Στην προσέλκυση αμερικανικών κεφαλαίων στα ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια πρόκειται

να βοηθήσει ο πρόεδρος του ελληνικού Χρηματιστηρίου κ. Παναγιώτης Αλεξάκης,

όπως συμφωνήθηκε στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών

Χρηματιστηρίων (FESE), η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Εκεί δόθηκε έμφαση στο θέμα της μεγαλύτερης πρόσβασης των αμερικανικών

επενδυτών στα ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια, καθώς η αμερικανική επιτροπή

κεφαλαιαγοράς (SEC) προβάλλει διάφορα εμπόδια, τα οποία τα μέση της FESE

συμφώνησαν να γίνουν ενέργειες, ώστε να αρθούν.

Στη συνάντηση, πέρα από τα τρέχοντα θέματα της Ομοσπονδίας, συζητήθηκε το θέμα

της συνένωσης της FESE με την ECOFEX, καθώς και της ένωσης των Χρηματιστηρίων

Παραγώγων και των εταιρειών εκκαθάρισης. Η επερχόμενη συνένωση, για την οποία

θα συνεχισθούν οι διαβουλεύσεις, έρχεται ως αποτέλεσμα της συνένωσης των

Χρηματιστηρίων σε κάθε εθνική κεφαλαιαγορά, αλλά και της ανάγκης να υπάρχει

μία ενιαία και ισχυρή άποψη στα θέματα των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών από όλα τα

ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια, τις εταιρείες εκκαθάρισης και τα αποθετήρια που

αντιμετωπίζουν τον διεθνή ανταγωνισμό.

Στη συνάντηση, επίσης, έγινε ομόφωνα δεκτό ως «συνδεδεμένο» (associate) μέλος

της FESE το Χρηματιστήριο της Κύπρου, καθεστώς που ισχύει για τα Χρηματιστήρια

των ευρωπαϊκών χωρών που βρίσκονται σε προενταξιακή διαδικασία.

Οι κινήσεις στην Ελλάδα

Προς αυτή την κατεύθυνηση, η διοίκηση του Χρηματιστηρίου έχει ήδη χαράξει το

χρονοδιάγραμμα των αλλαγών για την οργανωτική αναδιάρθρωση της Σοφοκλέους με

διευθύνσεις μάρκετινγκ και πωλήσεων. Έτσι:

* Προχωρά η διαδικασία συγχώνευσης του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών με το

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, η οποία θα γίνει το 2001.

* Μελετάται η μετατροπή της ΕΤΕΣΕΠ (Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί

Παραγώγων) σε Οίκο Εκκαθάρισης όλης της αγοράς. Η ΕΤΕΣΕΠ θα εκκαθαρίζει τις

συναλλαγές του ΧΠΑ και του ΧΑΑ. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί καλύτερη

διαχείριση του κινδύνου και θα μειωθεί το κόστος για τις χρηματιστηριακές

εταιρείες. Έτσι, μπορεί να μειωθεί το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο. Αυτό πρόκειται να

γίνει στο επόμενο έτος. Από την άλλη, το Κεντρικό Αποθετήριο θα παραμείνει

φορέας για τη φύλαξη και τον διακανονισμό και θα ενισχύσει τη θέση του ως

διαχειριστής του συστήματος άυλων τίτλων της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

* Όσον αφορά τη ΝΕΧΑ, σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί τέσσερις

αιτήσεις. Το Χρηματιστήριο περιμένει και άλλες αιτήσεις, ενώ τα στελέχη του

εκτιμούν ότι δεν θα αργήσει να εγκριθεί η πρώτη εισαγωγή. Αυτό, μάλιστα,

μπορεί να γίνει τον Οκτώβριο. Τότε μπορεί να ξεκινήσει και η ΝΕΧΑ ακόμη και με

μία εταιρεία.

* Ταυτόχρονα, δίνεται μεγάλη έμφαση και στη λειτουργία της Ελληνικής Αγοράς

Αναδυόμενων Κεφαλαιαγορών, καθώς υπάρχει ενδιαφέρον από εταιρείες των

Βαλκανίων. Εκτιμάται ότι μέχρι τέλους του έτους θα λειτουργήσουν τα πρώτα

ΕΛΠΙΣ (Ελληνικά Πιστοποιητικά), με τα οποία θα εισαχθούν οι εταιρείες αυτές

στην ελληνική αγορά.

* Το Χρηματιστήριο, επίσης, δημιουργεί νέους δείκτες, κυρίως ευρωπαϊκούς,

βαλκανικούς, Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και δείκτες FTSE.

* Δημιουργείται η ηλεκτρονική υποδομή για την ενιαία πρόσβαση (μία οθόνη) των

μελών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών,

καθώς και σε ευρωπαϊκές αγορές. Επίσης, θα γίνει σύνδεση ηλεκτρονικών

συστημάτων του Χρηματιστηρίου και του Αποθετηρίου για ασφαλέστερη επικοινωνία.

Αυτό μπορεί να γίνει μέχρι τέλους του έτους.