ΤΟ 83% των επιχειρήσεων και το 65% των ιδιωτών θέλουν το 2001 να

αντικατασταθεί η δραχμή από το ευρώ. Επίσης η συντριπτική πλειονότητα θεωρεί

ότι το ενιαίο νόμισμα θα διευκολύνει τις αγορές που γίνονται σε ευρωπαϊκές

χώρες καθώς και τη ζωή εκείνων που ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Τα συμπεράσματα

αυτά προέκυψαν από δημοσκόπηση που έκανε η ICAP ανάμεσα σε 1.000 άνδρες και

γυναίκες ηλικίας άνω των 18 ετών και σε 300 διευθυντές επιχειρήσεων. Από την

ίδια έρευνα προέκυψε ότι: Η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων δεν έχει

κάνει ακόμα καμία προετοιμασία για τη μετάβαση στο ενιαίο νόμισμα. Μόνο το 4%

των ερωτηθέντων προετοιμάζεται για τη μετάβαση.