Με δάνειο από τη διεθνή κεφαλαιαγορά που συνάπτει η ΔΕΗ αναμένεται να καλυφθεί

η υποχρέωση που ανέλαβε το Δημόσιο (56 δισ. δραχμές) για τον λογαριασμό

ασφάλισης προσωπικού της επιχείρησης, παρά τις διαβεβαιώσεις του υπουργείου

Ανάπτυξης.

Αυτό προκύπτει από τη σχετική συζήτηση στο Δ.Σ. της επιχείρησης.

Με βάση την εισήγηση αλλά και τις αποφάσεις για το τελευταίο τρίμηνο του 2000

προκύπτει ότι γίνεται υπέρβαση του αρχικού εγκεκριμένου χρηματοδοτικού

προγράμματος της επιχείρησης κατά 6,5 δισ. δραχμές αφού φθάνει στα 405 δισ.

δρχ. από 398,5 δισ. που είχε εγκριθεί από την αρχή.

Η ΔΕΗ για να καλύψει τις ανάγκες της αλλά και για να μην υπάρξει άνοιγμα στον

λογαριασμό ασφάλισης προσωπικού και τις λοιπές δαπάνες ασφαλιστικού φορέα για

το έτος 2000, υποχρεώνεται τώρα να δανεισθεί περίπου 140 δισ. δρχ.

Από πλευράς υπουργείου Ανάπτυξης δεν δίνονταν χθες διευκρινίσεις για την

ανατροπή στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της επιχείρησης, ενώ το μέρος της

επιβάρυνσης που είχε αναλάβει το Δημόσιο για τους ασφαλισμένους ισοδυναμεί με

τα έσοδα από την πρόσφατη αύξηση στα τιμολόγια της επιχείρησης.

Όπως τονιζόταν σχετικά, για το θέμα αυτό η διοίκηση της επιχείρησης ενημέρωσε

τα αρμόδια συνδικαλιστικά στελέχη.