σε επίπεδο υφαντουργίας.

ΜΟΥΖΑΚΗΣ

Πρόσφατα, ο «πατριάρχης» της ελληνικής κλωστοβιομηχανίας Μουζάκης εγκαινίασε

στους Σοφάδες Θεσσαλίας ένα νέο εκκοκκιστήριο, ικανό να επεξεργάζεται μεταξύ

άλλων και μακρόινο βαμβάκι αιγυπτιακού τύπου. Η επένδυση ύψους 4,2 δισ.

ανεβάζει την ικανότητα παραγωγής του Ομίλου σε 23.000.000 κιλά εκκοκκισμένου

βάμβακος καθ’ έτος. Για το 2001, οι επενδύσεις θα περιοριστούν σε 1 δισ.,

εκτός και παρουσιαστούν νέες ευκαιρίες για συνεργασίες σε Ελλάδα ή εξωτερικό

και δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Ο Μουζάκης βρίσκεται εδώ και

καιρό σε συνεννοήσεις με εταιρεία της Τσεχίας, ενώ δρομολογεί την επέκτασή του

στην αγορά της Αλγερίας. Η ιδιαιτερότητα της νέας μονάδας είναι η

δραστηριοποίησή της σε νέο τύπο βάμβακος, μακρόινο, που θα απορροφηθεί σε

μεγάλο μέρος από την εταιρεία. Ο τύπος αυτός έχει αναπτυχθεί από τη Μουζάκης

και σκοπό έχει να υποκαταστήσει μέρος των εισαγωγών της εταιρείας σε

αιγυπτιακό βαμβάκι, περιορίζοντας το κόστος της.

ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ

Ένα νέο εκκοκκιστήριο εγκαινίασε πρόσφατα η εισηγμένη εταιρεία Βαρβαρέσσος –

Νηματουργία Ναούσης.

Το νέο εκκοκκιστήριο ύψους 1,5 δισ., που κατασκεύασε στην περιοχή της

Λιβαδειάς (μέσω τής Εκκοκκιστήρια Θηβών, την οποία ελέγχει σε ποσοστό 51%),

οδηγεί στην καθετοποίηση της παραγωγής της, εξασφαλίζοντας σε ετήσια βάση το

25% των πρώτων υλών της.

Ταυτόχρονα, η διοίκηση της εταιρείας ετοιμάζεται για το νέο της επενδυτικό

πρόγραμμα, ύψους 5 δισ. δρχ., που θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2001 και αφορά τη

δημιουργία ενός νέου τρίτου κλωστηρίου, καθώς επίσης στον εκσυγχρονισμό των

εγκαταστάσεων καθώς και σε συνεργασίες με άλλες εταιρείες του κλάδου.

Ας σημειωθεί ότι αργά ή γρήγορα οι εταιρείες του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας

θα αναγκαστούν να προχωρήσουν σε αυξήσεις των προϊόντων που παράγουν, λόγω της

αύξησης των πρώτων υλών που επηρεάζονται από το δολάριο. Ωστόσο, οι αυξήσεις

αυτές δεν θα περάσουν άμεσα στην κατανάλωση, αφού οι περισσότερες παραγγελίες

έχουν κλείσει για τον χειμώνα και το επόμενο καλοκαίρι.