Αλλαγές από το Δηµοτικό έως το Λύκειο

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ   | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 18/02/2011 07:00 |
 Αλλαγές από  το Δηµοτικό  έως το Λύκειο

Νέα αναλυτικά προγράµµατα, νέοι τρόποι διδασκαλίας, νέα δοµή της διδακτέας ύλης και λιγότεροι διορισµοί µόνιµων εκπαιδευτικών
Αλλαγές από το Δηµοτικό µέχρι και το Λύκειο τη φετινή χρονιά επεξεργάζεται το υπουργείο Παιδείας.Αλλαγές θα γίνουν και στη δοµή της εκπαίδευσης καθώς στο στελεχιακό δυναµικό της. Παράλληλα τουπουργείο Παιδείας προσανατολίζεται στον διορισµό περίπου 2.000 µόνιµων εκπαιδευτικών. Από τη νέα σχολική χρονιά θα εφαρµοστούν νέα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση.

Η αρχή θα γίνειπιλοτικά σε 110 - 130 Δηµοτικά καιΓυµνάσια τον Σεπτέµβριο του 2011 και τη σχολική χρονιά 2012-13 θα γενικευτούν σε όλα τα σχολεία. Οιαλλαγές αυτές θα αφορούν νέους τρόπους διδασκαλίας και χειρισµού της διδακτέας ύλης, ενώ δεν προβλέπονται νέα βιβλία.

Παράλληλα, πριν από τοτέλος Μαρτί ου το υπουργείο Παιδείας αναµένεταινα ανακοινώσει νέο ωρολόγιο πρόγραµµα για τηνΑ΄ τάξητου Λυκείου, το οποίο θα εφαρµοστεί τη νέα χρονιά 2011-12.

Στο νέο αυτό πρόγραµµα, όσον αφορά τα µαθήµατα και την ωρολόγια κατανοµή τους,δεν θα υπάρχουν σηµαντικές διαφορέςσε σχέση µε ό,τι ισχύει µέχρι σήµερα, ενώ το µάθηµα της Ιστορίας θα είναι υποχρεωτικό για όλους τους µαθητές της Α΄ τάξης του Λυκείου.

ή ΠΡΟΣΒΑΣΉ σε αει - τει. Για τις Β΄ και Γ΄ Λυκείου το νέο ωρολόγιο πρόγραµµα µε τις επιλογές µαθηµάτων θα ανακοινωθεί αργότερα, πιθανόν στο τέλος του α΄ εξαµήνου του 2011.

Το υπουργείο Παιδείαςεπεξεργάζεται διάφορα σενάρια όσον αφορά την κατανοµή τωνµαθηµάτων και την ανάπτυξη των επιλογών µαθηµάτων από τους µαθητές, καθώς οι δυο αυτές τάξεις θα συνδέονται άµεσα µε την πρόσβαση στις Ανώτατες Σχολές. Στο σηµείο αυτό υπάρχουν ακόµη διαφορετικές προσεγγίσεις π.χ. όσον αφορά την «τύχη» της διδασκαλίας του µαθήµατος της Πληροφορικής, ενώ υπάρχει µια συµφωνία να συνδέονται τα προς επιλογή µαθήµατα αποκλειστικά µε τη Δέσµη των γνωστικών αντικειµένων των σχολών στις οποίες θα κατευθύνεται ο υποψήφιος.

Τα γενικά χαρακτηριστικά του νέου τρόπου πρόσβασης στα πανεπιστήµια είναι τα παρακάτω:

Στη διάρκεια της φοίτησής του στη Β΄ και Γ΄ τάξη του Λυκείου ο υποψήφιος θα παρακολουθεί µικρό αριθµό υποχρεωτικών µαθηµάτων, µαθήµατα επιλογής και δραστηριότητες που θα τον οδηγούν στην οµάδα σχολών της επιλογής του.

Οι σχολέςθα καθορίσουν συντελεστές βαρύτητας στα µαθήµατα.

Στο τέλος του Λυκείου οι υποψήφιοι θα δίνουν εξετάσεις σε τέσσερα µαθήµατα πουέχουν προεπιλέξει και στην τελικήεπίδοση θα συνυπολογίζεται η συνολική αξιολόγησή τους στη Β΄ και τη Γ΄ Λυκείου. Η είσοδος των υποψηφίων θα γίνεται σε σχολές(π.χ Σχολή Θετικών Επιστηµών Αθήνας, Θεσσαλονίκης κ.λπ.) ή σε πανεπιστήµια (π.χ. Πάντειο Πανεπιστήµιο).Η τελική κατάταξή τους σεπανεπιστηµιακά τµήµατα ή τµήµαταΤΕΙ θα γίνεται έπειτα από αξιολογικές διαδικασίες (εξετάσεις) στη διάρκεια του Α΄ έτους σπουδών.

Το σύστηµααυτό θα εφαρµοστεί για πρώτηφορά το σχολικό έτος 2013-2014, δηλαδή θα αφορά τους µαθητές που θα φοιτήσουν στην Α΄ Λυκείου το επόµενο σχολικόέτος 2011-2012.

Διορισμοι ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ. Τη νέα χρονιά θα διοριστούν λιγότεροι µόνιµοι εκπαιδευτικοί σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά (πέρυσι ως γνωστόν διορίστηκαν περίπου 2.800 µόνιµοιεκπαιδευτικοί). Το υπουργείο Παιδείας θα µπορεί να ανακοινώσει τον συγκεκριµένο αριθµό τον Ιούνιο, όταν θα γνωρίζει τον αριθµό των εκπαιδευτικών που θα υποβάλουν αίτηση για συνταξιοδότηση, καθώς θα ισχύσει η

Πιλοτική εφαρµογή σε 110 Δηµοτικά και Γυµνάσια τον Σεπτέµβριο του 2011
αναλογία 1 προς 5 (σε κάθε 5 που φεύγουν θα διορίζεται 1).

Σύµφωνα µε πληροφορίες, τηνέα σχολική χρονιά θα προσληφθούν λιγότεροι από 2.000 µόνιµοι εκπαιδευτικοί και µέσα σε αυτούς υπολογίζονται και οιεπιτυχόντες και διοριστέοι του επικείµενου διαγωνισµού Ειδικής Αγωγής.

Σύµφωνα µε την υφυπουργό Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου, η πρόθεση του υπουργείου Παιδείας είναι να «τελειώνει» µε τις εκκρεµότητες που υπάρχουν όσον αφορά τους διορισµούς των διάφορων κατηγοριών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ,κατηγορία 40% κ.λπ.), ωστόσο δεν είναι σίγουρο αν οι διορισµοί του 2011 θα συµπεριλάβουν τον συνολικό αριθµό των εκπαιδευτικών τους οποίους το υπουργείο οφείλει να διορίσει.

κρισεισ διευθυντών. Φέτος δεν θα γίνουν νέεςκρίσεις Προϊστάµενων ∆ιευθύνσεων και Γραφείων, ενώ αντίθετα θα γίνουν κρίσεις - επιλογές σχολικών συµβούλων. Σε πρώτη φάση δεν θα γίνεται αναφορά σε περιοχές, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι αλλαγές στη δοµή (θα καταργηθούνΓραφεία Α/βάθµιας και Β/βάθµιας Εκπαίδευσης και θα δηµιουργηθούνπερισσότερες∆ιευθύνσεις σε µεγάλους νοµούς καθώς και στο Λεκανοπέδιο και στον Ν. Θεσσαλονίκης).

Παράλληλα το επόµενο χρονικό διάστηµα και οπωσδήποτε πριν από το Πάσχα θαπροκηρυχθούν περίπου 10.000 θέσεις διευθυντών σχολικών µονάδων Α/βάθµιας και Β/ βάθµιας εκπαίδευσης.

Το υπουργείο θα ανακοινώσει τα σχετικά µετά τα µέσα Μαρτίου, όταν θα έχει ξεκαθαριστεί το τοπίο µε τις καταργήσεις -συνενώσεις -ιδρύσεις σχολικών µονάδων.

Οι τελευταίες συγκεντρώνουν τη δικαιολογηµένη αγανάκτηση εκπαιδευτικών και γονιών καθώς φαίνεται ότι το υπουργείο προσανατολίζεται να συγχωνεύσει ή να καταργήσει, σε πρώτη φάση,πάνω από 300 σχολεία πανελλαδικά.

διαγώνισμοσ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ (ΑΣΕΠ). Για τον γενικό διαγωνισµό των εκπαιδευτικών το υπουργείο Παιδείας ακόµη δεν έχει καταλήξει όσοναφορά τονχρόνο διεξαγωγής του.

Σύµφωνα µε την υφυπουργό Παιδείας κ. Χριστοφιλοπούλου, η πρόθεση του υπουργείου είναι να πραγµατοποιηθεί ο διαγωνισµός µέσα στο 2012,ωστόσο τόσο η ηµεροµηνία όσοκαι οι νέοι όροι διεξαγωγής του διαγωνισµούθα συγκεκριµενοποιηθούν στα τέλη τουα΄ εξαµήνου του 2011.

∆εν θα υπάρχει στην προκήρυξη συγκεκριµένος αριθµός προσφερόµενων θέσεων εκπαιδευτικών, ωστόσο είναι φανερό ότιο αριθµός των προσφερόµενων θέσεωνκαι των ειδικοτήτων θα εξαρτηθεί από τον αριθµό των εκπαιδευτικών που θα κάνουν αίτηση συνταξιοδότησης καθώς και από τις εξελίξεις σε σχέση µε τις καταργήσεις - συνενώσεις - ιδρύσεις σχολείων.


Προ των πυλών η ηλεκτρονική καταγραφή πτυχίων
Του NIKOY MAΣΤΟΡΑ

Σε ηλεκτρονική βάση δεδοµένων θα καταχωριστούν όλοι οι τίτλοι σπουδών που χορηγούνται στη χώραπροκειµένου να δηµιουργηθεί το Εθνικό Προσοντολόγιο.

Ολα τα πτυχία, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, τίτλοισπουδών κ.λπ. που απονέµονται από οποιονδήποτε φορέα της εκπαίδευσης, δηµόσιο και ιδιωτικό, από το νηπιαγωγείο µέχρι το πανεπιστήµιο και από τα κέντρα οργάνωσης σεµιναρίων µέχρι τα κολέγια και την επαγγελµατική εκπαίδευση, θα µπαίνουν σε µια κοινή βάση δεδοµένων προκειµένου να ξεκινήσει η εφαρµογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ), σε αντιστοιχία του ευρωπαϊκού, µε 8 διαβαθµισµένα επίπεδα. Ηδη άρχισε ηδιαδικασία αντιστοίχισης των διάφορων τίτλων σπουδών προς τα επίπεδα, όπως ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Παιδείας.

το ΕΠΠ στήν Πραξή θα λειτουργήσει ως µηχανισµός «µετάφρασης» και διασαφήνισηςτων προσόντων, θα επιτρέπει την ευκολότερη κατανόησή τους και θα βοηθήσει εκπαιδευόµενουςκαι εργαζόµενους που επιθυµούν να µετακινηθούν από χώρασε χώρα ή να αλλάξουν θέση εργασίας ή ακόµη να αλλάξουν µαθησιακή διαδροµή.

Χρήστεσ του θα ειναι τα άτοµα που σπουδάζουν ή που εργάζονται, φορείς εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου µάθησης και οι εργοδότες. Ετσι, όταν ξεκινήσει η εφαρµογή του Προσοντολογίου, ο ενδιαφερόµενος θα γνωρίζει ότι ο τίτλος σπουδών του οδηγεί σε συγκεκριµένο επίπεδο προσόντων, ενώ θα µπορεί να µεταπηδήσει σε επόµενο επίπεδο, ενδεχοµένως π.χ. να εισαχθεί σε πανεπιστήµιο από ΙΕΚ υπό προϋποθέσεις, χρησιµοποιώντας και άλλα προσόντα του, όπως η εργασιακή εµπειρία, τα διάφορα σεµινάρια κ.ά.

Αναµένεται ωστόσο σκληρή µάχη ως προς το επίπεδο όπου θατοποθετηθούν τα πτυχία των κολεγίων, των εργαστηρίων σπουδών, των ΙΕΚ, των διαφόρων κέντρων κατάρτισης αλλά και των ΤΕΙ.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.nqf.gov.gr
Σκληρή µάχη θα δοθεί για το επίπεδο όπου θα τοποθετηθούν τα πτυχία των κολεγίων και των εργαστηρίων σπουδών

17
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
23/02/2011 14:03
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 300 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΑ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΙΘΟΥΣΑ; ΜΗΠΩΣ ΠΡΟΟΘΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ;
όλος ο λαός
21/02/2011 14:27
στην απεργία 23/2 να υπερασπιστούμε το παρόν και το μέλλον των παιδιών μας τα μάτια σας 14 προσοχή στις προβοκάτσιες της κυβέρνησης και των μπαχαλοχουλιγκάνων.....
rovespiere
19/02/2011 19:40
Λένε οι ΓάλλοιPlus ca change plus c est la meme chose. οσο περισσότερο τα αλλάζεις τόσο πιο ίδια είναι. Κάτι ξέρουν τα Γαλλάκια.
Ανέστης
19/02/2011 17:44
Κλείνουν σχολεία σε απομακρυσμένες περιοχές, τα μάθατε;;;6χρονα θα κάνουν 80 χιλιόμετρα σε στροφές μέσα σε λεωφορεία-στην καλύτερη περίπτωση. Καλλικράτης σου λέει μετά. Αυτές είναι αλλαγές για το καλό της Παιδείας; Σαν δεν ντρεπόμαστε λέω γω. Διαλύετε τα πάντα για να ξεπληρώσετε τα χρέη για τα οποία ΕΣΕΙΣ οι πολιτικοί και το συνάφι σας, μεγαλοκαρχαρίες είστε ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ. Σαν δεν ντρέπεστε λέω εγώ. Σαν δεν ντρέπεστε. Θα διακινδυνεύουν παιδάκια που θα σταματήσουν αναγκαστικά το σχολείο για να εξοικονομήσετε λεφτά, που όπως επαναλαμβάνω, ΕΣΕΙΣ τα φάγατε. Αίσχος. Όλοι στους δρόμους πρέπει να βγούμε ΚΑΝΕΝΑ μα κάνενα κόμμα όμως να μην μας καπελώσει, ούτε ΝΔ ούτε ΚΚΕ ούτε αριστερά.
lia
19/02/2011 14:12
To prosontologio kalo... As mpei mia taksi epitelous! Kai na anagnwristei i aksia kai oxi i apaksia opws leei kai o k. Pariwtis!
Σακης
19/02/2011 12:42
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Χώρας μας (η χαμηλότερη στην Ευρώπη...) ξεκινάει απο την σημαντική βελτίωση της πολύ υποβαθμισμένης Παιδείας μας.
Είναι η καλύτερη μακροχρόνια επένδυση
Παριώτης Θανάσης
18/02/2011 21:26
Καιρός να απελευθερωθεί η δυναμική του Τόπου μας . Αρκετά η μετριότητα καθήλωσε τους ΄Αξιους και τα αποτελέσματα εκείνης της θλιβερής ισοπέδωσης τα βιώνουμε με τον χειρότερο τρόπο . Επιμένουμε να εθελοτυφλούμε ; Είναι καιρός να αποκατασταθούν οι Αξίες . Ζούμε σε μια περίοδο ανατροπής Αξιών . Η Αξία θεωρείται απαξία , η απαξία χαρακτηρίζεται αξία και επιβραβεύεται ! Τα αποτελέσματα τούτης της πρακτικής τα ζούμε !!!
Ι.Μ.
18/02/2011 18:42
Αγαπητέ Θόϊκο, προφανώς εκφράζεσαι χωρίς να έχεις καταλάβεις το πραγματικό νόημα του κειμένου. Αν είναι έτσι συγχωρήσαι. Αν προσπαθείς διαστρέβλωση με κομματικό υπόηχο, τότε δεν γλιτώνεις από την κατηγορία, ότι δεν ενδιαφέρεσαι καν για τύχη μιας εξαιρτικά προικισμένης νεολαίας που θαύβεται στην καθημερινότητα μιας τεριμμένης κλασσικής εκπαίδευσης. Αν πρέπει να θριαμβεύσει η αξιοπρέπεια και η αξιοκρατία κατά του πελατειακού καθεστώτος, θα πρέπει να αξιοποιηθεί έτι περισσότερο εκείνη η Νεολαία που διαθέτει ιδιαίτερα προσόντα προικισμένη από την φύση. Είναι σαφές. Σαφέστατο. Ιδίως αυτή η κατηγορια της νεολαίας δεν πρέπει να πάει χαμένη. Ένα παράδειγμα. Μουσικά ταλέντα ανκαλύπτονται πρόωρα, σε πρώϊμη νεανική ηλικία. Τυγχάνουν άμεσης υποστήριξης. Το ίδιο θα πρέπει να συμβεί και με οποιονδήποτε άλλον ταλαντούχο νεανία σε οποιονδήποτε άλλον τομέα. Τόσο απλό είναι. Μη συγχέεις αυτή την αγνή επένδυση στην αξιοκρατία με οποιαδήποτε κομματική σκοπιμότητα. Η ίδρυση ενός νεανικού Πανεπιστημίου επιβάλλεται.
Ε.Κ.
18/02/2011 16:56
Απ''ό,τι διαβάζω,φέτος αναμένεται να φύγουν χιλιάδες εκπαιδευτικοί με συνταξιοδότηση.Οπότε η κυβέρνηση,αν θέλει να ακολουθήσει την αναλογία 1 προς 5 στις προσλήψεις,πρέπει να προσλάβει σίγουρα περισσότερους από 2000 μόνιμους εκπαιδευτικούς.
Θοικος
18/02/2011 15:51
Απο τη στιγμη που γραφεις ΕΠΙΕΙΚΑ,πως μπορω να διαβασω παρακατω,και να ασχοληθω με τις οποιες σκεψεις σου; Και μονο το επιρρημα,ετσι γραμμενο,δειεχνει ατομο κολλημενο σε ιδεολογικα πολιτικα καλουυπια,οποτε προς τι η ενασχοληση μ''αυτον; Ακομα και ο οριτζιναλ ΚΚΕς,ο Χαλβατζης νομιζω,καποτε θυμαμαι,πηγε να πει σαφως,και επειδη βαρεσε το καμπανακι της κομματικης ορθοτητος,σταματηε η γλωσσα του στο σαφ-,και αναγκαστηκε να κανει περιφραση,και να πει, "με σαφηνεια". Καλα μιλαμε για τοοσο κολλημενα ατομα.
Πειραιωτης Μαουνιερης
18/02/2011 15:41
...το πανε,στο οτι σε βλεπω να κανεις μαθημα σε 40-50 μαθητες,οπως εκανα εγω,(εφτασα να κανω και σε ταξη με 90 μαθητες,(ενενηντα ολογραφως),και να διορθωνεις καμια χιλιαδα γραπτα,οπως επισης εκανα εγω,αλλα το εκανα ΔΥΟ φορες το χρονο,και οχι μια,οπως τωρα. Περιττο να σου πω οτι οι εβδομαδιαιες ωρες σας,θα πανε στις 26. Εδω εισαι και εδω ειμαι.
Τάσος Κ.
18/02/2011 15:22
Τα αιτήματα για μόνιμο προσωπικό που κατέθεσαν οι φορείς του Δημοσίου στο σύνολό τους (υπουργεία και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου) έφτασαν περίπου τα 16.000, για 10.600 θέσεις μόνιμου που μπορούν να γίνουν προσλήψεις εντός του 2011, με βάση την αναλογία της μίας πρόσληψης για κάθε πέντε αποχωρήσεις.

Από τα αιτήματα μόνιμου προσωπικού θα ικανοποιηθεί μόνο το 30% στους τομείς προτεραιότητας, έτσι όπως θα καθοριστούν από κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών κ. Ραγκούση και Παπακωνσταντίνου. Πιο συγκεκριμένα, ο μεγαλύτερος αριθμός αιτημάτων κατατέθηκε από:

* Το υπουργείο Παιδείας για 5.500 υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων δασκάλους και καθηγητές.

* Από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας για 4.500 ένστολους συνολικά.

* Από το υπουργείο Υγείας για 3.000 προσλήψεις νοσηλευτών.

Με δεδομένο ότι στις προσλήψεις θα υπολογίζονται και οι μετατάξεις προσωπικού από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ο τελικός αριθμός των προσλήψεων διαμορφώνεται για το 2011 στις 6.900, αν υπολογιστεί ότι θα πραγματοποιηθούν 3.700 μετατάξεις από τον ΟΣΕ (2.700) και τον ΟΑΣΑ (περίπου 1.000).

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τομείς προτεραιότητας που θα γίνουν οι προσλήψεις θα καθοριστούν σε κυβερνητική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων ημερών.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι νέες προσλήψεις που θα πραγματοποιηθούν εντός του 2011 θα αφορούν:

* Τον τομέα της υγείας όπου θα προσληφθούν άμεσα 3.000 νοσηλευτές από τους κυλιόμενους πίνακες του ΑΣΕΠ.

* Στον τομέα της παιδείας, όπου θα υλοποιηθούν περίπου 1.450 προσλήψεις για την κάλυψη άμεσων εκπαιδευτικών αναγκών και 500 εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής.

* Στον τομέα της προστασίας του πολίτη που θα πραγματοποιηθούν 500 προσλήψεις ειδικών φρουρών και 80 λιμενικών.

* 500 προσλήψεις στην τοπική αυτοδιοίκηση.

* Οι επιτυχόντες των σχολών Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών κ. Γ. Ραγκούση, βασικός όρος για τις προσλήψεις που θα πραγματοποιηθούν το 2011 είναι η ομαλή λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών.

Ενα μεγάλο μέρος των αναγκών του δημόσιου τομέα θα καλυφθεί με την πρόσληψη εποχικού προσωπικού.

Το νούμερο των εποχικών για το 2011 θα είναι 53.000 συμβασιούχοι, κατά 15% λιγότεροι από το 2010 που ήταν 63.770.

Τα αιτήματα για το εποχικό προσωπικό ξεπερνούν τα 80.000, χωρίς να έχει υπολογιστεί το σύνολο των αιτημάτων από τους ΟΤΑ που θα κατατεθούν μέχρι τις αρχές Μαρτίου.

Ακόμα και στο θέμα των συμβασιούχων θα τεθούν προτεραιότητες για τις εγκρίσεις των θέσεων από τη Διυπουργική Επιτροπή.

Θα προκριθούν και πάλι οι τομείς της Υγείας και της Παιδείας, καθώς και οι υπηρεσίες που έχουν σχέση με την εξυπηρέτηση του πολίτη, όπως είναι οι δήμοι, οι ανεξάρτητες αρχές, το Ελεγκτικό Συνέδριο και οι υπηρεσίες για την προστασία των πολιτών όπως οι δασοπυροσβέστες.

Ετσι, αναμένεται να προσληφθούν περισσότεροι από 10.000 συμβασιούχοι στους ΟΤΑ στους τομείς της καθαριότητας και στις κοινωνικές δομές των δήμων.

Υπενθυμίζεται ότι για τους ανταποδοτικούς τομείς της καθαριότητας και των εταιρειών ύδρευσης και αποχέτευσης, οι προσλήψεις εποχικού προσωπικού εντάσσονται στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ αλλά εξαιρούνται από την έγκριση της Διυπουργικής Επιτροπής.

Θα προηγηθούν οι προσλήψεις εποχικού προσωπικού στην Παιδεία (εκπαιδευτικοί), καθώς και στον Πολιτισμό (φύλακες μουσείων), που κρίνονται άμεσης προτεραιότητας μαζί με τους δασοπυροσβέστες.

Γενικό Λογιστήριο

Κρίσιμο σημείο για την επιτάχυνση των διαδικασιών αναδεικνύεται ο έλεγχος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σχετικά με την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στους προϋπολογισμούς, πριν λάβουν την έγκριση της Διυπουργικής Επιτροπής.

Το υπουργείο Εσωτερικών διαβεβαιώνει ότι η φετινή διαδικασία των τελικών εγκρίσεων θα είναι ταχύτερη αφού θα έχει προηγηθεί ο έλεγχος των κονδυλίων για τις συμβάσεις.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι για πρώτη φορά θα υπάρχει κατανομή των θέσεων εποχικού προσωπικού από τον Μάρτιο, με εγκύκλιο που θα εκδώσει ο υπουργός Εσωτερικών κ. Γ. Ραγκούσης, γεγονός που θα διευκολύνει τη διαδικασία εγκρίσεων της Διυπουργικής Επιτροπής.

Διορισμοί επιτυχόντων

Στις προσλήψεις του 2011 θα πρέπει επίσης να υπολογιστεί και ποσοστό από τους περίπου 10.000 επιτυχόντες σε διαγωνισμούς των οποίων τα οριστικά αποτελέσματα αναρτήθηκαν το 2010.

Οι προσλήψεις των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν σταδιακά μέχρι το 2013 και ο αριθμός των διορισμών ανά εξάμηνο θα καθοριστεί με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών. Στον τελικό αριθμό των φετινών προσλήψεων θα υπολογιστούν και οι διορισμοί 500 δημοτικών υπαλλήλων, των οποίων ανεστάλησαν οι προσλήψεις λόγω αυτοδιοικητικών εκλογών. Τέλος, θα περιληφθούν και οι απόφοιτοι των Εθνικών Σχολών Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Basikt
18/02/2011 15:13
Τι σημαίνει λιγότεροι από 2.000 διορισμοί. Και πως θα καλυφθούν οι χιλάδες κενές θέσεις με τόσους που θα φύγουν και φέτος; που το πάνε το πράγμα;
MS
18/02/2011 13:07
Οταν οι έρευνες δείχνουν ότι αρκετοί μαθητές πια έχουν συχνά πρόβλημα ακόμη και στην κατανόηση κειμένου , πόση σημασία παίζει η αλλαγή του αναλυτικού προγράμματος για αυτούς ; Αφού ... δεν διαβάζουν ! Εν τω μεταξύ, αν δεις τα παιδιά πια πως κυκλοφορουν, πως μιλάνε, πως κινούνται, η κατάστασή ενός αυξανόμενου ποσοστού τους είναι για λύπηση ! Υποφέρουν ! Προ ολίγων ημερών έβλεπα στην τηλεόραση έναν μαθητή που τον ρώτησαν για τα 30-αρια τμήματα ! Και το παιδί είπε την αλήθεια ! Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε μάθημα με 20, θα κάνουμε με 30 ; Δεν ξέρω, μου φαίνεται πως έχει χαθεί η ουσία και ασχολούμαστε με τις διαδικασίες και τους τύπους !
Ι.Μ.
18/02/2011 12:41
Επιεικά κρινόμενο το σύστημα μπορεί το πολύ-πολύ na epiferei κάποια βελτίωση στην γενική καλυτέρευση του μέσου όρου της σχολικής, κλασσικής εκπαίδευσης, σχετικά με αυτόn (mesooro) που ισχύει μέχρι σήμερα. Μία ουσιαστική απάντηση στις σημερινές απαιτήσεις μιας ισχυρής, παγκοσμίου ανταγωνιστηκότητας προερχόμενη από νεανική ηλικία (13-20 ετών) δεν διαφαίνεται. Παράδειγμα το διαδίκτυο. Εδώ κυριαρχεί σχεδόν αποκλειστικά το πνεύμα μιας καταπληκτικής νεολαίας. Παράδειγμα: Όλοι ανεξαιρέτως οι ιδρυτές εταιρειών σύγχρονης τεχνολογίας (Microsoft, Google, Apple, Facebookκαι ένα εκατομύριο άλλοι) απέδειξαν τα προσόντα τους στην νεανική τους ηλικία. Ακόμη και μία σημαντική αύξηση του μέσου όρου της εκπαίδευσης, δεν θα λύσει το πρόβλημα. Θα υστερεί οπωσδήποτε έναντι εκείνης της εξαιρετικά ταλαντούχης νεολαίας, με αχαλίνωτη δράση και δίψα για κατάκτηση, κάτι που δεν εμφανίζεται κατά κανόνα, σε άλλες ηλικίες. Έχει αποδειχθεί στατιστικά, ότι σε κάθε σε σχολική τάξη, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό 1-2% μαθητών των οποίων τα γνήσια φυσιολογικά προσόντα σε εξειδεικευμένους τομείς, μπορεί να υπερέχουν κατά πολύ και αυτών των ίδιων των καθηγητών τους. Υπάρχουν άφθονες περιπτώσεις, όπου οι καθηγητές αδυνατούν να τους παρακολουθήσουν τους μαθητές τους. Ας είμαστε ειλικρινείς. Τα ταλέντα αυτά πάνε χαμένα, εξ αιτίας του εκπαιδευτικού συστήματος, όσο και αν συνεχώς αυτό βελτιώνεται. Εδώ θα πρέπει να ιδρυθεί ένα νεανικό Πανεπιστημίο, που να προωθεί και κατευθύνει όλα αυτά τα ταλέντα, με άλλο ρυθμό εκπαίδευσης, από αυτό που απολαυάνει ο μέσος όρος. Η ίδρυση ενός νεανικού Πανεπιστημίου εμφανίζει τεράστια πλεονεκτήματα για το σύνολο της κοινωνίας. Ένα από αυτά θα έχει συγκεντρωτικό χαρακτήρα, προσανατολισμένο στις παγκόσμιες σύγχρονες τάσεις. Ακόμη ένα άλλο πλεονέκτημα θα είναι και η απομάκρυνση από τις καταστρεφικές ιδέες κάτω από τις οποίες λειτουργεί το ελληνικό Π/μιο. Οι περισσότερς πρυτάνεις ασχολούνται καθημερινώς με το Άσυλο" ως κύριο θέμα. Κατατρώγονται με αυτό χρόνια. Λύση δεν πρόκειται να υπάρξει. Ενώ η κοινωνία τους καμαρώνει. Τι βρωμιά, απάτη, αδικία και προπάντων οπισθοδρομικότητα, πνιγμό της επιστήμης, καταστροφή για αυτόν τον τόπο επιφέρει αυτό το περίφημο Άσυλο, είναι θέμα απερίγραπτο. Αν είχα την δυνατότητα θα τους απομόνωνα και θα τους πέταγα το άσυλο στα μούτρα τους. Η απαίτηση της πλήρης ακαδημαϊκής ελευθερίας, χωρίς την παραμικρή υποχρέωση προς την κοινωνία, μπορεί να οδηγήσει τα ΑΕΙ σε " μπουρδέλα" τύπου Ελίτ. Ελίτ! Ένα νεανικό Πανεπιστήμιοο θα αποτελούσε την καλύτερη προϋπόθεση αποφυγής της κατάρας που βρίσκεται το σημερινό Ελληνικό ΑΕΙ. Τα πλεονεκτήματα ενός νεανικού Πανεπιστημίου θα βοηθούσε την νεολαία σε ελευθερία αυτοδύναμης σκέψης εξέλιξης όλων εκείνων των κρυφών προσόντων και χαρισμάτων που διαθέτουν. Μία τέτοια Νεολαία θα ήταν περιζήτητη και διεθνώς. Τα γερμανικά Π/μια ψάχνουν σαν τρελλά για να ανακαλύψουν παγκοσμίως τέτοια ταλέντα. Παράδειγμα. Πρόσφατη ομιλία του Πρύτανη του Πολυτεχνίου του Μονάχου , (αναμένεται να ξεσπάσει θύελλα ανταγωνισμού προσέλκυσης ταλεντούχων μεταξύ των ΑΕΙ τους). Εμείς έχουμε διαλλέξει άλλη τακτική. Της υποταγής, υποτέλειας, αιώνιας επιτήρησης, σκλαβιάς.
ΚΟΡΟΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
18/02/2011 09:49
ελεος ελεος τι πραματα ειναι αυτα οχι αλλο καρβουνο
ΠΕΤΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ
18/02/2011 08:44
φαουλ 1) περσι εφυγαν 12000 εκπαιδευτικοι θα διοριστουν 2000 ????? μαλλον 1 στους 6 μου ακουγεται φαουλ2) για να παρει το 40 % οφειλει να διορισει όλο το 24 ασεπ 3)το νεο συστημα πρεπει να εφαρμοστει μετα την απορρόφηση όσω έχουν δικαιωμα διορισμου. Οσο δεν το καταλαβαινουν τόσο τα εξωδικα θα πέφτουν συνεφο