Διδακτορικό τίτλο σπουδών και προηγούμενη εργασιακή εμπειρία θα πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν ως εισηγητές στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο προκειμένου να στελεχώσουν τις σχολές Ψυχολογίας, Ανθρωπιστικών Σπουδών και Διοίκησης και Οικονομίας.
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα είναι υπεύθυνοι για τον συντονισμό και την εποπτεία εκπαιδευτικών ενοτήτων του προπτυχιακού και του μεταπτυχιακού προγράμματος Ψυχολογίας, αλλά και για την εποπτεία εκπαιδευτικών ενοτήτων των προπτυχιακών προγραμμάτων ΒΑ (Hons) Business Management, ΒΑ (Hons) Marketing Management, BSc (Hons) Economics for Business και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων ΜΒΑ International Business, MSc Digital and Social Media Marketing, MSc Professional Accounting σύμφωνα με τους κανονισμούς του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ψυχολογία, ενώ θα συνεκτιμηθούν τυχόν δημοσιευμένες εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, βιβλία ή πρακτικά συνεδρίων. Επιπλέον θα πρέπει να έχουν εξοικείωση με το βρετανικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης και διδακτική και ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 2-4 ετών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Επιπλέον θα πρέπει να έχουν άριστη γνώση αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο, καθώς και άριστη χρήση Η/Υ.
Το Κολλέγιο προσφέρει αποδοχές αναλόγως των προσόντων, συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη του διδακτικού προσωπικού.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.iek-akmi.gr.