Το συμβόλαιο του Σεπτεμβρίου πάνω στον FTSE 20 έκλεισε στις 2.272,15 μονάδες

με αξία συναλλαγών 7,898 δισ. δρχ., όγκο συναλλαγών 1.765 συμβόλαια και αριθμό

ανοιχτών συμβολαίων 1.633. Το συμβόλαιο του μηνός Οκτωβρίου έκλεισε στις

2.276,30 μονάδες, με άνοδο κατά 2,30% και με αξία συναλλαγών 10,697 δισ. δρχ.

Το συμβόλαιο του Νοεμβρίου έκλεισε στις 2.291,50 μονάδες, με αξία συναλλαγών

127,060 εκατ. δρχ., όγκο συναλλαγών 28 συμβόλαια και αριθμό ανοιχτών

συμβολαίων 38. Το συμβόλαιο του Δεκεμβρίου έκλεισε στις 2.292 μονάδες με αξία

συναλλαγών 45,900 εκατ. δρχ., όγκο συναλλαγών 10 συμβόλαια και αριθμό ανοιχτών

συμβολαίων 124. Το συμβόλαιο του Μαρτίου έκλεισε στις 2.334,10 μονάδες, με

αξία συναλλαγών 23 εκατ. δρχ., όγκο συναλλαγών 5 συμβόλαια και αριθμό ανοιχτών

συμβολαίων 10. Το συμβόλαιο του μηνός Σεπτεμβρίου στον FTSE 40 έκλεισε στις

547,51 μονάδες, με άνοδο της τάξης του 3,39%, με όγκο συναλλαγών 1.886

συμβόλαια. Το συμβόλαιο του μηνός Οκτωβρίου έκλεισε στις 548,50 μονάδες με

αξία συναλλαγών 5,227 δισ. δρχ., όγκο συναλλαγών 2.425 συμβόλαια και αριθμό

ανοιχτών συμβολαίων 1.837. Το συμβόλαιο του μηνός Νοεμβρίου έκλεισε στις 552

μονάδες, με άνοδο της τάξης του 3,76%, όγκο συναλλαγών 88 συμβόλαια, αξία

συναλλαγών 192,023 εκατ. δρχ. και με αριθμό ανοιχτών συμβολαίων 314. Το

συμβόλαιο του μηνός Δεκεμβρίου έκλεισε στις 556 μονάδες, με όγκο συναλλαγών 43

συμβόλαια και αριθμό ανοιχτών συμβολαίων 438. Τέλος όσον αφορά το συμβόλαιο

Δεκεμβρίου πάνω στο Ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου έκλεισε στις 99,96 μονάδες, με

την αξία των συναλλαγών να ανέρχεται σε 40,584 δισ. δρχ., με όγκο συναλλαγών

1.625 συμβόλαια και με αριθμό ανοιχτών συμβολαίων 1.462.