Eνα στρατηγικό σχέδιο αναδιοργάνωσης του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, βρίσκεται σε εξέλιξη τους τελευταίους μήνες. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων και αλλαγών εγκεκριμένων από το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παράλληλα, ο όμιλος σε ανακοίνωσή του απαντά και στις προτάσεις που έχουν κατατεθεί από τους μεγαλομετόχους, δηλαδή την πλευρά Καλλιτσάντση τονίζοντας: Η πρόταση της άλλης πλευράς στέλνει λάθος μηνύματα, στερείται στρατηγικής στόχευσης και καθιστά το μέλλον αβέβαιο.

Η πρόταση Καλλιτσάντση δεν εστιάζει στους τομείς εκείνους στους οποίους η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει ασύγκριτο στρατηγικό πλεονέκτημα, αλλά στον τεμαχισμό του Ομίλου. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που υπονομεύει τη μακροπρόθεσμη παραγωγή αξίας για την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, τους πελάτες, τους μετόχους και τους εργαζομένους της, όπως εμείς την αντιλαμβανόμαστε.

Απαραίτητη προϋπόθεση στην προσπάθεια αναδιοργάνωσης είναι η συνεργασία και η συμμετοχή των εργαζομένων και είναι απορίας άξιο πως αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί όταν στους τομείς ευθύνης τους απασχολούνται σήμερα 105 εργαζόμενοι ενώ στους υπόλοιπους τομείς 8.200.

Πώς λοιπόν θα μπορούσαν να διασφαλίσουν με ομαλό τρόπο τη ριζική αναδιάρθρωση που με τόσο «κενό λόγο» ευαγγελίζονται; Στέλνει παντελώς λάθος μηνύματα σε όλες τις κατευθύνσεις, εντός και εκτός Ελλάδος, καθιστώντας το μέλλον του Ομίλου αβέβαιο.

Βασικοί στόχοι του μετασχηματισμού είναι:
η υιοθέτηση νέας ευέλικτης οργανωτικής δομής
η ενίσχυση εταιρικής διακυβέρνησης
η υιοθέτηση τεχνοκρατικού μοντέλου διοίκησης
η αξιοποίηση συνεργειών
η δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους και τους ανθρώπους της
Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα συμβάλλουν ώστε η ΕΛΛΑΚΤΩΡ να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στον εγχώριο και διεθνή κατασκευαστικό χάρτη.

Το πλάνο διοικητικής, λειτουργικής και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ σχεδίασε, σε συνεργασία με εξειδικευμένους χρηματοοικονομικούς συμβούλους, ένα πλάνο χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης, με στόχο:
(α) μείωση του δανεισμού του Ομίλου της τάξεως των 390 εκατ. ευρώ

(β) την επαναφορά της μερισματικής απόδοσης

(γ) την ενίσχυση της ρευστότητας του Ομίλου κατά 200 εκ. ευρώ από την αποεπένδυση μη αποδοτικών / περιφερειακών δραστηριοτήτων και την επένδυση των αντληθέντων κεφαλαίων σε έργα προστιθέμενης αξίας (συγκεκριμένα στις παραχωρήσεις).

Αυτές οι πρωτοβουλίες θα μειώσουν το βάρος εξυπηρέτησης δανεισμού, ώστε να επιστρέψει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην απόδοση μερισμάτων μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Συρρίκνωση διοικητικών εξόδων με τελικό στόχο τη μείωση τους κατά 27% έως το 2019 (ανεξάρτητη μελέτη PWC)

Το πλάνο της νέας εταιρικής διακυβέρνησης
Ανανέωση της δομής του Διοικητικού Συμβουλίου και εισαγωγή νέων ανεξάρτητων μελών
Τριετές πλάνο βελτίωσης και αποτελεσματικής αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού σε πλήρη εξέλιξη
Συνεργασία με τη διεθνή εταιρία συμβούλων στρατηγικής Roland Berger με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη δημιουργία αξίας τόσο για τους μετόχους, όσο και για τους πελάτες της.
Ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού σε κρίσιμους τομείς παρέμβασης. Από τις αρχές του 2018 έχουν προσληφθεί υψηλόβαθμα στελέχη στους κλάδους (Διοικητικής Αναδιάρθρωσης, HR, IT, Controlling & σύντομα αναμένεται να καλυφθεί η θέση του Group CFO)
Περαιτέρω ενίσχυση του μοντέλου λειτουργίας ακεραιότητας και επιχειρηματικής δεοντολογίας
Αναδιοργάνωση και βελτίωση εσωτερικών συστημάτων και διαδικασιών (risk management, διαχείριση συμβάσεων, υποδομές ΙΤ, πολιτικές και διαδικασίες HR).