Πακέτο 15 μέτρων για τον δραστικό περιορισμό δαπανών του προϋπολογισμού του

1999 παίρνει η κυβέρνηση. Τα «κοφτερά» μέτρα προβλέπονται στην εγκύκλιο που

έστειλε προς τα υπουργεία και τους επιχορηγούμενους φορείς το υπουργείο

Οικονομικών.Με την εγκύκλιο προσδιορίζονται οι κατευθύνσεις (πολιτικές και

τεχνικές) που πρέπει να ακολουθηθούν εν όψει της κατάρτισης του νέου προϋπολογισμού.

Οι περικοπές αφορούν σχεδόν όλες τις κατηγορίες δαπανών (επιχορηγήσεις,

λειτουργικές δαπάνες κ.ά.) εκτός από τις δαπάνες για την αύξηση των μισθών,

που θα προσδιορισθούν με την εισοδηματική πολιτική.

Στην εγκύκλιο, σημειώνεται ότι η συγκράτηση των πρωτογενών δαπανών καθώς και η

αύξηση των εσόδων θα είναι οι δύο βασικοί άξονες της δημοσιονομικής πολιτικής

την τριετία 1999 – 2001.

Ειδικότερα τα δεκαπέντε μέτρα που προβλέπονται στην εγκύκλιο είναι:

1 Η συγκράτηση των επιχορηγήσεων όλων των φορέων στα επίπεδα που προβλεπόταν

στον φετινό προϋπολογισμό.

2 Η συμπίεση των λειτουργικών δαπανών των υπουργείων και των φορέων

(νοσηλευτικών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αθλητικών κέντρων κ.λπ.) για φως,

νερό, τηλέφωνο.

3 Ο περιορισμός των προσλήψεων με βάση την αρχή μία πρόσληψη για κάθε πέντε

αποχωρήσεις.

4 Η θέσπιση ανώτατου ορίου πιστώσεων σε κάθε υπουργείο.

5 Η αξιοποίηση περιουσίας των επιχορηγούμενων φορέων.

6 Η περικοπή των προγραμμάτων των υπουργείων και φορέων χαμηλής προτεραιότητας.

7 Η διατήρηση του αποθεματικού δαπανών μόνο για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.

8 Η υποβολή αναλυτικών προϋπολογισμών, από όλους τους φορείς. Αν δεν

υποβληθούν οι προϋπολογισμοί δεν θα εγκριθούν επιχορηγήσεις για το 1999.

9 Η χρονοκατανομή των πιστώσεων για καθένα από τα τέσσερα τρίμηνα του έτους.

10 Η αποτίμηση και αξιολόγηση της σκοπιμότητας (κόστους και οφέλους) διαφόρων δραστηριοτήτων.

11 Η αναλυτική καταγραφή, από τα νοσηλευτικά ιδρύματα των εφημεριών του

ιατρικού προσωπικού καθώς και των πρόσθετων αμοιβών προς το νοσηλευτικό προσωπικό.

12 Ο αυστηρός έλεγχος επιδομάτων πρόνοιας.

13 Η δραστική μείωση δαπανών για υπερωρίες.

14 Ο περιορισμός δαπανών αποζημίωσης για συμμετοχές υπαλλήλων σε συμβούλια και επιτροπές.

15 Η μείωση των δαπανών για υπηρεσιακές μετακινήσεις.