Τον Μάρτιον ήσαν δεμένα 150 εμπορικά σκάφη, τόννων εν όλω περίπου 300.000. Σήμερον είνε δεμένα σκάφη ελληνικά 185, τόννων υπερτετρακοσίων χιλιάδων και οι άνεργοι ναυτικοί ανήλθον εις 2.600, εξ ων οι 564 είνε αξιωματικοί. Αν αυτή η αύξησις των δεμένων σκαφών συνέβαινεν επί Βενιζέλου, υπάρχει αμφιβολία ότι θα απεδίδετο εις την... κακήν πολιτικήν των Φιλελευθέρων; Ημείς δεν θα μιμηθώμεν τους αντιπάλους μας και δεν θα ισχυρισθώμεν ότι διά το θλιβερώτατον αυτό σύμπτωμα πταίει ο κ. Τσαλδάρης ή η πολιτική του, πόσω μάλλον καθ' όσον την τελευταίαν δεν ελάβομεν ακόμη την ευκαιρίαν να την ιδώμεν. Αλλά πως είνε δυνατόν ν' αρνηθή κανείς την ευθύνην του κ. υπουργού των Ναυτικών, ο οποίος αντιλαμβάνεται το καθήκον τους και αντί να λάβη μέτρα διά ν' ανακουφίση τους άνεργους ναυτεργάτας, τους υβρίζει όταν του ζητούν ν' ασχοληθή επί τέλους και με αυτούς;