Τη συνδρομή των θεσμών στο τριετές πλάνο για την παιδεία, το οποίο ζήτησαν να εφαρμοστεί... οι θεσμοί, επιδιώκει το υπουργείο Παιδείας! Ανάμεσα στις αλλαγές που περιγράφονται - ως γενικές κατευθύνσεις - στο τριετές σχέδιο για την εκπαίδευση, το οποίο δημοσιοποίησε το υπουργείο Παιδείας, περιλαμβάνονται η έναρξη της αξιολόγησης εκπαιδευτικών στελεχών και αυτοαξιολόγησης στα σχολεία, περιγραφική αξιολόγηση στα δημοτικά, συγχωνεύσεις σχολείων, αλλαγές στο γυμνάσιο όπου οι μαθητές θα εξετάζονται σε 4 μαθήματα, η επέκταση των Ολοήμερων Σχολείων κ.ά.
Στην εισαγωγή του σχεδίου αναφέρεται ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχιστούν η υποχρηματοδότηση και η εξάρτηση του εκπαιδευτικού συστήματος από τη μεγάλη παρουσία αναπληρωτών και ζητείται στήριξη από τους θεσμούς: «Στόχος της Ελλάδας θα πρέπει να είναι ο προϋπολογισμός για την παιδεία να φτάσει σχετικά σύντομα στον μέσο όρο της ευρωζώνης (...). Οι θεσμοί θα πρέπει να υποστηρίξουν την εφαρμογή αυτού του προγράμματος στην κατεύθυνση της σταδιακής εφαρμογής του».
Επίσης αναφέρεται ότι μέχρι τον ερχόμενο Οκτώβριο θα δημοσιευτεί η νέα έκθεση του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση, η οποία μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει μεθόδους για την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης, βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, βελτίωση της συνάφειας των μαθησιακών αποτελεσμάτων με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και μεθόδους αποτίμησης των ανθρώπινων και υλικών πόρων καθώς και της χρηματοδότησης για την εκπαίδευση. Οι κυριότεροι σχεδιασμοί έχουν ως εξής:
Προσχολική αγωγή
Βελτίωση μέσω της συνεχιζόμενης κατάρτισης και διορισμός εκπαιδευτικών στα νηπιαγωγεία.
Εκτίμηση της ενδεχόμενης ανάγκης επέκτασης της προσχολικής αγωγής με την προσθήκη ενός έτους φοίτησης.
Εκτίμηση των ωφελειών της σταδιακής μείωσης του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα στα 20 προνήπια / βρέφη ανά εκπαιδευτικό.
Μεταρρύθμιση των αναλυτικών προγραμμάτων με έμφαση στη διαφοροποιημένη παιδαγωγική (εκπαίδευση προσφύγων, μετανάστες, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες).
Δηµοτικό σχολείο
Επέκταση του ολοήμερου προγράμματος σε άλλα περίπου 700 σχολεία (θα εφαρμοστεί το 2017-2018).
Βελτίωση του προγράμματος που θα υλοποιείται κατά τις απογευματινές ώρες, με διορισμό επόπτη σε κάθε σχολική μονάδα.
Αλλαγή μεθόδου αξιολόγησης των μαθητών με βάση μια περιγραφική ποιοτική - μέθοδο.
Εφαρμογή ευέλικτης ζώνης σε όλα τα σχολεία, με εισαγωγή διεπιστημονικών εργασιών στα μαθήματα. Αξιολόγηση του πεδίου εφαρμογής ενός προγράμματος σχολικών συγχωνεύσεων προκειμένου να διευκολυνθεί η σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη.

Γυµνάσιο
 Δύο τετράμηνα αντί τριών τριμήνων ώστε να μειωθεί το βάρος των εξετάσεων και να υπάρξει περισσότερος χρόνος για ποιοτική διδασκαλία.
 Η διδασκαλία θα ολοκληρώνεται στις 31 Μαΐου (αντί για τα μέσα Μαΐου) και οι εξετάσεις θα γίνονται τον Ιούνιο σε 4 μαθήματα (επί του παρόντος: Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ιστορία, Φυσική και Μαθηματικά) αντί για την πληθώρα των μαθημάτων που εξετάζονται στο υπάρχον σύστημα (12-14).
 Ενισχυτική διδασκαλία μετά το τέλος των προαγωγικών εξετάσεων για όσους δεν συγκέντρωσαν προβιβάσιμο βαθμό.
  Τρεις διδακτικές ώρες θα μπορούν να διατεθούν από τους διδάσκοντες κατά βούληση για δημιουργική απασχόληση, ενισχυτική διδασκαλία, συνελεύσεις καθηγητών. Αναβάθμιση βιωματικών δράσεων και συνθετικών εργασιών.
 Πιλοτική εφαρμογή περιγραφικής αξιολόγησης των μαθητών παράλληλα με το υπάρχον αριθμητικό σύστημα.
Λύκειο
 Οι εισαγωγικές εξετάσεις όπως ισχύουν αυτή τη στιγμή θα καταργηθούν και η εισαγωγή στα ΑΕΙ θα γίνεται με βάση την επίδοση στο λύκειο.
 Πριν από την κατάργηση της σημερινής μορφής των Πανελλαδικών θα πρέπει να έχουν αναλυθεί τα προβλήματα της σημερινής κατάστασης και αποτιμηθεί οι προτάσεις του Διαλόγου για την Παιδεία και η σχετική ευρωπαϊκή εμπειρία.
 Οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα εκτενούς διαλόγου με ειδικούς και το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει και μεταβατική περίοδος μέχρι την πλήρη ανάπτυξη της μεταρρύθμισης.
Πανεπιστήµια - ΤΕΙ
 Στοχευμένη και επαρκής χρηματοδότηση. Ορισμός συγκεκριμένων στόχων και πηγών χρηματοδότησης.
 Οριζόντια κινητικότητα των μελών του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού των πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ερευνητικών κέντρων. Ιδρυση Εικονικών Ινστιτούτων και Κέντρων Επάρκειας ως μέσο σύνδεσης των ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων.
 Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών.
 Δημιουργία νέων εργαλείων στρατηγικού σχεδιασμού και διακυβέρνησης των ΑΕΙ (Περιφερειακά Ακαδημαϊκά Συμβούλια, διατάξεις για εξωτερικά επιστημονικά συμβουλευτικά συμβούλια για την αξιολόγηση των μεταπτυχιακών κ.λπ.). Γενικός εξορθολογισμός μαθημάτων.
 Αναδιάρθρωση και ενίσχυση της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ).
 Εξέταση του τρόπου με τον οποίο ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας μπορεί να λειτουργεί ευέλικτα.
 Αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των ιδρυμάτων μέσω καλύτερης διοίκησης και επαγγελματικής διαχείρισης.
 Ορθολογικοποίηση - και ενδεχομένως επαναδιαπραγμάτευση - ετήσιων συνεισφορών σε διεθνείς οργανισμούς (CERN, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, EMBL κ.λπ.) που ανέρχονται σε περίπου 40 εκατ. ευρώ ετησίως.


Ποια εκπαιδευτικά στελέχη θα αξιολογηθούν

Οσον αφορά την αξιολόγηση, γίνεται λόγος για έναρξη της αυτοαξιολόγησης της εκπαιδευτικής μονάδας το σχολικό έτος 2017-2018 και ολοκλήρωση επιλογής διευθυντών και στελεχών εκπαίδευσης μέχρι τον Αύγουστο του 2018 με βάση νέα κριτήρια επιλογής προσωπικού. Η διαδικασία αφορά:

1. Διευθυντές και υποδιευθυντές σχολείων.
2. Διευθυντές εκπαίδευσης.
3. Περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης.
4. Διευθυντές εκπαιδευτικών θεμάτων στις Διευθύνσεις.
5. Σχολικούς συμβούλους.
6. Προϊσταμένους πολιτιστικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων και προγραμμάτων εκπαίδευσης για την υγεία, την εκπαίδευση και την επαγγελματική σταδιοδρομία.
7. Επικεφαλής των σημείων επαφής για νέους σπουδαστές.
8. Διευθυντές Κέντρων Διαφορικής Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης.
9. Προϊσταμένους Κέντρων Προσανατολισμού και Καθοδήγησης.
10. Επικεφαλής των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.
11. Προϊσταμένους Κέντρων Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών.
12. Διευθυντές / αναπληρωτές διευθυντές Περιφερειακών Κέντρων Κατάρτισης.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από