Οδηγός για εργαζομένους, ανέργους και επιχειρήσεις

Φρένο στην ανεργία από τον ΟΑΕΔ με 17 νέα προγράμματα

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ηλίας Π. Γεωργάκης   | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 18/10/2010 07:00 |
 Φρένο στην ανεργία από τον ΟΑΕΔ με 17 νέα προγράμματα

Υψους 2,3 δισ. ευρώ θα είναι τα 17 προγράμματα του ΟΑΕΔ που θα ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες ο Πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου, σε μια προσπάθεια να τεθεί ένα ανάχωμα στην έκρηξη της ανεργίας η οποία προσλαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις. Σύμφωνα με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, το ποσοστό της πραγματικής ανεργίας θα υπερβεί το 2011 το 20% (1 εκατομμύριο άνθρωποι θα βρεθούν χωρίς δουλειά), φθάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα της πεντηκονταετίας. Τονίζεται ότι στο προσχέδιο του προϋπολογισμού εκτιμάται ότι το ποσοστό της ανεργίας το 2010 θα ανέλθει σε 11,6%- από 9,5% το 2009- εκτίμηση που θεωρείται σχετικά αισιόδοξη, δεδομένου ότι κατά το β΄ τρίμηνο εφέτος η ανεργία είχε ανέλθει σε 11,8%. Για τα επόμενα έτη, το προσχέδιο προβλέπει επιδείνωση της κατάστασης, με την ανεργία να ανέρχεται σε 14,5% το 2011, σε 15% το 2012 και σε 14,6% το 2013.

1. Η επιχορήγηση 200.000 θέσεων Το μεγαλύτερο (και σημαντικότερο) θα είναι το πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Ο προϋπολογισμός για το πρόγραμμα είναι 992.000.000ευρώ και θα χρηματοδοτείται από τον ΟΑΕΔ μέσω του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ. Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι η επιχορήγηση200.000

θέσεων πλήρους απασχόλησης, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με την επιχορήγηση του μη μισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές, ως κίνητρο για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000

θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών, με έμφαση στις ειδικές ομάδες εργαζομένων, οι οποίες αναλύονται ως εξής:

- Ατομα με αναπηρία - Εργαζόμενοι ηλικίας 50 ετών και άνω Οι ενταγμένες επιχειρήσεις θα επιχορηγηθούν για το 50% των εργαζομένων που απασχολούν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους και ειδικότερα για έναν (1) έως και ογδόντα (80) εργαζομένους κατ΄ ανώτατο όριο, με την προϋπόθεση να διατηρήσουν ίσο αριθμό τουλάχιστον μη επιχορηγούμενων εργαζομένων με τον αριθμό των επιχορηγουμένων καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (μεικτή, ΒΑΕ και Επαγγελματικός Κίνδυνος) και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης. Για τους εργαζομένους που αντί του ΕΤΕΑΜ ασφαλίζονται σε άλλα Επικουρικά Ταμεία, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος των αντίστοιχων μηνιαίων εργοδοτικών εισφορών για όλους του κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές των αντίστοιχων Επικουρικών Ταμείων, καθώς και των εργοδοτικών εισφορών εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης. Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το ποσό που αντιστοιχεί στις εργοδοτικές εισφορές των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας, για τους μήνες που αυτά καταβάλλονται.

Το ποσό επιχορήγησης αποδίδεται μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ και της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασμού του εργοδότη, σε ποσοστό:

- Εκατό τοις εκατό (100%) για τα άτομα με αναπηρία. Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό του ανωτέρω ποσού επιχορήγησης λαμβάνονται οι πραγματικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/ επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

- Εκατό τοις εκατό (100%) για εργαζομένους ηλικίας 50 ετών και άνω. Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό του ανωτέρω ποσού επιχορήγησης λαμβάνονται οι πραγματικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/ επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους των χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ.

- Εκατό τοις εκατό (100%) για τους κοινούς εργαζομένους. Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό του ανωτέρω ποσού επιχορήγησης λαμβάνονται οι πραγματικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/ επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους των χιλίων τριακοσίων (1.300) ευρώ.

Η διάρκεια του συνολικού προγράμματος ανέρχεται στους δεκαοκτώ (18) μήνες, εκ των οποίων οι δώδεκα (12) μήνες αφορούν σε επιχορήγηση και οι υπόλοιποι έξι (6) μήνες σε δέσμευση.

Μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιχειρήσεις έως τις 31-12-2010.Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα δεν θα πρέπει να έχει προβεί κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα σε μείωση προσωπικού. Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προβεί σε αντικατάσταση του μισθωτού έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν ύστερα από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας.

Η επιχείρηση συμμετέχει στο πρόγραμμα για το 50% του προσωπικού που απασχολούσε κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα και από ένα (1) μέχρι ογδόντα (80) άτομα του προσωπικού της κατ΄ ανώτατο όριο, με την προϋπόθεση να διατηρήσουν στην επιχείρησή τους ίσο τουλάχιστον αριθμό μη επιχορηγούμενων εργαζομένων με τον αριθμό των επιχορηγουμένων, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης, καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ήτοι για δεκαοκτώ (18) μήνες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ως εξής:

- Το 50% των επιχορηγούμενων θέσεων, ήτοι 100.000, θα καλυφθούν από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 2-9 άτομα κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα.

- Το 30% των επιχορηγούμενων θέσεων, ήτοι 60.000, θα καλυφθούν από τις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 10-49 άτομα κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα.

- Το 20% των επιχορηγούμενων θέσεων, ήτοι 40.000, θα καλυφθούν από τις επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 άτομα και άνω κατά την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα.

Ωφελούμενοι του προγράμματος:

Εργαζόμενοι ηλικίας 50 ετών και άνω (οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 49ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή να διανύουν το 50ό έτος).

Εργαζόμενοι με αναπηρίες.

Οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι πρέπει:

- Να ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό και οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται στις επιχειρήσεις με καθεστώς πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών.

Να εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου υπό την προϋπόθεση της επέκτασης της σύμβασής τους μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Τα ωφελούμενα άτομα θα πρέπει να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας καθώς και υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης.

Μετά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ ή ΚΠΑ2.

32
Κωστης
20/10/2010 15:47
υπαρχουν λυσεις 1ον]εφαρμοζεις το ποθεν εσχες μαζευεις ολες τις φορολογικες δηλωσεις του καθε ενος και αν δεν συμφωνουν με τα περιουσιακα στοιχεια του αφηνεις ενα 20% και του κατασχετεις τα αλλα 2ον κανεις ενα πολεμο και πετυχαινεις πολλα πραγματα ,εξαφανιζονται ολα τα παρασιτα απο την χωρα ,και μειωνεται η ανεργεια γκρεμιζονται οι υποδομες κλεινεις τα συνορα απαγορευεις τις εισαγωγες οποτε για να ξαναχτισεις ανοιγουν δουλειες οι κατασκευες αναπτησωνται και χτιζεις την χωρα απτην αρχη σε καινουριες βασεις ανοιγουν τα στρατοδικεια εκτελουν τους αχρηστους και προδοτες πολιτικους και ξεβρομιζει η χωρα
Αμέτοχος
20/10/2010 08:06
αφού δημιουργώ ανεργία 21% μετά ανοίγω προγράμματα τύπου stage στον ιδιωτικό τομέα για να δουλεύουμε τζάμπα και να μας δίνει ψίχουλα το κράτος.
Ρουμανία μας έκανε το ΓΑΠ καταλληλότερο για πρωθυπουργό
ΚΟΣΜΑΣ
19/10/2010 18:42
Σαν το Ραγκούση και Γερουλάνο δεν μοιάζουν αυτά τα αγόρια?
Φόν Φούφουτος
19/10/2010 17:31
Οι οποιεσδήποτε επιδοτήσεις/επιχορηγήσεις ποτέ δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Οι συγκεκριμένες, λειτουργούν, κατά κύριο λόγο, υπέρ του εργοδότη.
Δίνονται πολλά χρήματα για την δημιουργία μιάς ψεύτικης και βέβαια προσωρινής απασχόλησης.
Φτιάξτε σχέδια, νόμους και δώστε χρήματα για ανάπτυξη.
Η αγορά, πρέπει να λειτουργήσει φυσιολογικά με ανάπτυξη και αύξηση της παραγωγής, ούτως ώστε να δημιουργηθούν πραγματικές θέσεις εργασίας,
Οι επιδοτήσεις - μπαλώματα, μακροπρόθεσμα, πληρώνονται ακριβά.
greek man
19/10/2010 17:29
ε αντε λοιπον ξυπνηστε ......μονο λογια ειμαστε μας κοροιδευουν μεσα στα μουτρα μας και τιποτα δεν κανουμε
Ανετα
19/10/2010 13:17
Παράγκας 18/10/2010 14:09
Ηεργατικη ταξη εχει κομμα..ΚΚΕ
Κατινα
19/10/2010 13:14
Λογικο, παλι να βοηθησουμε το κεφαλαιο!!! Πασοκαρα ομαδαρα!!! (Με τα λεφτα που εκοψε απο μισθους και συνταξεις επιδοτει την φτινη εργασια για το κεφαλαιο).
Τι θα πειτε ολοι εσεις που φωναζατε για το υπερογκο δημοσιο. Τωρα το κρατος θα πληρωνει τις ασφαλιστικες εισφορες του ιδιωτικου τομεα. Αυτο λεγετε αναπτυξη για τον λαο αγαπητε τηλεθεατη!
Αλεκος Παναγουλης
18/10/2010 22:28
Η ΔΟΛ ειναι μια απο τις εταιρειες που θα φουσκωσει με τα λεφτα μας.
Γιάννης Ν.
18/10/2010 20:18
Αυτά τα αστεία, τάκανε κι ο MItterand πριν 35 χρόνια, στην λεγόμενη πρώτη πετρελαϊκή κρίση. Και αποδείχτηκαν ... ΑΣΤΕΙΑ, με όλη τη σημασία της λέξεως !!
Σωτήρης
18/10/2010 19:11
Μειώστε τις δυσβάσταχτες εισφορές στο ΙΚΑ και τότε να δείτε πως θα μειωθεί η ανεργία όταν όμως για κάθε δύο θέσεις εργασίας λόγω ΙΚΑ χρειάζεται ακόμα ένα μισθός τι περιμένετε!:
Σιγά! Μη φωνάζετε! Θα ξυπνήσει ο λαός...
18/10/2010 18:42
Από την "έξυπνη" κυβέρνηση των διεφθαρμένων στον ηλίθιο κυβερνώμενο:
"Πρώτα δημιουργώ την ανεργία, και μόλις δω ότι πράγματι πεινάς, σου πετάω κι ένα ξεροκόματο για λίγο -μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα! Και μετά τις εκλογές, θα σου το ξεριζώσω μαζί με το στομάχι!"


Manos
18/10/2010 18:37
Και η κοροϊδία απλώς συνεχίζεται ...
Σοφία Τ.
18/10/2010 16:46
Δεν έχουν καμμία επαφή με την πραγματικότητα ή τα μέτρα απευθύνονται σε συγκεκριμένες εταιρείες?
Να μας πούν ποιές εταιρείες δεν έχουν κάνει μείωση προσωπικού τους τελευταίους 3 μήνες. Ιδιαίτερα οι μικρές εταιρείες που είναι και το 80% του προγράμματος. Άρα και αυτό θα κατευθυνθεί σε συγκεκριμένους "στόχους". Αν ήθελαν να βοηθήσουν θα απευθύνονταν σε εταιρείες που αναγκάστηκαν να κάνουν απολύσεις προκειμένου να "σώσουν" τους υπόλοιπους εργαζόμενους.
ΝΕΣΚΕ
18/10/2010 16:44
Έτσι δουλεύουν οι εργάτες του ΟΑΕΔ? λέτε γιαυτό να πέσαμε έξω?
ΝΕΣΚΕ
18/10/2010 16:43
Έτσι δουλεύουν οι εργάτες του ΟΑΕΔ? λέτε γιαυτό να πέσαμε έξω?
ΚΟΣΜΑΣ
18/10/2010 16:38
Εργάτης μόνος ψάχνει!!!
O θειος απ το Σικαγο
18/10/2010 16:11
Τετοια μετρα ειναι παρηγορια στον αρρωστο μεχρι να ''βγει η ψυχη του... Η πατριδα μας εχει μπει για τα καλα σε εναν εφιαλτη διαρκειας απο τον οποιο δεν προκειται να βγει στο ορατο μελλον.

Δουλιες δεν θα φερουν οι επιχορηγησεις αλλα η βιωσιμη αναπτυξη. Μονο η παιδεια και η επιχειρηματικοτητα της γνωσης θα μας σωσει. Εκει και στις υποδομες πρεπει να πανε ολοι οι διαθεσιμοι ποροι, και ας τρωνε οι μισοι ελληνες στα συσιτια για μια δεκαετια...
Παράγκας
18/10/2010 14:09
Μήπως ήρθε η ώρα και ωρίμασαν οι συνθήκες για την δημιουργία ενός κόμματος για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων(αποκλειστικά) του Έλληνα Ιδιωτικού Υπαλλήλου;;;;
ΚΟΣΜΑΣ
18/10/2010 13:53
Δηλαδή τώρα θα σβήσει η ανεργία? τι ωραία τί καλά? τραλαλά τραλαλά
giogud
18/10/2010 12:03
Μειώστε τον ΦΠΑ κατά 2,3 δις και πραγματικά ως δια μαγείας θα σωθούν πολλές περισσότερες θέσεις εργασίας. Αλλά....
fanis
18/10/2010 11:36
Μέτρα ασπιρίνες για να αντιμετωπίσουν το δυσμενές και φαύλο οικονομικό τοπίο που έχουν δημιουργήσει τα φοροεισπρακτικά μέτρα.
Αλεκος Παναγουλης
18/10/2010 11:34
Η λύση του προβλήματος της ανεργίας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας βρίσκεται στην ανάπτυξη και το σχεδιασμό της οικονομίας προς όφελος και με βάση τις ανάγκες του λαού. Τα παραδείγματα πολλά: Η εργατική τάξη, συνολικά ο λαός της χώρας υποφέρει και από την έλλειψη δημόσιων νοσοκομείων, αλλά και αυτά που υπάρχουν αιμορραγούν εξαιτίας των ελλείψεων σε γιατρούς, σε νοσηλευτικό προσωπικό, σε αναγκαία και σύγχρονα εργαστήρια και ιατρικά μηχανήματα, εξαιτίας των πετσοκομμένων και ολοένα μικρότερων δαπανών του κράτους στον κρίσιμο τομέα της υγείας του λαού. Η εργατική - λαϊκή οικογένεια υποφέρει από την έλλειψη σχολείων σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, από την έλλειψη σε εκπαιδευτικό προσωπικό, όταν την ίδια στιγμή χιλιάδες εκπαιδευτικοί ψάχνουν για το μεροκάματο. Η χώρα υποφέρει από μέτρα αντισεισμικής και αντιπλημμυρικής προστασίας, έργα στα οποία θα μπορούσαν να απασχοληθούν χιλιάδες οικοδόμοι. Η βιομηχανία συρρικνώνεται χρόνο με το χρόνο, γιατί η ανάπτυξη και λειτουργία της καθορίζεται από τις αποφάσεις και τα συμφέροντα μιας χούφτας μεγαλοεργοδοτών, όχι με βάση τις λαϊκές ανάγκες. Η εξάλειψη της ανεργίας και η εξασφάλιση σταθερής και μόνιμης δουλειάς με μείωση του ημερήσιου χρόνου εργασίας, με πλήρη δικαιώματα θα εξασφαλισθεί μόνον όταν η εργατική τάξη και οι σύμμαχοί της πάρουν στα χέρια τους την ευθύνη και τα μέσα να καθορίζουν τι και πώς θα αναπτυχθεί. Οταν, δηλαδή, πάρουν την εξουσία στα χέρια τους. Τότε και μόνο τότε θα ικανοποιηθούν οι ανάγκες του λαού στη σωστή διατροφή, στην ένδυση, στις ασφαλείς και απρόσκοπτες μεταφορές σε θάλασσα και στεριά, στην Παιδεία και την Υγεία, στην Τέχνη και τον Πολιτισμό, στη φτηνή και ποιοτική λαϊκή κατοικία. Τότε και μόνο τότε το πρόβλημα της ανεργίας θα βρει λύση. Γιατί τότε, ο άνθρωπος που θα δουλεύει σταθερά και με πλήρη δικαιώματα θα είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη της κοινωνίας, δε θα είναι κόστος, ούτε εμπόδιο.
Αλεκος Παναγουλης
18/10/2010 11:33
Η κυβέρνηση μπροστά στη ραγδαία αύξηση της ανεργίας, πατώντας πάνω στην αγωνία επιβίωσης του άνεργου, ξεδιπλώνει ένα σχέδιο το οποίο στην πραγματικότητα αποτελεί πλέγμα προστασίας για την εργοδοσία και τα κέρδη της, με παράλληλο εκβιασμό χιλιάδων εργατών στους οποίους προσφέρουν λίγους μήνες παράταση στη δουλειά, ώστε να αποσπάσουν τη συναίνεσή τους στην πολιτική που γεννά την ανεργία.
Αντώνης
18/10/2010 11:19
Απίστευτη η φωτογραφία με τους χαρωπούς εργάτες...(!)
Obama bin Laden
18/10/2010 11:04
Πλήρωνε κορόιδιο έλληνα τις εισφορές σε επιχειρηματίες για να πλουτίσουν και άλλο.
βσφ
18/10/2010 10:53
ενα χρονο ολο μετρα ακουμε αποτελεσματα δε βλεπουμε εξεραιση οι περικοπες και οι κρατησεις πιστευω οτι στις 7 νοεμβρη το βραδυ θα λαβουν το μυνημα
Παράγκας
18/10/2010 10:41
Όλα τα κόμματα (Πα.ΣοΚ, Ν.Δ, Κ.Κ.Ε., ΣΥ.ΡΙΖ.Α, ΛΑ.Ο.Σ.) τα οποία το καθένα και με τον τον τρόπο του, έβαζε το λιθαράκι (είτε με εξουσία, είτε με πίεση για “τακτοποίηση” όσων δούλευαν στην “ Ελληνικό Δημόσιο Φορείς και Συνεργάτες Α.Ε”, να (μας) πουν συγνώμη, στον Έλληνα ημεδαπό ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ (τον ταμία, τον courier, τον security, τον υπάλληλο γραφείου, εφημερίδας, οδηγό Ιδιωτικό Υπάλληλο κ.ο.κ) για την κατάντια και την χρόνια λιτότητα, ΓΙΑ τα ένσημα του….για τα κονδύλια (να τα επιστρέψουν στον Ιδιωτικό Υπάλληλο) του (Λ.α.ε.κ-ΟΑΕΔ), που ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ (και) για προγράμματα μαθητείας σταζ(sic) στην “Ελληνικό Δημόσιο Φορείς και Συνεργάτες Α.Ε”(!!!)……..
Παράγκας
18/10/2010 09:32
(Ιδιωτικός Υπάλληλος, χωρίς επίδομα προπέλας, ανάμεσα σε 1.114.000(!!!!) Κρατικά Αμειβόμενους) Είναι και αυτό ανάχωμα στην....ανεργία;;; Πάλι συμβασιούχοι (αφού θα εξέλειπε το σύστημα αυτό στην κυβέρνηση Γ.Α.Π) στην Ε.Ρ.Τ(των πόσων χιλιάδων υπαλλήλων);;;......Νισάφι πια!!!!!. Αυτό είναι το δόγμα του τύπου "Να νοικοκυρέψουμε τα του οίκου μας";;;;;;!!!!!!
κωστας περικλης
18/10/2010 09:32
Για ποιο λογο ζητανε πιστοποιητικα γεννησης στις εγγραφες στα πανεπιστημια απο την στιγμη που επανω στην ταυτοτητα γραφει στοιχεια γεννησης(ημερομηνια,τοπος) στην ουσια καταργουμε την ταυτoτητα μ''αυτον τον τροπο.προφανως αυτο γινοταν απο τοτε που βγαζαν τα παιδια ταυτοτητα στα 18, ετσι επειδη καποιοι εισακτεοι δεν ειχαν ταυτοτητα ζητουσαν πιστοποιητικο γεννησης, τωρα ομως τα παιδια βγαζουν ταυτοτητα απο τα 14. νομιζω η γραφειοκρατια καταργείται με το να καταργησουμε και αυτα τα εγγραφα.
Βραδύνους
18/10/2010 09:25
Εν τω μεταξύ να σας επαναφέρω στην πραγματικότητα:
Σύμφωνα με άρθρο του κ. Πάνου Κακούρη (μεταφέρω μόνον ορισμένα αποσπάσματα) η πιθανότητα εφαρμογής και νέου μνημονίου προσλαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις...

" Πέριξ του 15,5% του ΑΕΠ διαμορφώνεται το έλλειμμα του προϋπολογισμού του 2009 προκαλώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό του 2010, ασκώντας πιέσεις για μέτρα στον προϋπολογισμό του 2011, ενώ σε συνδυασμό και με την προοπτική επιμήκυνσης των δανείων της τρόικας, θα οδηγήσει και σε νέο μνημόνιο.

(...)

Ενδεικτικό του χάους των ελληνικών στατιστικών στοιχείων είναι ότι το έργο της καταγραφής του ελληνικού ελλείμματος δεν ολοκληρώθηκε αλλά θα χρειαστεί και η εκ νέου επίσκεψη στελεχών της Eurostat στο προσεχές διήμερο, για τον ακριβή προσδιορισμό ελλείμματος και χρέους.

Η αύξηση των ελλειμμάτων των ετών 2006-2009, προκύπτει για τρεις λόγους και συγκεκριμένα:

1. Τη διόγκωση των πλεονασμάτων των ασφαλιστικών ταμείων, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, (άσπρη τρύπα), το ύψος της οποίας αφαιρείται από το έλλειμμα και προκύπτει το έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης. Τα σχετικά μεγέθη είχαν διογκωθεί ώστε να εμφανίζεται χαμηλότερο έλλειμμα.

2. Τα ελλείμματα των ΔΕΚΟ ΟΣΕ αστικές συγκοινωνίες, αμυντικές βιομηχανίες, που καλύπτονται είτε από άμεσες επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό, αλλά κυρίως από παροχές κρατικών εγγυήσεων για τη σύναψη δανείων, τα οποία δεν γράφονται ούτε στον προϋπολογισμό ούτε στο δημόσιο χρέος, μέχρι να καταπέσουν οι εγγυήσεις.

3. Τα swaps με κρατικά ομόλογα που πραγματοποιήθηκαν το 2001 με την Goldman Sachs και η αξία τους δεν έχει καταγραφεί στο δημόσιο χρέος. Το υπουργείο οικονομικών υποστηρίζει ότι όλα έγιναν νομότυπα, με βάσει τους τότε ισχύοντες κανονισμούς, αλλά η Eurostat, έχει άλλη άποψη."

Υπό την όχι και τόσο ευχάριστη αυτή προοπτική να δούμε κατά πόσο εφαρμόσιμα θα είναι τα μέτρα περί τροχοπέδησης της ανεργίας που αναφέρετε στο άρθρο σας. ____Βραδύνους ο Ελλην

ANEST
18/10/2010 09:08
ηλεκτρικό όχημα.........
Ελένη
18/10/2010 08:47
Αυτός ο χαμογελαστός πρασινομάτης που κουβαλάει τα ξύλα είναι ίδιος ένας παλιός μου γνωστός!!!!! μήπως έγινε μοντέλο του ΟΑΕΔ;;;;;