Η εταιρεία ΕΘΕΛ ΑΕ (αστικά λεωφορεία) θα μπορεί κατά την κρίση της και τις

ανάγκες της να επεκτείνει με δικές της δαπάνες την άδεια οδήγησης του

χαρακτηριζόμενου ως πλεονάζοντος προσωπικού στις κατηγορίες Δ’ και Ε’ και στη

συνέχεια να το μετατάσσει στην ειδικότητα του οδηγού

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ωράριο, μετατάξεις ακόμη και υπαλλήλων γραφείων σε θέση οδηγών και

εισαγωγή του θεσμού της μερικής απασχόλησης είναι τα βασικά σημεία που προωθεί

η κυβέρνηση στην ΕΘΕΛ ΑΕ (λεωφορεία). Οι προτάσεις της εταιρείας για την

τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού στα λεωφορεία παραδόθηκαν στα

αρμόδια υπουργεία και πριν από το Πάσχα θα αρχίσουν οι συζητήσεις με τους

εργαζομένους, οι εκπρόσωποι των οποίων αναμένεται να αντιδράσουν. Η ΕΘΕΛ θα

είναι η δεύτερη ΔΕΚΟ, μετά την Ολυμπιακήη Αεροπορία, στην οποία θα υπάρξει

τροποποίηση του Γενικού Κανανισμού Προσωπικού.

Τα βασικά σημεία των τροποποιήσεων του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της ΕΘΕΛ

ΑΕ προβλέπουν τα εξής:

1 Είναι δυνατόν να προσλαμβάνεται μόνιμο προσωπικό μερικής απασχόλησης,

δηλαδή να χρησιμοποιείται λιγότερες ώρες από το κανονικό ωράριο ανάλογα με τις

μόνιμες ή έκτακτες ανάγκες της εταιρείας.

2 Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί το ωράριο εργασίας.

Δηλαδή θα μπορεί να εφαρμόζει συνεχές ωράριο εργασίας ή εργασία με ενδιάμεση

διακοπή. Η ενδιάμεση διακοπή προτείνεται να διαρκεί κατά ανώτατο όριο 4 ώρες

την ημέρα και μπορεί να προγραμματισθεί μέχρι και 36 φορές ετησίως. Επίσης η

εταιρεία έχει το δικαίωμα να αυξάνει το ημερήσιο ωράριο εργασίας έως 1.15 ώρες

την ημέρα και έως 5 φορές την εβδομάδα και να μειώνει τις ώρες εργασίας κατά

το επόμενο αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Ο μέσος όρος των ωρών εργασίας για το

συνολικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες, θα είναι 38,45 ώρες

την εβδομάδα, η δε αμοιβή για όλο το διάστημα δεν θα αυξομειώνεται αλλά θα

είναι ίση με την αντίστοιχη αμοιβή για εργασία 7,45 ωρών την ημέρα και 38,45

ωρών την εβδομάδα.

Εάν απαιτηθεί από την εταιρεία η υπέρβαση του ορίου των 9 ωρών ημερησίως, η

παροχή της εργασίας είναι μεν υποχρεωτική για το προσωπικό αλλά τότε οι πλέον

των 9 ωρών ημερησίως ώρες απασχόλησης θα αποζημιώνονται σύμφωνα με την

ισχύουσα νομοθεσία. Η μεταξύ των 38,45 έως τις 45,00 ώρες απασχόληση θεωρείται

πρόσθετη κανονική εργασία και αμείβεται χωρίς καμία προσαύξηση του ωρομισθίου.

Η πέρα των 45 ωρών απασχόληση αμείβεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

3 Το προσωπικό που με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου χαρακτηρίζεται

ως πλεονάζον θα μετατάσσεται στην κατηγορία του προσωπικού κίνησης και κατά

προτεραιότητα στην ειδικότητα του οδηγού. Η εταιρεία επίσης θα έχει τη

δυνατότητα να ζητήσει από το προσωπικό των κατηγοριών που πλεονάζει, την

κατάθεση αντιγράφου του διπλώματος οδήγησης που κατέχει. Η κατάθεση είναι

υποχρεωτική για το προσωπικό και η άρνηση ή η ψευδής δήλωση συνιστά άρνηση

εργασίας. Η εταιρεία θα μπορεί κατά την κρίση της και τις ανάγκες της να

επεκτείνει με δικές της δαπάνες την άδεια οδήγησης του χαρακτηριζόμενου ως

πλεονάζοντος προσωπικού στις κατηγορίες Δ’ και Ε’ και στη συνέχεια να το

μετατάσσει στην ειδικότητα του οδηγού. Η αποδοχή της επέκτασης είναι

υποχρεωτική για το προσωπικό και η άρνησή της συνιστά άρνηση εργασίας. Η

κάλυψη της δαπάνης από την εταιρεία θα γίνεται μόνο για μία φορά ενώ σε

περίπτωση αποτυχίας οι δαπάνες των επαναλαμβανόμενων εξετάσεων θα βαρύνουν τον μισθωτό.

4 Θα θεσπιστεί νέο ενιαίο μισθολογικό καθεστώς για το σύνολο του προσωπικού με

βάση την εκπαιδευτική βαθμίδα. Για το θέμα θα υπάρξει σύμβαση εργασίας.

Επίσης σε άλλα σημεία του νέου κανονισμού προβλέπονται αλλαγές στις

πειθαρχικές ποινές, στην εκπαίδευση, στις άδειες κ.ά. Αξιόλογη είναι η

τροποποίηση για τις θέσεις εργασίας όπου προβλέπεται ότι το ετεροαπασχολούμενο

προσωπικό θα μετατάσσεται μισθολογικά υποχρεωτικά στην ισχύουσα, μέσω

συλλογικών συμβάσεων εργασίας, κατώτερη μισθολογική βαθμίδα ή σε ειδικά

προβλεπόμενο μισθολογικό καθεστώς.

Αλλαγές, τέλος, προτείνονται και στη λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων

όπου τον έλεγχο θα έχει η εταιρεία.