Σε εξέλιξη βρίσκεται η αύξηση κεφαλαίου της ΑΕΓΕΚ ύψους 45,7 δισ. δρχ, η οποία

πραγματοποιείται με την έκδοση 41.535.000 μετοχών, οι οποίες διατίθενται με

δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους με αναλογία 10 νέων για κάθε 10

παλαιές, με τιμή διάθεσης τις 1.100 δρχ ανά μετοχή. Τα αντληθέντα κεφάλαια θα

χρηματοδοτήσουν τις εξαγορές των εταιρειών ΕΤΕΠ, Ήφαιστος, καθώς επίσης και

της εταιρείας Μέτων. Να σημειωθεί πως παράλληλα προχωρούν και οι

διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της

εταιρείας Ευκλείδης.

Στη χρήση 1999, η εταιρεία πραγματοποίησε συνολικό κύκλο εργασιών ύψους 28,66

δισ. δρχ, αυξημένο κατά 22,32% σε σχέση με τα 23,43 δισ. δρχ στη χρήση 1998.

Επίσης, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 4,20 δισ. δρχ, παρουσιάζοντας αύξηση της

τάξεως του 40,06% σε σχέση με τα κέρδη του 1998, τα οποία είχαν διαμορφωθεί σε

3,00 δισ. δρχ. Το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, ο κύκλος εργασιών και τα

κέρδη της ανέρχονται σε 19,72 δισ. δρχ και 2,01 δισ. δρχ, παρουσιάζοντας

αύξηση της τάξεως του 46,66% και 20,90%, αντίστοιχα, σε σχέση με τα μεγέθη της

την αντίστοιχη περίοδο του 1999.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών η μετοχή της

εταιρείας ΑΕΓΕΚ έκλεισε στις 1.955 δρχ, με αποτέλεσμα η χρηματιστηριακή αξία

της να διαμορφώνεται σε 162,18 δισ. δρχ. Με βάση τα προ φόρων κέρδη των

τελευταίων δύο εξαμήνων, ο λόγος Τιμής προς Κέρδη (Ρ/Ε) της μετοχής ανέρχεται

σε 22,43. Η μετοχή της εταιρείας στη διάρκεια του 2000 έχει υποστεί απώλειες

της τάξεως του 49,27%, ενώ ο Γενικός Δείκτης Τιμών έχει υποχωρήσει κατά 23,45%.