Στα τέλη Οκτωβρίου θα γίνει η ανάρτηση των αποτελεσμάτων για τις προσλήψεις

ατόμων ειδικών κατηγοριών με ειδικές ανάγκες (πολύτεκνοι, παιδιά πολυτέκνων,

παιδιά αντιστασιακών κ.ά). Παρά τη μεγάλη καθυστέρηση στην πρώτη εφαρμογή του

νέου νόμου 2643/98 (αντικατέστησε τον νόμο 1648/98), οι αρμόδιοι διαμηνύουν

ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα αφού η όλη διαδικασία είναι αξιοκρατική και

στηρίζεται αυστηρά στα μόρια των υποψηφίων. Για τον καθορισμό της σειράς

τοποθέτησης των προστατευομένων προσώπων του ν. 2643/98 θα ληφθεί υπόψη το

σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο ενδιαφερόμενος με βάση τα κριτήρια και

τον αριθμό των μορίων που αντιστοιχεί ­ κατά περίπτωση ­ σε κάθε κριτήριο. Τα

κριτήρια αυτά είναι η ηλικία του προστατευομένου, τα τυπικά προσόντα, το

ποσοστό αναπηρίας του (εφόσον πρόκειται για άτομα με ειδικές ανάγκες), καθώς

και η οικογενειακή και η οικονομική του κατάσταση.

Μετά την ανάρτηση των καταστάσεων στον ΟΑΕΔ με τα μόρια που συγκεντρώνει ο

κάθε υποψήφιος θα ακολουθήσει εντός του Νοεμβρίου η τοποθέτηση των ατόμων στην εργασία.