Ο Γάλλος καθηγητής Νικόλ διευθυντής του Ινστιτούτου Παστές της Τυνίδος έκαμε τελευταίως εις την ακαδημίας των επιστημών μίαν ανακοίνωσιν σπουδαιοτάτης σημασίας. Ανήγγειλεν ότι εξέλιπε πλέον η μάστιξ του κίτρινου πυρετού.

Η αιτία που προκαλεί τον κίτρινον πυρετόν είναι γνωστή πλέον σήμερον.

Είνε ένα μικρόβιον, το οποίον δε φαίνεται ούτε με τα ισχυρότερα μικροσκόπια.

Κατόπιν της σπουδαιοτάτης αυτής ανακαλύψεως χάρις εις την οποίαν η ανθρωπότης θα σωθή από την μάστιγα του κίτρινου πυρετού, θα γίνουν ειδικαί εργασίαι δια την παρασκευήν του εμβολίου εις μεγάλας ποσότητας.