Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η μείωση των δομών του κράτους κατά 30% δεν σημαίνει, κατ’ ανάγκην, απολύσεις προσωπικού. Η πλειονότητα του προσωπικού που υπηρετεί στους υπό κατάργηση φορείς θα μετατεθεί σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου στο πλαίσιο της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων.

Ένα τμήμα του, ωστόσο, στην περίπτωση, που πληροί τα κριτήρια που τίθενται, να του απομένουν δηλαδή δύο χρόνια για να συνταξιοδοτηθεί, τότε θα τίθεται σε καθεστώς εφεδρείας.

Η αξιολόγηση του προσωπικού του Δημοσίου, από την άλλη πλευρά, που θα ξεκινήσει αμέσως μετά την κατάργηση ή τη συγχώνευση των δομών του κράτους, θα είναι μία συνεχής διαδικασία. Γι΄αυτό το λόγο συνιστάται και ειδικό συμβούλιο, στο οποίο εκτός από υπηρεσιακούς πράγοντες, θα μετέχουν και εκπρόσωποι του ΑΣΕΠ, το οποίο θα εκτιμά τις υπηρεσιακές ανάγκες όλων του φορέων του Δημοσίου.

Τυχόν ελλείψεις σε προσωπικό που διαπιστώνονται θα καλύπτονται με μετακινήσεις υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες με βάση και τις ειδικότητές τους -μία διαδικασία η οποία θα υλοποιείται από τη Διεύθυνση Προσωπικού του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης η οποία θα έχει και την αρμοδιότητα για την διαχείριση του προσωπικού σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα.