Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το γνωστό στην Ελλάδα και το εξωτερικό ως
IKY, ιδρύθηκε τον Μάιο του 1951. Οι υπότροφοι που έκαναν μέχρι τώρα χρήση των
ευκαιριών που παρέχει ανέρχονται σε χιλιάδες. Σήμερα οι αρμοδιότητες και οι
ευθύνες του IKY έχουν αυξηθεί κατά πολύ. Διευρύνθηκαν οι υποτροφίες
μεταπτυχιακών σπουδών με την προσθήκη των σπουδών εσωτερικού.
Το IKY, έπειτα από επιτυχή συμμετοχή σε διαγωνισμό, χορηγεί υποτροφίες και
για μεταπτυχιακές σπουδές.


Οι προϋποθέσεις συμμετοχής


Ο υποψήφιος, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής του, θα πρέπει να έχει τα
εξής προσόντα:


1. Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια


2. Πτυχίο/δίπλωμα ελληνικού AEI ή ισότιμο πτυχίο/δίπλωμα AEI της
αλλοδαπής ή πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας (Σχολής Νηπιαγωγών με δίπλωμα
διετούς μετεκπαίδευσης Μαρασλείου Νηπιαγωγών) ή ισότιμης μετεκπαίδευσης (M.A.,
Sc, Magister, DEA κ.λπ.) ή άλλου επιπέδου αν αυτό καθορίζεται στον πίνακα
ειδικεύσεων ή πτυχίο ελληνικού ιδρύματος Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
ή ισότιμο ελληνικού ή ξένου Τεχνολογικού Ιδρύματος για τους υποψηφίους του
προγράμματος TTE.


3. Πτυχιούχος θεωρείται και ο υποψήφιος που προσκομίζει εντός της
προθεσμίας βεβαίωση της γραμματείας του οικείου ιδρύματος ότι εξετάσθηκε
επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα μαθήματα και έχει ολοκληρώσει όλες τις
σπουδαστικές του υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου του.


I. Ηλικία μέχρι 38 ετών, πλην ειδικών περιπτώσεων.


II. Να μη διαθέτει ο υποψήφιος (προσωπικά) επαρκή οικονομικά μέσα.


III. Να έχει διακριθεί για την επίδοσή του στις σπουδές, τη χρηστότητα
και το ήθος του.


4. Όσοι από τους υποψηφίους είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ΝΠΔΔ
θα πρέπει έως την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας να προσκομίσουν
πιστοποιητικό ότι δικαιούνται εκπαιδευτικής άδειας από την προϊσταμένη τους
αρχή.


5. Οι άνδρες μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα στους διαγωνισμούς
εφόσον:


I. Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή


II. έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή


III. έχουν αναβολή κατάταξης. Επίσης,


IV. μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα και οι στρατευμένοι ή όσοι
πρόκειται να στρατευθούν.


6. Αν κάποιος από τους υποψηφίους αδυνατεί, εξαιτίας οποιασδήποτε
αναπηρίας, μόνιμης πάθησης ή δυσλεξίας, τότε εξετάζεται μόνο προφορικώς.


7. Τυφλοί ή κωφάλαλοι, κάτοχοι πτυχίου AEI, μπορούν να λάβουν υποτροφία
του IKY σε καλλιτεχνικές ειδικεύσεις με υπέρβαση των προβλεπόμενων κάθε έτος
θέσεων υποτροφιών, εφόσον επιτύχουν στα καλλιτεχνικά μαθήματα.


8. Δεν γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν ήδη τύχει υποτροφίας του
IKY για μεταπτυχιακές σπουδές.


Δικαιολογητικά και προθεσμίεςΟι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο IKY μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου του
αντίστοιχου έτους τα ακόλουθα δικαιολογητικά:


1. Ειδική έντυπη αίτηση-δήλωση συμμετοχής, που χορηγείται από το IKY


2. Μια πρόσφατη φωτογραφία


3. Πιστοποιητικό AEI - TEI που θα περιέχει τον βαθμό του
πτυχίου/διπλώματος αριθμητικά και με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων (απαραίτητο
στοιχείο για την έκδοση των αποτελεσμάτων)


4. Βεβαίωση της γραμματείας του οικείου Τμήματος για επιτυχή ολοκλήρωση
σπουδών, αναλυτική βαθμολογία, τελικό βαθμό αριθμητικά και με ακρίβεια 2
δεκαδικών ψηφίων. Αν ο υποψήφιος είναι κάτοχος πτυχίου/διπλώματος της
αλλοδαπής, τότε θα υποβάλει το πιο πάνω πιστοποιητικό και στο πρωτότυπο και
στο επίσημα μεταφρασμένο, το οποίο θα συνοδεύεται απαραίτητα από βεβαίωση
ισοτιμίας του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του ITE για το πρόγραμμα TTE.


5. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου AEI/TEI της
αλλοδαπής ή τίτλου σπουδών που αναγνωρίζεται από το υπουργείο Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων ως επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία της αντίστοιχης ξένης
γλώσσας. Το αντίγραφο ενός από τους ανωτέρω τίτλους θα ληφθεί υπόψη ως
στοιχείο απαλλαγής από την εξέταση στην ξένη γλώσσα, εφόσον δηλωθεί επιθυμία
να πραγματοποιηθεί η μετεκπαίδευση σε χώρα με τη γλώσσα την οποία κατέχει ο
υποψήφιος.


H υποβολή των δικαιολογητικών για την έναρξη της υποτροφίας, καθώς και η
διάρκειά της ρυθμίζονται από ειδικές διατάξεις.


Οικονομικές παροχέςΤο ίδρυμα χορηγεί τόσο στους υποψηφίους για σπουδές στο εξωτερικό όσο και
στους υποτρόφους για σπουδές στην Ελλάδα οικονομικές παροχές, το ύψος των
οποίων καθορίζεται ανά κατηγορία σύμφωνα με τις κανονικές διατάξεις από το
διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος και με βάση τις οικονομικές δυνατότητές
του.


Πληροφορίες: ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (IKY) Λυσικράτους 14, Αθήνα 105
58. Τηλ. 210-3254.385-9, Fax 210-3221.863 http: //www.iky.gr/

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από