Άρθρο 36


Θεσμοί των «Συστατικών Κρατών»


1. Όχι περισσότερο από 40 ημέρες ύστερα από την έναρξη ισχύος της
Ιδρυτικής Συμφωνίας, τα «συστατικά κράτη» θα εκλέξουν τα μέλη των νομοθετικών
σωμάτων τους και άλλους αξιωματούχους που εκλέγονται από το λαό σύμφωνα με το
Σύνταγμα των «συστατικών κρατών» και τη νομοθεσία που εγκρίθηκε στα
δημοψηφίσματα.


2. Τα νεοεκλεγμένα μέλη των θεσμών των «συστατικών κρατών» θα αναλάβουν
το αξίωμά τους μέσα σε δέκα ημέρες από την εκλογή τους.


Άρθρο 37


Μεταβατικό Κοινοβούλιο του «Κοινού κράτους»


1. Κάθε νεοεκλεγέν νομοθετικό σώμα των «συστατικών κρατών» θα ορίσει,
χωρίς καθυστέρηση, από τα μέλη του 24 αντιπροσώπους στο Κοινοβούλιο του
«κοινού κράτους». Γι' αυτό το λόγο, κάθε ομάδα σε νομοθετικό σώμα «συστατικού
κράτους» θα ορίζει τόσους αντιπροσώπους όσοι αναλογούν στην αναλογική τους
δύναμη στο νομοθετικό σώμα.


2. Το μεταβατικό Κοινοβούλιο θα ασκήσει τις συνταγματικές του
λειτουργίες και τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου του «κοινού κράτους» σύμφωνα με
τις διαδικαστικές προβλέψεις μέσα σε αυτό το Σύνταγμα αναφορικά με τη
Γερουσία.


3. Σε διάστημα όχι μεγαλύτερο από δέκα ημερολογιακούς μήνες έπειτα από
την έναρξη ισχύος της Ιδρυτικής Συμφωνίας, οι γερουσιαστές και οι αντιπρόσωποι
θα εκλεγούν σε συμφωνία με αυτό το Σύνταγμα. Το νεοεκλεγέν Κοινοβούλιο θα
αναλάβει τις λειτουργίες του ένα χρόνο μετά την έναρξη ισχύος της Ιδρυτικής
Συμφωνίας.


Άρθρο 38


Μεταβατικός αρχηγός του «Κοινού κράτους»


1. Για μια μεταβατική περίοδο τριών ετών, το γραφείο του Αρχηγού του
Κράτους θα στεγάζεται στο κτίριο της Συμπροεδρίας.


2. Ύστερα από την έναρξη ισχύος της Ιδρυτικής Συμφωνίας οι αρχηγοί που
έχουν υπογράψει τη Συνολική Διευθέτηση, εκ μέρους των Ελληνοκυπρίων και των
Τουρκοκυπρίων θα γίνουν συμπρόεδροι της Κύπρου. Σε περίπτωση παραίτησης ή
μόνιμης αδυναμίας οποιουδήποτε αρχηγού, η Εθνοσυνέλευση του αντίστοιχου
«συστατικού κράτους» θα εκλέξει έναν αντικαταστάτη.


3. Οι συμπρόεδροι θα εναλλάσσονται κάθε ημερολογιακό μήνα στην
εκπροσώπηση της συμπροεδρίας ώς Αρχηγός του Κράτους.


Άρθρο 39.


Μεταβατική κυβέρνηση «κοινού κράτους»


1. Οι Συμπρόεδροι θα ασκούν την εκτελεστική εξουσία στη διάρκεια του
πρώτου χρόνου της μεταβατικής περιόδου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για
το Προεδρικό Συμβούλιο. Θα ενεργούν και θα αποφασίζουν συναινετικά.


2. Οι Συμπρόεδροι θα ονομάσουν έξι Κύπριους πολίτες, οι οποίοι θα
ηγηθούν των υπουργείων της κυβέρνησης του «κοινού κράτους» στη διάρκεια του
πρώτου έτους της μεταβατικής περιόδου. Οι επικεφαλής υπουργείων θα επικυρωθούν
από το Κοινοβούλιο με απλή πλειοψηφία. Θα ασκούν τις λειτουργίες του
εκτελεστικού, τις οποίες θα τους αναθέσουν οι Συμπρόεδροι, σύμφωνα με τις
διαδικασίες που παρέχονται σε αυτό το Σύνταγμα για το Προεδρικό Συμβούλιο.


3. Ένα χρόνο αφότου τεθεί σε ισχύ η Ιδρυτική Συμφωνία, το νεο-εκλεγέν
Κοινοβούλιο θα εκλέξει ένα Συμβούλιο Υπουργών, το οποίο θα αποτελείται από έξι
μέλη. Οι διατάξεις αυτού του Συντάγματος για το Προεδρικό Συμβούλιο θα
εφαρμοστούν mutatis mutandis στις εκλογές, η λειτουργία και οι εξουσίες (άλλες
εκτός αυτών που εκχωρούνται νόμιμα στον Αρχηγό του Κράτους) του Συμβουλίου
Υπουργών.


4. Στη διάρκεια μιας δεύτερης φάσης της μεταβατικής περιόδου, το
Συμβούλιο Υπουργών θα ενεργεί ως η Κυβέρνηση του «κοινού κράτους» της Κύπρου
ενώ οι λειτουργίες του Αρχηγού Κράτους θα παραμείνουν εκχωρημένες στη
Συμπροεδρία.


5. Τρία χρόνια μετά την έναρξη της ισχύος της Ιδρυτικής Συμφωνίας, το
Συμβούλιο Υπουργών θα καταστεί το Προεδρικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις
αυτού του Συντάγματος, υιοθετώντας παράλληλα τη λειτουργία του Αρχηγού του
Κράτους για άλλα τρία χρόνια, στη διάρκεια των οποίων, η εκ περιτροπής
περίοδος για τα γραφεία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου θα είναι έξι μήνες.


Άρθρο 40.


Συμμετοχή των (επικεφαλής εκτελεστικού) των «συστατικών κρατών» σε
συνεδριάσεις τους Προεδρικού Συμβουλίου


Στη διάρκεια των πρώτων δέκα ετών μετά την έναρξη της ισχύος της Ιδρυτικής
Συμφωνίας, οι επικεφαλής εκτελεστικού των «συστατικών κρατών» θα προσκληθούν
να συμμετάσχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου των
Υπουργών και, αργότερα, στο Προεδρικό Συμβούλιο.


Άρθρο 41.


Έναρξη της ισχύος της συμφωνίας προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Τα δημοψηφίσματα που θα εγκρίνουν μαζί με την Ιδρυτική Συμφωνία τις συνθήκες
προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα εξουσιοδοτούν και θα
υποχρεώνουν τους Συμπροέδρους να υπογράψουν και να επικυρώσουν τη Συνθήκη για
την προσχώρηση της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


Άρθρο 42.


Διορισμός και η αρχική θητεία των Δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου


Εντός μιας εβδομάδας από την έναρξης της ισχύος της Ιδρυτικής Συμφωνίας, θα
συγκροτηθεί ένα μεταβατικό Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου, όπως ορίζει ο νόμος.
Το Δικαστήριο θα ασκεί τις εξουσίες που προβλέπονται για το Ανώτατο Δικαστήριο
στο Σύνταγμα μέχρις ότου το τακτικά διορισμένο Ανώτατο Δικαστήριο αναλάβει
καθήκοντα, ένα χρόνο ύστερα από την έναρξη της ισχύος της Ιδρυτικής Συμφωνίας.


Άρθρο 43.


Δημόσια Υπηρεσία


Ο Νόμος θα διευκρινίσει τις διαδικασίες εφαρμογής και τα χρονοδιαγράμματα, που
δεν θα υπερβαίνουν (εισάγετε αριθμό) χρόνια από την έναρξη της ισχύος της
Ιδρυτικής Συμφωνίας, για την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του Συντάγματος, σε
σχέση με τη σύνθεση της δημόσιας υπηρεσίας για τα διαφορετικά τμήματα αυτής
της υπηρεσίας.


Άρθρο 44.


Ευθύνες για τα χρέη που υφίστανται πριν από την έναρξη της ισχύος της
Ιδρυτικής Συμφωνίας


Το «κοινό κράτος» θα αναλαμβάνει την ευθύνη για τα χρέη που υφίστανται πριν
από την έναρξη της ισχύος της Ιδρυτικής Συμφωνίας, πέρα από τα χρέη προς την
Ελλάδα ή την Τουρκία ή τα χρέη από την απόκτηση εξοπλισμών, τα οποία θα
αναλαμβάνονται από το σχετικό «συστατικό κράτος». Ειδικός πλειοψηφικός νόμος
μπορεί να προβλέπει αποζημίωση του «κοινού κράτους» από τα «συστατικά κράτη».


Άρθρο 45.


Διδασκαλία επίσημων γλωσσών


Η υποχρεωτική διδασκαλία των επίσημων γλωσσών του «κοινού κράτους» σε όλους
τους μαθητές των δευτεροβάθμιων σχολείων όπως υπαγορεύεται στο Άρθρο 7 (4) θα
αρχίσει το αργότερο τρία χρόνια μετά την έναρξη της ισχύος της Ιδρυτικής
Συμφωνίας.


Άρθρο 46.


Κρατική περιουσία


Η δημόσια περιουσία του «κοινού κράτους» συγκαταλέγεται σε μια προσθήκη σε
αυτό το Σύνταγμα. Άλλη δημόσια περιουσία είναι η περιουσία του «συστατικού
κράτους», στο οποίο βρίσκεται.


Ακολουθούν σελίδες που περιλαμβάνουν προσαρτήματα στο κείμενο (τον χάρτη
της Κύπρου και των «συστατικών κρατών», τη σημαία της Κύπρου, τον εθνικό της
ύμνο, τον κατάλογο των ιδιοκτησιών του «κοινού κράτους», των συνταγματικών νόμων).

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από