Συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς η αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων επενδυτικών

προϊόντων των εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), καθώς και ο

εμπλουτισμός τους με νέα προϊόντα. Η επικείμενη είσοδος της Ελλάδος στην

ευρωζώνη τον Ιανουάριο του 2001 αναμένεται να εντείνει τις συνθήκες

ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων, με αποτέλεσμα οι ΑΕΔΑΚ να

εκσυγχρονίζουν προϊόντα τους που πλέον δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες

επενδυτικές ανάγκες και να δημιουργούν νέα αμοιβαία κεφάλαια που προσφέρουν

διείσδυση στις ξένες αγορές.

Νέα προϊόντα

Σε αυτό το πλαίσιο η International ΑΕΔΑΚ έχει ήδη καταθέσει αίτηση

μετονομασίας και αλλαγής σκοπού τριών αμοιβαίων κεφαλαίων της (α/κ) στην

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Συγκεκριμένα, η εταιρεία έχει ζητήσει το α/κ

International Μακροπροθέσμων Επενδύσεων Μεικτό Εσωτερικού να μετατραπεί σε

μετοχικό διεθνές, το α/κ Nexus Μετοχικό Εσωτερικού να μετατραπεί σε μετοχικό

εσωτερικού μικρής κεφαλαιοποίησης και το α/κ International Δείκτης FT/S&Ρ

σε α/κ International Blue Chips (θα ακολουθεί τον δείκτη FTSE/ASE 20).

Η ΕΤΒΑ Π&Κ ΑΕΔΑΚ πρόκειται σύντομα να καταθέσει στην Επιτροπή αιτήσεις για

τη δημιουργία δύο νέων αμοιβαίων κεφαλαίων μετοχικών εξωτερικού. Το ένα θα

επενδύει στις κεφαλαιαγορές της Δυτικής Ευρώπης και των ΗΠΑ (κυρίως σε μετοχές

μεγάλης κεφαλαιοποίησης), ενώ το άλλο προορίζεται για επενδύσεις σε

χρηματιστήρια της Ανατολικής Ευρώπης και ιδιαίτερα σε χώρες των οποίων οι

οικονομίες συγκλίνουν στο ευρωπαϊκό πρότυπο (Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία κ.ά.).

Για αμφότερα τα νέα αμοιβαία κεφάλαιά της, η ΕΤΒΑ Π&Κ ΑΕΔΑΚ αναζητεί ήδη

επενδυτικούς συμβούλους ή ακόμα και διαχειριστές αυτών, μεταξύ των μεγάλων

ξένων επενδυτικών οίκων.

Πάντως, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, η ευρωπαϊκή αγορά

αμοιβαίων κεφαλαίων διευρύνεται συνεχώς, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι το

συνολικό ενεργητικό της το πρώτο τρίμηνο του 2000 αυξήθηκε κατά 269 δισ. ευρώ

(περίπου 90,65 τρισ. δρχ.) ή κατά 9%, σε 3,379 τρισ. ευρώ (1.138,72 τρισ.

δρχ.). Την ίδια περίοδο το ενεργητικό των α/κ μειώθηκε στην Ελλάδα, στην

Ισπανία και στην Πορτογαλία. Το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς κατέχει το

Λουξεμβούργο, ενώ ακολουθούν η Γαλλία (21,2%), η Ιταλία (14,4%) και η Αγγλία

(12%), με την Ελλάδα να διαθέτει μερίδιο 1,1%.

Σε πανευρωπαϊκή κλίμακα το μερίδιο των μετοχικών α/κ αυξήθηκε κατά 17% τους

πρώτους τρεις μήνες του 2000 σε 46%, των μεικτών α/κ αυξήθηκε κατά 10% και των

α/κ διαχείρισης διαθεσίμων κατά 6%, ενώ μείωση 4% παρουσίασε το μερίδιο των

ομολογιακών α/κ.