Τα ακίνητα που είναι κενά απαλλάσσονται από το τεκμήριο διαβίωσης που εφαρμόζεται για τις κατοικίες. Τώρα, με τον νέο νόμο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση γλιτώνουν και από τα δημοτικά τέλη και τέλη φωτισμού. Την ίδια απαλλαγή έχουν και τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ. Η νέα ρύθμιση, την οποία ζητούσαν πολλά χρόνια οι ιδιοκτήτες ακινήτων, προβλέπει τα εξής:
– Οι ιδιοκτήτες κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων που ώς τώρα δεν το είχαν δηλώσει στον οικείο δήμο έχουν προθεσμία έξι μηνών να το δηλώσουν και να απαλλαγούν πλήρως από κάθε χρέωση, εφόσον υπήρχε αχρησία και διακοπή του ρεύματος. Απαραίτητη προϋπόθεση μετά τη διακοπή της ηλεκτροδότησης να  καταθέσουν στον οικείο δήμο αίτηση απαλλαγής τους από τη χρέωση δημοτικών τελών, στην οποία να επισυνάπτουν τα εξής δύο δικαιολογητικά:
1. Βεβαίωση της ΔΕΗ περί διακοπής της ηλεκτροδότησης του ακινήτου.
2. Υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον δήμο ότι το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτείται και δεν χρησιμοποιείται καθ" οποιονδήποτε τρόπο.
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η παραπάνω δήλωση πρέπει να υποβληθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχουν ορίσει οι δήμοι, αμέσως μετά τον χρόνο διακοπής της ηλεκτροδότησης.
– Ακίνητα στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση  απαλλάσσονται από την καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Μέχρι την υποβολή της δήλωσης, τα τέλη οφείλονται και θα βεβαιώνονται εις βάρος του ιδιοκτήτη του ακινήτου, ενώ αν, παρά τη δήλωση, γίνεται χρήση ή ηλεκτροδότηση του ακινήτου, θα βεβαιώνεται επιπλέον και ισόποσο πρόστιμο.
ΟΦΕΙΛΕΣ. Επίσης, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι τη δημοσίευση του νέου νόμου, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούνταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται μέσα σε έξι μήνες από αυτήν. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.