Προκήρυξη του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για 51 θέσεις ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του υπουργείου και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας εκδόθηκε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.  Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ που κατέχουν οργανική θέση στο υπουργείο και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί τουλάχιστον ένα έτος ή είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) κ.ά. Σημειώνεται πως οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για όχι πάνω από πέντε θέσεις. Η προθεσμία υποβολής της υποψηφιότητας ξεκινά στις 18 Ιουλίου και λήγει την 1η Αυγούστου 2018. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την αίτηση στη Διεύθυνση Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.