Πως θα γίνει η επιλογή 15.000 στελεχών της σχολικής εκπαίδευσης

Τα κριτήρια για την επιλογή διευθυντών σχολείων και προϊσταμένων Γραφείων και Διευθύνσεων εκπαίδευσης

Του Χρήστου Κάτσικα   | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 24/05/2010 11:23 |

Τα κριτήρια με τα οποία θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα η επιλογή περίπου 15.000 διευθυντών σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης,σχολικών συμβούλων καθώς και των προϊσταμένων Γραφείων και Διευθύνσεων παρουσιάζουν σήμερα ΤΑ ΝΕΑ.

Πιο συγκεκριμένα η επιλογή θα αφορά περίπου 10.800 θέσεις διευθυντών Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων, πάνω από 3.000 θέσεις διευθυντών Γυμνασίων και Λυκείων, περίπου 500 θέσεις διευθυντών της επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ) καθώς και μερικές εκατοντάδες θέσεις σχολικών συμβούλων, προϊσταμένων γραφείων και διευθύνσεων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης. Στην επιλογή αυτή η οποία προβλέπεται να γίνει το αργότερο μέχρι το καλοκαίρι του 2011 αναμένεται να πάρουν μέρος πάνω από 30.000 εκπαιδευτικοί των δυο εκπαιδευτικών βαθμίδων. Η θητεία όλων των στελεχών της εκπαίδευσης που θα επιλεγούν λήγει ταυτόχρονα την 31.7.2015.

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου λήγει η θητεία των διευθυντών εκπαίδευσης. Τα στελέχη αυτά εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας από τα νέα στελέχη.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου προηγούνται οι επιλογές και οι τοποθετήσεις διευθυντών εκπαίδευσης, ενώ όσοι τοποθετηθούν στις θέσεις αυτές δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στις διαδικασίες επιλογής στελεχών που θα ακολουθήσουν.

Τι προβλέπει ο νέος νόμος

Σύμφωνα με το ν. Ν.3848-2010 ΦΕΚ 71 τ. Α΄ 19-5-2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης θα επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης με βάση αξιολογικούς πίνακες επιλογής που θα καταρτιστούν και θα ισχύουν για τέσσερα έτη.

ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ

α) Σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής

β) Σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης

γ) Σχολικών συμβούλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.)

δ) Σχολικών συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά κλάδο και ειδικότητα

ε) Διευθυντών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

στ) Διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ζ) Προϊσταμένων γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

η) Προϊσταμένων γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

θ) Προϊσταμένων γραφείων φυσικής αγωγής

ι) Προϊσταμένων γραφείων επαγγελματικής εκπαίδευσης

ια) Διευθυντών δημοτικών σχολείων

ιβ) Διευθυντών γυμνασίων

ιγ) Διευθυντών γενικών λυκείων

ιδ) Διευθυντών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)

ιε) Διευθυντών Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)

ιστ) Διευθυντών Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.)

ιζ) Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

ιη) Διευθυντών γυμνασίων Ε.Α.Ε.

ιθ) Διευθυντών λυκείων Ε.Α.Ε.,

κ) Διευθυντών ειδικών επαγγελματικών γυμνασίων

κα) Διευθυντών ειδικών ΕΠΑ.Λ

κβ) Διευθυντών ειδικών ΕΠΑ.Σ

κγ) Διευθυντών πειραματικών δημοτικών σχολείων

κδ) Διευθυντών πειραματικών γυμνασίων

κε) Διευθυντών πειραματικών λυκείων

κστ) Διευθυντών μουσικών σχολείων

κζ) Διευθυντών καλλιτεχνικών σχολείων

κη) Διευθυντών Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)

κθ) Διευθυντών πειραματικών δημοτικών σχολείων των πανεπιστημίων

λ) Διευθυντών πειραματικών γυμνασίων των πανεπιστημίων

λα) Διευθυντών πειραματικών λυκείων των πανεπιστημίων

λβ) Προϊσταμένων Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.).

Προϋποθέσεις επιλογής

1. Ως σχολικοί σύμβουλοι επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με βαθμό Α΄, δωδεκαετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί δέκα τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον πέντε σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας.

2. Ως διευθυντές εκπαίδευσης και προϊστάμενοι γραφείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας, με βαθμό Α΄ και δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί επτά τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον πέντε σε σχολεία της οικείας βαθμίδας. Ως διευθυντές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και προϊστάμενοι γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγονται και εκπαιδευτικοί του κλάδου

νηπιαγωγών, οι οποίοι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

3. Ως διευθυντές σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με βαθμό Α΄ και οκταετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί πέντε τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον τρία σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας.

Ειδικότερα:

α) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

β) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Σ.Ε.Κ. μπορεί να είναι:

ØΓια θέσεις διευθυντών γυμνασίων, γενικών λυκείων, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20.

ØΓια θέσεις διευθυντών Σ.Ε.Κ. εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 12, ΠΕ 14, ΠΕ 17, ΠΕ 18, ΠΕ 19 και ΠΕ 20.

ØΓια θέσεις διευθυντών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων, εκπαιδευτικοί του π.δ. 323/1993 και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των αντίστοιχων προς τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα κλάδων, εφόσον έχουν τα προσόντα τοποθέτησης και διορισμού σε θέσεις προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν με οργανική θέση στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ..

ØΓια θέσεις διευθυντών στα γυμνάσια, τα λύκεια και τις λυκειακές τάξεις, που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων, εκπαιδευτικοί που έχουν ασκήσει επί τρία τουλάχιστον έτη εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα που λειτουργεί σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων.

γ) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών των παρακάτω τύπων σχολικών μονάδων μπορεί να είναι:

ØΓια θέσεις διευθυντών των Σ.Μ.Ε.Α.Ε εκπαιδευτικοί που έχουν τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή υπηρετούν με οργανική θέση σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν υπηρεσία τριών τουλάχιστον ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ..

ØΓια θέσεις διευθυντών στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί κάτοχοι τίτλου ξένης

Øγλώσσας, κατά προτίμηση της χώρας προέλευσης της πλειονότητας των μαθητών, σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.

ØΓια θέσεις διευθυντών στα μουσικά ή καλλιτεχνικά σχολεία εκπαιδευτικοί που έχουν τα ειδικά προσόντα που απαιτούνται για την τοποθέτηση στα σχολεία αυτά.

ØΓια θέσεις διευθυντών των πειραματικών σχολείων των πανεπιστημίων εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν τα προσόντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά σχολεία αντίστοιχης βαθμίδας και τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικών στα ανωτέρω σχολεία.

Πρόσθετα κριτήρια

Για την επιλογή στις θέσεις σχολικών συμβούλων απαιτείται η κατοχή πιστοποιητικού καθοδηγητικής επάρκειας και για την επιλογή διευθυντών εκπαίδευσης, προϊσταμένων γραφείων, προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και διευθυντών σχολικών μονάδων απαιτείται η κατοχή πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά χορηγούνται ύστερα από παρακολούθηση αντίστοιχου ειδικού προγράμματος στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Για την επιλογή σε όλες τις θέσεις που αναφέρονται σε αυτήν την παράγραφο απαιτείται επίσης η κατοχή πιστοποιητικού γνώσεων και δεξιοτήτων στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) επιπέδου 1.

Ωστόσο κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου η κατοχή πιστοποιητικού καθοδηγητικής επάρκειας (για τους σχολικούς συμβούλους) καθώς και η κατοχή πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας (για την επιλογή διευθυντών εκπαίδευσης, προϊσταμένων γραφείων, προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και διευθυντών σχολικών μονάδων) δεν αποτελούν προϋπόθεση για την επιλογή στελέχους της εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα:

Τα στελέχη που θα επιλεγούν ως σχολικοί σύμβουλοι, διευθυντές εκπαίδευσης και προϊστάμενοι γραφείων θα παρακολουθήσουν, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, αντίστοιχο ειδικό πρόγραμμα και πρόγραμμα επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1. Η επιτυχής συμμετοχή καταλήγει στη χορήγηση πιστοποιητικού διοικητικής ή καθοδηγητικής επάρκειας και γνώσεων και δεξιοτήτων στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1 αντίστοιχα. Σε διαφορετική περίπτωση το στέλεχος αντικαθίσταται από τον επόμενο στον αντίστοιχο πίνακα, ο οποίος διαθέτει τα παραπάνω πιστοποιητικά και έχει δηλώσει προτίμηση για τη συγκεκριμένη θέση.

Το πιστοποιητικό διοικητικής ή καθοδηγητικής επάρκειας δεν θεωρείται απαραίτητο προσόν για τους υποψήφιους διευθυντές σχολικών μονάδων κατά τις δύο πρώτες εφαρμογές του παρόντος νόμου.

Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης, προϊσταμένων γραφείων, και διευθυντών σχολικών μονάδων

Τα κριτήρια επιλογής διευθυντών εκπαίδευσης, προϊσταμένων γραφείων, προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και

διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. αποτιμώνται ως εξής:

Το κριτήριο της επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης αξιολογείται με 24 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο,

Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας αξιολογείται με 14 μο-

νάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) Υπηρεσιακή κατάσταση: 8 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

β) Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία: 6 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

γ) Προσωπικότητα - γενική συγκρότηση: 15 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

δ) Συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο: 12 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με βάση τις αξιολογικές εκθέσεις του υποψηφίου που προβλέπονται κατά νόμο.

Κρίση και επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ.

Τα αρμόδια συμβούλια επιλογής καταρτίζουν πίνακα υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. με βάση τα κριτήρια επιλογής και τις υποβληθείσες δηλώσεις προτίμησης. Οι καταρτιζόμενοι πίνακες αναρτώνται στις διευθύνσεις εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά των ως άνω πινάκων εντός πέντε ημερών από την ανάρτησή τους. Ύστερα από την κρίση του συμβουλίου επί των ενστάσεων και την αναπροσαρμογή των πινάκων, οι πίνακες αυτοί υποβάλλονται στον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης από τον οποίο κυρώνονται και ισχύουν από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους κατάρτισης μέχρι την 31η Ιουλίου κάθε τέταρτου έτους.

34
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΖΙΟΣ
26/05/2010 23:22
Θα διαφωνήσω με τους προλαλήσαντες που ισχυρίζονται ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε Δ/ντές πασόκους.Αντίθετα,η Ν.Δημοκρατία κατήργησε τους παλιούς που κάποτε έκαναν μάθημα και ασκούσαν και Δ/κό έργο σε πολυθέσια σχολεία και με τάξη που είχε ως 40 μαθητές.΄Ηταν εκείνοι οι συνάδελφοι,που είχαν διορισθεί σε χωριά χωρίς συγκοινωνίες,χωρίς καν ένα καφενείο,με αντίξοες συνθήκες και με μισθούς πείνας.Μην υποτιμάτε κύριοι τους παλιούς,διότι είναι εκείνοι που αγωνίσθηκαν για να διορίζεσθε εσείς σήμερα κοντά στο σπίτι σας .Είναι εκείνοι που με τους συνεχείς αγώνες τους βελτίωσαν τις συνθήκες εργασίας στα σχολεία (αποδεδειγμένα),είναι εκείνοι που και πριν τη σύνταξή τους παρακολούθησαν προγράμματα εξομοίωσης και πληροφορικής και διοικούσαν τα σχολεία υπερασπιζόμενοι πάντα τους συναδέλφους τους .Δεν το έπαιξαν ποτέ Διευθυντές.Διαφωνώ επίσης νέε συνάδελφε πως δεν γνωρίζουν τι είναι ο υπολογιστής.Πώς βγάζεις εσύ αυτό το συμπέρασμα.;Σε διαψεύδω γιατί εγώ π.χ.4 χρόνια πριν τη συνταξιοδότησή μου,πέρασα με επιτυχία το πρώτο στάδιο και πήρα και πιστοποίηση.Εσύ έχεις;Μην υποτιμάτε την προϋπηρεσία και μη νομίζετε πως είναι εύκολο να είσαι Δ/ντής σχολείου.Εγώ 22 χρόνια από τα 34 ήμουν Δ/ντής .΄Ομως στο τέλος ,μας ξήλωσε το κράτος της δεξιάς ως ανίκανους και μάλιστα προσπάθησε και να μας κατηγορήσει .Αυτή ήταν η δεξιά.Οι συνδικαλιστές μας όποιοι κι αν ήταν, όπου κι αν ανήκαν,φρόντιζαν πάντα τον εαυτούλη τους.Μετα από 34 χρόνια κ.κ. συνάδελφοι,αποχώρησα με πίκρα, ένα χρόνο νωρίτερα ,εξαιτίας αυτών των απαράδεκτων στην παιδεία μας.Για μισό μόριο η επιτροπή στη συνέντευξη,με αποκεφάλισε και είχα και πιστοποίηση,είχα και εξομοίωση (ούτε καν την έλαβαν υπόψη τους),είχα και 22 χρόνια Δ/ντής και 20 χρόνια σε τάξη και 3 χρόνια σε μονοθέσιο.Δυστυχώς,το συμπέρασμα είναι ένα.Στο τέλος,ουδείς αναγνωρίζει την προσπάθειά σου,τους αγώνες σου,τίποτα.Εισπράττεις μια μούτζα .Τώρα όταν η Παιδεία μας είναι πολιτικοποιημένη,μην περιμένετε τίποτα.Φροντίστε μόνο να φύγουν όσο γίνεται κάποια παιδιά της δεξιάς που τα τελευταία χρόνια ως Δ/ντές Εκπ/σης κυνηγούσαν το δάσκαλο με Ε.Δ.Ε. κ.λ.π. αντί να φροντίζουν να τον υπερασπίζονται .Ξέχασαν ότι είναι κι αυτοί δάσκαλοι.Να δω πως θα κυκλοφορούν ανάμεσά μας αύριο που δεν θα είναι Διευθυντές.Σας κούρασα όμως αλλά πιστεύω πως είπα κάποιες αλήθειες.Είμαι από το Σεπτέμβρη του 2009 Συνταξιούχος και ποιος ξέρει πότε θα πάρω τα ταμεία και το εφάπαξ.(αν τα πάρω)Καλό κουράγιο σας εύχομαι γιατί δυστυχώς έρχονται δύσκολοι καιροί...
Γιώργος Σ.
26/05/2010 23:12
Δε ρωτάτε και τον κο Μπράτη, τον αξιότιμο πρόεδρο της ΔΟΕ, που κάποτε έδινε συνεντεύξεις στην Ελευθεροτυπία και παρουσιαζόταν ως δάσκαλος που δεν τα ΄βγαζε πέρα με το μισθό του και δούλευε στις οικοδομές - κάτι ως μπετατζής δηλαδή - από πότε έχει να δουλέψει σε σχολική τάξη και πόσα χρόνια πραγματική σχολική υπηρεσία έχει; Αυτός και κάτι παρόμοιοί του από το Νοέμβρη πάσχισαν και συνδιαμόρφωσαν τα κριτήρια επιλογής και τα ΄δωσαν στο υπουργείο

Σημ. Ο Μπράτης από τότε που είναι στη ΔΟΕ, δε θυμάμαι ακριβώς από πότε, πάντως σίγουρα πριν το 1995, δεω ξαναδούλεψε ως μπετατζής.
ΤΑΣΟΣ,Α.
26/05/2010 19:18
Όταν η συνέντευξη μοριοδοτείται με 15 μόρια ,είναι πολύ εύκολο το <<μαγείρεμα>> στην τελική ευθεία για την επιλογή αυτών που επιθυμούν να τοποθετήσουν στις ανάλογες θέσεις. Η πραγματικότητα θα δείξει κατά πόσο θα είναι αξιολογική η κρίση των στελεχών, Ίδωμεν!
Κος Κώστας
26/05/2010 08:32
Και το "νέο" νομοσχέδιο , βασίζεται στην "αρχή" πως θα βολέψουμε τους ''''ημετέρους". Δίνει μόρια στους παλιούς Διευθυντές και την προϋπηρεσία και μειώνει τα επιστημονικά κριτήρια , έτσι και αλλιώς από τους παλιούς δεν έχει κανένας επιστημονικά κριτήρια.Μερικοί απ΄αυτούς δεν έχουν πιάσει υπολογιστή στα χέρια τους , και ούτε ξέρουν τι είναι.
Είχαν γίνει Διευθυντές από τα 12 έτη και τώρα τους φαίνεται , αν πάνε σε τάξη ....πως θα πεθάνουν.
Το διδασκαλείο παίρνει 2 μόρια.......Δύο χρόνια μακρυά από το σπίτι σου , την οικογένειά σου...με τους ""μα....ες"'' τους καθηγητές να σε ταλαιπωρούν , λες και είσαι μικρό παιδί και επειδή κ. Κάτσικα , δε βολεύει ...του δίνουν 2 μόρια.
Νομίζουν ότι μας δουλεύουν.....και μιλούν για δικαιοσύνη.....
ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
26/05/2010 03:15
κ. Κάτσικα, η προϋπηρεσία που απέκτησα ως αναπληρωτής (49 μήνες) , δεν μέτρησε όταν διορίστηκα και για την βαθμολογική μου εξέλιξη, παρά μόνον για την οικονομική. Σαν κι εμένα υπάρχουν χιλιάδες συναδέλφων και δυστυχώς ούτε τώρα άλλαξε αυτή η αδικία... Τι έχετε να πείτε γι΄αυτό ; ΥΓ.: Κανένα ενδιαφέρον από τους συνδικαλιστές μας βεβαίως...
Ανδρεας
26/05/2010 01:19
ειναι σιγουρο πως τα κριτηρια επιλογης .θα ειναι παρομοια με αυτα βασει των οποιων προσεληφθη και η κ. Δραγωνα ,αλλα και παλιωτερα η κ Ρεπουση απο τον κ. Ευθυμιου . Θα ληφθη υπ''οψιν και ''''ο φλογερος πατριωτισμος''''
Περικλής
25/05/2010 20:27
Τελικά, η γνώση σ΄αυτόν τον τόπο αξιολογείται κατά το δοκούν υπουργού, υφυπουργού ή συμβούλων στο υπουργείο παιδείας; Αναρρωτιέμαι, γιατί ένας απόφοιτος ΤΕΙ πχ αισθητικής ή λογιστικής που έγινε εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας που πιθανόν μπήκε με κατατακτήριες στην Παιδ. Σχολή ή στο ΠΤΔΕ μοριοδοτείται με 3 μόρια, ενώ ένας εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας με πτυχίο Διδασκαλείου των τμημάτων των πανεπιστημίων που έδωσε εξετάσεις πανελλαδικές για την εισαγωγή του, φοίτησε επί διετία, αξιολογήθηκε από τους καθηγητές των πανεπιστημιακών τμημάτων για τη λήψη του πτυχίου του μοριοδοτείται με 2 μόρια;
Σταύρος
25/05/2010 17:09
Σκεφτείτε μόνο ότι όλοι όσοι θα κριθούν είναι χωρίς καμιά αξιολόγηση. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να πει αν είναι καλοί εκπαιδευτικοί ή όχι. Δεν γνωρίζουμε αν έχουν ανάγκη ψυχίατρου ή όχι. Τα κριτήρια έτσι είναι μόνο εξωδιδακτικά (πτυχία κλπ) και κοινωνικά (πολύτεκνοι κλπ). Ακόμα και στο ποδόσφαιρο γίνεται αξιολόγηση παικτών και ομάδων, στην εκπαίδευση σταθερά αρνούμαστε και την αξιολόγηση και την εφαρμογή των νόμων και να λειτουργήσουμε με βάση κάποιον προϋπολογισμό. Λες και κάπου υπάρχει η κότα που κάνει τα χρυσά αυγά.
ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.
25/05/2010 16:29
Αν κατά σατανική σύμπτωση έχεις το ίδιο επώνυμο ή μακρινή συγγένεια με υπουργό,πριμοδοτείσαι επιπλέον;
Κώστα; Πρεβεζάνος
25/05/2010 10:01
Είμαι εκπαιδευτικός 15 χρόνια . Υπάρχουν σαν εμένα πολλοί, που μπορούν να το επιβεβαιώσουν , αφου μεταξύ των εκπαιδευτικών είναι κοινός τόπος , ότι υπάρχουν σημερινά στελέχη της εκπαίδευσης, που δεν έχουν μπεί σε σχολική αίθουσα τα τελευταία 20 - 25 χρόνια . Όλως τυχαίως βέβαια τα στελέχη αυτά , είναι και στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Άσε μας , κυρία Διαμαντοπούλου , με τις δήθεν "αλλαγές" και τρις "αξιοκρατίες" , βάλε πρώτα τους δικούς σου να δουλέψουν .
antwnis
25/05/2010 00:55
Αν διαβάσει κάνεις με προσοχή το νομοσχέδιο θα διαπιστώσει ότι στις επιλογές των στελεχών, η μοριοδότηση, οι επιτροπές αξιολόγησης κλπ είναι όλα με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένα που καταλύεται η αξιοκρατία.
Π.χ. Στην επιλογή των σχολικών συμβούλων, δίνει τη δυνατότητα με τα έτη υπηρεσίας κλπ, να συμμετάσχουν πολλοί νέοι συνάδελφοι. Αυτό είναι πολύ καλό. Αλλά ο καταμερισμός των μορίων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ακόμα και για πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις προσόντων δεν μπορούν να υπερβούν τα 18 μόρια. Το 90% των καθηγητών θα έχει περίπου 14-15 μόρια. Όταν η συνέντευξη έχει άριστα το 15 καταλαβαίνει κανείς ότι πάλι τον καθοριστικό ρόλο θα έχει η συνέντευξη. Τα ίδια είχε κάνει και η Ν.Δ. Απλά, εκεί επειδή δεν είχαν την εξυπνάδα να "μαγειρέψουν" σωστά την μοριοδότηση, αναγκάστηκαν και έδωσαν περισσότερα μόρια στη συνέντευξη.
Το ίδιο ισχύει και για τους διευθυντές εκπαίδευσης. Τα μόρια είναι έτσι μοιρασμένα που και εκεί η μεγάλη μάζα των καθηγητών να έχει παραπλήσια μοριοδότηση ώστε η συνέντευξη πάλι να παίζει τον καθοριστικό ρόλο. Και ας μη ξεχνάμε ότι το νέο νομοσχέδιο για τις κρίσεις των διευθυντών σχολείων έβαλε να συμμετέχουν στην επιτροπή επιπλέον ένας σχολικός σύμβουλος και ένας διευθυντής σχολικής μονάδας που όμως ορίζονται από την υπουργό παιδείας. Έτσι την πλειοψηφία έχουν αυτοί που ορίσθηκαν από την υπουργό παιδείας...
Δυστυχώς, στην Ελλάδα η αξιοκρατία θα αργήσει πάρα πολύ να εμφανιστεί... Και ειλικρινά, στεναχωριέμαι πολύ όταν διαβάζω από πολίτες "επιτέλους αξιοκρατία και τα παρόμοια", διότι όχι μόνο δεν κατανοούν το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδος, αλλά νομίζουν ότι κάτι άρχισε να γίνεται.. Και έτσι αποκοιμισμένοι δεν σκέφτονται και δεν κρίνουν προσεκτικά την όλη κατάσταση.
lola
24/05/2010 22:20
καλά κρασά .....
δεν νομιζω ότι είναι τόσο αντικειμενικά τα κριτίρια
γιατί κάποιος που δεν έχει την απαιτουμενη προυπηρεσία δεν είναι ικανός; με 10 χρονια είσαι τέλειος χαχχαχαχαχα
δάσκαλος
24/05/2010 21:24
μετεκπαίδευση αποτελεί κατάκτηση για τον κλάδο και συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης.

Το Υπουργείο Παιδείας, όμως, φαίνεται να έχει αντίθετη άποψη και οδηγεί το θεσμό της Μετεκπαίδευσης σε σταδιακή υποβάθμιση.

Αλήθεια:

γιατί καθυστερεί η έκδοση των αποτελεσμάτων για την εισαγωγή στα διδασκαλεία; Σκοπεύει το Υπουργείο να μειώσει τον αριθμό των θέσεων των εισακτέων από τις 740 που έχουν προκηρυχθεί, προκειμένου να μη χρειαστεί να προβεί στην αναπλήρωση των κενών που θα προκύψουν;
γιατί υποβαθμίζει τον Τίτλο του Διδασκαλείου Εκπαίδευσης για την επιλογή στελεχών σε 2 μονάδες από 4 που ήταν; Εξισώνει, αριθμητικά, τα 2 χρόνια υποχρεωτικής φοίτησης στα Διδασκαλεία μετά από εξετάσεις με τις 48 ώρες επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. που προβλέπονταν από ένα Τεχνικό Δελτίο;
γιατί δε διαψεύδει τις φήμες για κατάργηση της Μετεκπαίδευσης;
ωρομίσθια
24/05/2010 21:21
Διανύουμε μια περίοδο, η ένταση της οποίας είναι φανερή σε όλους και όλες. Νιώθουμε και ζούμε καθημερινά την επίθεση σε κάθε τομέα της ζωής μας. Νιώθουμε την οικονομική επίθεση, την αβεβαιότητα στη δουλειά μας, την ασφάλισή μας, τα δικαιώματά μας. Όλα αυτά παρουσιάζονται σαν μονόδρομος για να βγούμε από μια κρίση που ποτέ εμείς δε δημιουργήσαμε. Η επίθεση επεκτείνεται και στο χώρο της παιδείας με τον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο.

Πίσω από το επικοινωνιακό πρόσχημα πρώτα ο μαθητής δεν υπάρχει τίποτε άλλο από αυτό που όλοι ξέρουμε και θυμόμαστε για το σχολείο:

Απαξίωση, υποχρηματοδότηση, εξευτελισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του εκπαιδευτικού, πράγμα που κάθε άλλο παρά εξασφαλίζει το συμφέρον του μαθητή.

Οι προθέσεις του Υπουργείου είναι ξεκάθαρες: εξοικονόμηση χρημάτων με κάθε κόστος, με πρώτο το μαθητή: τμήματα 30 μαθητών, κλείσιμο τμημάτων και σχολείων, επιβάρυνση του φόρτου εργασίας των μόνιμων εκπαιδευτικών με επιμήκυνση του νόμιμου ωραρίου, τη θεοποίηση ενός διαγωνισμού που απαξιώνει τα ήδη υποβαθμισμένα πτυχία μας.

Υπάρχει όμως και κάτι καινούριο, κάτι πρωτόγνωρο: η μαζική απόλυση ενός ολόκληρου ζωτικού τμήματος της εκπαίδευσης. Μέσα σε μια βδομάδα, με συνοπτικές διαδικασίες, ενόψει και της κατεπείγουσας ανάγκης εθνικής σωτηρίας, περίπου 17.000 ελαστικά εργαζόμενοι στην εκπαίδευση, μένουν στο δρόμο.

Ποιοι είναι όμως αυτοί οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί, οι ωρομίσθιοι και οι αναπληρωτές, που με τόσο μένος απαξιώνει το Υπουργείο Παιδείας;

Είναι οι άνθρωποι που τόσο στην Πρωτοβάθμια, όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αναλαμβάνουν το εκπαιδευτικό έργο, καλύπτοντας πάγιες ανάγκες, κάτω από εξευτελιστικές συνθήκες. Οι ωρομίσθιοι πληρώνονται με 8 ευρώ την ώρα, για 12 ώρες την εβδομάδα, που μεταφράζεται σε 380 ευρώ το μήνα στην καλύτερη περίπτωση. Διδάσκουν σε 2 ή 3 σχολεία, πιθανόν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, ενώ πληρώνονται με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών, τη στιγμή που τους απαγορεύεται να εργαστούν σε φροντιστήρια. Λόγω του αριθμού των ενσήμων μένουν ανασφάλιστοι, ενώ κάθε καλοκαίρι κινδυνεύουν να χάσουν και το ταμείο ανεργίας. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί εργάζονται μεν με καλύτερες συνθήκες, με ωράριο 21 ωρών, πλήρη ένσημα και μισθό ανάλογο των μόνιμων εκπαιδευτικών, απολύονται όμως με τη λύση της σύμβασής τους κάθε καλοκαίρι.

Και γιατί κάποιος να εργαστεί ως συμβασιούχος στα δημόσια σχολεία;

Γιατί μέχρι την ψήφιση του νέου νόμου, κάθε ώρα εργασίας εξασφάλιζε την πολυπόθητη προϋπηρεσία, ως ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στο διορισμό, μια καλύτερη θέση στους πίνακες. Αυτούς ακριβώς τους πίνακες ήθελε να εξαφανίσει το Υπουργείο, αποτινάσσοντας κάθε δέσμευση απέναντι στην εργασιακή ομηρία που επέβαλλε για μια δεκαετία.

Κι ενώ εξαγγέλλει την κατάργηση της ωρομισθίας, ενισχύει με κάθε τρόπο την ελαστική εργασία στην εκπαίδευση, με το θεσμό του αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου. Έτσι, το καθεστώς αδιοριστίας και αβεβαιότητας στον κλάδο διαιωνίζεται, χωρίς καμιά εγγύηση αυτή τη φορά.

Για εμάς τους εργαζόμενους στην εκπαίδευση, όλα αυτά είναι γνωστά και χιλιοειπωμένα.

Απέναντι στον εκβιασμό του Υπουργείου, υπάρχουν δύο δρόμοι. Από τη μία οι ατομικές λύσεις: δικαστική οδός για τη διάψευση της χρόνιας προσδοκίας, του 24μήνου, του 30μηνου κλπ., η αλλαγή δουλειάς, η μετανάστευση, η παραίτηση.

Από την άλλη, η συλλογική αντίσταση, οργανωμένη στη βάση των επιθυμιών και των αναγκών μας.

Λέμε όχι

Στη μαζική απόλυση 17.000 ωρομίσθιων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Στο καθεστώς μαύρης εργασίας στα σχολεία.

Σε ένα σχολείο επιχείρηση με μαθητές πελάτες και αυριανούς εργαζόμενους προς εκμετάλλευση.

Οργανωνόμαστε και συνεχίζουμε αδιαπραγμάτευτα τη διεκδίκηση για:

Την απόσυρση του νέου αντιεκπαιδευτικού νόμου.

Το δικαίωμα όλων στη μόρφωση με δημόσια δωρεάν ενιαία παιδεία για όλους.

Την κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας στο χώρο της παιδείας.

Άμεσες και μαζικές προσλήψεις εκπαιδευτικών με μόνιμη και σταθερή εργασία.

Σχολείο στο οποίο οι συνθήκες θα ευνοούν πραγματικά και ουσιαστικά πρώτα το μαθητή.

Κατάργηση της ψυχοφθόρας διαδικασίας του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, που απαξιώνει το πτυχίο του εκπαιδευτικού.

Μαρίνα
24/05/2010 21:21
κ. Κάτσικα δεν έχω καμιά εμπιστοσύνη στην "αξιοκρατία" τους ούτε βέβαια στην αξιοπιστία τους.Όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση έτσι και αυτή θα πριμοδοτεί στη συνέντευξη τους δικούς της και θα αφήνει και κάποιους για τα μάτια του κόσμου. Είναι τυχαίο που ήδη έχουν διαμορφώσει σε όλα τα συμβούλια συσχετισμούς καθοριστικούς με την τοποθέτηση γνωστών σε κάθε περιοχή πασοκων;
εκπαιδευτικός
24/05/2010 21:14
Η ελλιπής επιμόρφωση, η αναξιοκρατία και η έλλειψη κριτηρίων στην αξιολόγηση και στις κρίσεις των στελεχών της εκπαίδευσης έχει οδηγήσει στην αποδόμηση του συστήματος και στην έλλειψη εκτίμησης και εμπιστοσύνης των στελεχών.

Είναι επιτακτική ανάγκη να θεσπιστεί ένα διαφανές και αξιοκρατικό σύστημα κρίσης και επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης, που θα στηρίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια και αρχές, ώστε να δοθεί οριστικό και αμετάκλητο τέλος στις γνωστές παθογένειες του συστήματος, που ταλανίζουν την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς.

Κριτήρια επιλογής

* Τα κριτήρια πρέπει να είναι αντικειμενικά και μετρήσιμα και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης που κάθε φορά προκηρύσσεται ως προς τη γνώση και την εμπειρία. Βάση για την πρότασή μας θα αποτελέσουν και οι προτάσεις ειδικών επιστημόνων, συνδικαλιστικών οργάνων των εκπαιδευτικών ( ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ) καθώς και των πολιτών που θα πάρουν μέρος στη διαβούλευση.

Ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης στελεχών της εκπαίδευσης.

* Τα στελέχη της εκπαίδευσης, που θα επιλεγούν, θα επιμορφωθούν σε θέματα αντίστοιχα με τις απαιτήσεις της θέσης που πρόκειται να καλύψουν σε ειδικά προγράμματα τα οποία θα λειτουργούν είτε σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης είτε με αντίστοιχα Τμήματα Πανεπιστημίων, είτε με τους υφιστάμενους φορείς επιμόρφωσης.
* Όσοι ολοκληρώνουν με επιτυχία τον κύκλο σπουδών θα λαμβάνουν πιστοποιητικό διοικητικής επάρκειας, το οποίο θα αποτελεί μια από τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης.
Μεσσήνιος
24/05/2010 21:12
Το περιβόητο νομοσχέδιο, είναι πλέον νόμος του κράτους. Ψηφίστηκαν διατάξεις ασύλληπτες στην ανθρώπινη φαντασία. Διατάξεις που γελοιοποιούν τα Μαθηματικά, την κοινή λογική, την μαθηματική λογική , την μπακάλικη λογική, διατάξεις που γελοιοποιούν την ίδια την γελοιότητα. Το πιο αστείο απ΄ όλα, είναι ότι μέσα στον ορυμαγδό των οικονομικών μέτρων ελάχιστοι ή κανένας δεν τις αντελήφθησαν!

Κρατήστε την αναπνοή σας και διαβάστε αργά και ένα –ένα. Αν κατά την ανάγνωση διαπιστώσετε να προσβάλλεται η λογική σας και το αίσθημα δικαίου σας, διαβάζετε καλά. Αν θεωρήσετε ότι σας κάνω ….πλάκα, είστε φυσιολογικός άνθρωπος με αίσθηση του χιούμορ, αλλά σας διαβεβαιώ, ότι ΔΕΝ πρόκειται για ευθυμογράφημα.

Έχουμε και λέμε:

Μοριοδοτείται η κατοχή δευτέρου πτυχίου ΑΕΙ-ΑΤΕΙ, με 3 μόρια, αλλά η κατοχή δευτέρου διδακτορικού τίτλου ή η κατοχή δευτέρου μεταπτυχιακού μοριοδοτείται με ….0! (μηδέν με θαυμαστικό και όχι μηδέν παραγοντικό)

Μοριοδοτείται η πιστοποίηση στο Β΄ επίπεδο με 3 μόρια, όσο και το δεύτερο πτυχίο. Δηλαδή, σπουδές 4 ή και 5 ετών εξομοιώνονται με σεμινάριο 96 ωρών.(Απίστευτο;)

Μοριοδοτείται με 3 μόρια ο επιμορφούμενος φιλόλογος στο Β΄ επίπεδο, αλλά η επιμορφώτρια φιλόλογος που έχει επιμορφώσει 3 σειρές επιμορφούμενων και έχει κάνει ένα εξάμηνο σε Πανεπιστήμιο δηλ. 350 ώρες με εργασίες και εξετάσεις λαμβάνει μηδέν (αριθμός 0) μόρια! (Επαναλαμβάνουμε, αυτά τα προβλέπει νόμος !)

Αν ένας επιμορφωτής Β΄επιπέδου δηλώσει ότι επιθυμεί να επιμορφωθεί από τον ….εαυτό του και να πιστοποιηθεί, το Σύστημα, δεν τον αφήνει να κάνει αίτηση. (Πολύ ….λογικό!)

Μοριοδοτούνται οι ΠΕ3 , ΠΕ2 , ΠΕ4 , αλλά μέχρι ….εκεί! Στις άλλες ειδικότητες, δεν προσφέρεται η επιμόρφωση Β΄ επιπέδου. Αυτό λέγεται ισονομία και εφαρμογή της αρχής της ίσης αντιμετώπισης όπως και εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών κτλ.

Δημοσιεύσεις σε διεθνή Επιστημονικά περιοδικά, επιστημονικές δημοσιεύσεις-εισηγήσεις σε Συνέδρια με κριτές, μοριοδοτούνται με (το βρήκατε;) μηδέν! (αριθμός 0)

Εδώ να μας επιτρέψετε να σταματήσουμε για να εμπεδώσετε τα παραπάνω. Δεν εμπεδώνονται εύκολα , διότι δεν είναι πιστευτά. Ξαναδιαβάστε τα παρακαλώ προσεκτικότερα και κάντε τώρα μεταγνωστικές διεργασίες λ.χ. για το θέμα της αυτοαξιολόγησης της Σχολικής μονάδας και για την ποιότητα της επερχόμενης αξιολόγησης του εκπαιδευτικού. Με ποια αξιοπιστία θεσμών; Με τι εγγυήσεις; Το παρόν εγγυάται για το μέλλον ή μήπως όχι; Η νυν καταπληξία προ της λογικής του νόμου προοιωνίζεται και άλλα για τα….άλλα;

Η μοριοδότηση που επιβάλλει ο νέος νόμος του Κράτους, είναι βέβαιον, ότι αλλάζει και τα επίσημα Μαθηματικά. Αλλάζει τις σχέσεις διάταξης, τις σχέσεις ισοδυναμίας, την μεταβατική ιδιότητα της ανισοϊσότητας, την Θεωρία Μέτρου, τις σχέσεις εγκλεισμού στα σύνολα, το αξίωμα της επιλογής (Οι επιλεγόμενοι πρέπει να είναι δικοί μας!) και βέβαια μετατρέπει την πρόσθεση σε αφαίρεση και την αφαίρεση σε κριτήριο για την επιλογή των Στελεχών της Εκπαίδευσης του αύριο. Η Χώρα μας περνά την χειρότερη ιστορική της περίοδο από συστάσεώς της σε Κρατική οντότητα και οι εκλεκτοί του λαού νομοθετούν νομοθετήματα για τα οποία δεν χρειάζεται να είναι κάποιος Συνταγματολόγος για να αντιληφθεί το άτοπον αλλά και το έωλον του πράγματος.

Εν των μεταξύ, η εκκωφαντική σιωπή των ταγών της Ελληνικής Πολιτείας για την θεσμική ποιότητα των εξαμβλωμάτων που παράγονται (Δικηγορικός σύλλογος , Συνδικαλιστικές Συνομοσπονδίες, Νομικές Σχολές , Πνευματικός κόσμος) μου φέρνουν ρίγος για τι τέξεται η επιούσα. Οι δύσκολοι καιροί απαιτούν εμπέδωση του αισθήματος του δικαίου, αλλιώς όλα θα εκτροχιαστούν.

Κατερίνα
24/05/2010 20:00
επιτέλους αξιοκρατία. Αλλά δεν έπρεπε να είχαν καταργηθεί όσοι πήραν θέσεις επί δεξιάς;
Λάμπρος
24/05/2010 19:39
κ. Κάτσικα γράψτε παρακαλώ και για τα χιλιάδες ευρώ με τα οποία πληρώνονται διάφοροι σύμβουλοι από το Υπουργείο Παιδείας μέσω του ΕΣΠΑ
Κώστας
24/05/2010 18:40
Όσο αξιοκρατικά επέλεξε η Διαμαντοπούλου 46 !! άτομα για το γραφείο της.Το γλύψιμο καλά θα συνεχιστεί και επί ΠΑΣΟΚ.Απλώς δε μπορούν να ξεσαλώσουν πολύ από την αρχή όπως έκαναν οι της ΝΔ,γιατί τούς έγιναν λιγάκι στενός κορσές οι Επιτηρητές της ΕΕ και του ΔΝΤ.
σχολική σύμβουλος
24/05/2010 18:19
Όλοι έδωσαν και δίνουν βαρύτητα στα μόρια επιλογής των σχολικών συμβούλων και κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για το τι θα γίνει αν κάποιος ήταν σχολικός σύμβουλος και δεν επανεπιλεγεί. Ιδού η αντιμετώπιση: Με το άρθρο 27 Μεταθέσεις-τοποθετήσεις των στελεχών της εκπαίδευσης μετά τη λήξη της θητείας, προβλέπεται παρ. 2: Οι υπηρετούντες σε θέσεις σχολικών συμβούλων, διευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης, διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., καθώς και προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης επανέρχονται μετά τη λήξη της θητείας τους, εφόσον δεν επανεπιλεγούν, σε θέσεις εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, στην οποία ανήκαν οργανικά ή στις θέσεις, στις οποίες μετατέθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Αν οι παραπάνω θέσεις έχουν καταργηθεί, τοποθετούνται σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων της προτίμησής τους με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης ή του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. Αυτό σημαίνει ότι όσοι σχολικοί σύμβουλοι δεν επανεπιλεγούν, και δεν τοποθετηθούν σε κενές θέσεις της προτίμησής τους, θα τεθούν στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων ως υπεράριθμοι. Στον προηγούμενο Νόμο επιλογής στελεχών N.3467/2006, ΦΕΚ 128/21.06.2006, άρθρο 14 Μεταθέσεις-Τοποθετήσεις των Στελεχών της Εκπαίδευσης μετά τη λήξη της θητείας αναφέρεται ότι για την τοποθέτηση των σχολικών συμβούλων, μετά τη λήξη της θητείας τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 5 του ν.1966/1991(Φ.Ε.Κ. 147 Α΄), πράγμα που σημαίνει ότι ο σύμβουλος, ο οποίος δεν επανεπιλέγεται, μπορεί να επιστρέψει σε σχολείο της επιλογής του, σε ειδική προς τούτο συνιστώμενη θέση. Οι τωρινοί σχολικοί σύμβουλοι έχουν χάσει την οργανική τους θέση, λόγω ακριβώς του προαναφερόμενου νόμου, και αν στις επόμενες κρίσεις δεν επανεπιλεγούν, θα υποχρεωθούν να βρεθούν στη διάθεση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αν δεν υπάρχει κενό για την ειδικότητά τους. Νομίζω ότι είναι άδικο να βρεθούν σχολικοί σύμβουλοι, οι οποίοι είναι σημαντικά στελέχη της εκπαίδευσης, χωρίς οργανική θέση, τη στιγμή που οι διευθυντές σχολείων, οι προϊστάμενοι γραφείων και οι διευθυντές εκπαίδευσης διατηρούν την οργανική θέση τους όσο διάστημα υπηρετούν σε αυτές τις θέσεις, και έχουν μάλιστα και δικαίωμα μετάθεσης. Το άρθρο 27 χρήζει θεραπείας και πρέπει να γίνει μια μεταβατική διάταξη για τους τωρινούς σχολικούς συμβούλους οι οποίοι έχουν χάσει την θέση τους, και να τους δοθεί η δυνατότητα να επιστρέψουν στα σχολεία που υπηρετούσαν ή να τηρηθεί γι’ αυτούς ο νόμος 1966/1991. Εξάλλου, όταν έκαναν αίτηση, ίσχυε αυτός ο νόμος και τώρα καταργείται.
Ζωντανός-Νεκρός
24/05/2010 17:32
Η πράσινη αξιοκρατία μπορεί συνοπτικά να αποκαλυφθεί με την παρακάτω μοριοδότηση αντικειμενικών υπηρεσιακών προσόντων, που απέκτησε με την πάροδο χρόνου και κόπων ο υπάλληλος που θέλει να εξελιχθεί. Ας δούμε λοιπόν τι έκανε για το καλό της αξιοκρατίας το πολιτικό προσωπικό της σωτηρίας της χώρας. Είπε. Αν εις υπάλληλος αναβάθμισε το πτυχίο του παρακολουθώντας ειδικό πρόγραμμα του υπουργείου, αν μετακινήθηκε επί τρίμηνο σε άλλη πόλη παρακολουθώντας πρόγραμμα επιμόρφωσης των ΠΕΚ, αν μετά από εξετάσεις και διετή φοίτηση μετεκπαίδευσης πήρε ένα δίπλωμα, αν υπηρέτησε ως υπεύθυνος καινοτόμων δράσεων μετά από διαδικασία επιλογής, στα αρ.... μας. Έχει ο λεγάμενος πτυχίο ΤΕΙ ιχθυοκαλλιέργειας ή ανθοκομίας; Όχι; Δε μας κάνει για στέλεχος εκπαιδευσης. Έτσι καθαρίζει η πράσινη ομερτά τους αντιπάλους της για να μείνουν τα παιδιά της στο κόλπο.
york
24/05/2010 15:50
κ. Κάτσικα πάντα επίκαιρος και κατατοπιστικός
Marapas
24/05/2010 15:49
Υπάρχει περίπτωση να γίνουν οι κρίσεις το καλοκαίρι;
Ζαχάρος
24/05/2010 14:36
Το Συμβούλιο Επιλογής έχει τη δυνατότητα, με ομόφωνη και αιτιολογημένη απόφασή του, να αποκλείσει υποψήφιο αν κατά την διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώσει ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση του συγκεκριμένου έργου.
Σχολικός Σύμβουλος
24/05/2010 14:00

Συμπληρωματικά για τους Σχολικούς Συμβούλους ισχύουν τα παρακάτω:

Α. Σχολικοί Σύμβουλοι
Προϋποθέσεις:

α. 12 χρόνια εκπαιδευτική προϋπηρεσία ( ως εκπαιδευτική προϋπηρεσία θεωρείται η υπηρεσία που προσφέρεται στη δημόσια και ιδιωτική εκπάιδευση) και 10 έτη άσκηση διδακτικών καθηκόντων.

β1. Πιστοποιητικό επιστημονικής ή διοικητικής επάρκειας και β2. Πιστοποίηση επιπέδου 1 στις Νέες Τεχνολογίες. (τα στοιχεία β.1 και β.2 δεν ισχύουν κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου)

γ. Στερούνται του δικαιώματος συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσοι με δική τους υπαιτιότητα δεν συμμετείχαν σε διαδικασίες αξιολόγησης. (δεν ισχύει κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου)

Κριτήρια επιλογής
1.Επιστημονική και Παιδαγωγική συγκρότηση (maximum 26 μον.)
Διδακτορικό Δίπλωμα στον τομέα των επιστημών αγωγής ή της οργάνωσης-διοίκησης εκπαίδευσης : 6 μον.

Μεταπτυχιακός τίτλος στον τομέα των Επιστημών Αγωγής ή της οργάνωσης-Διοίκησης εκπαίδευσης: 4 μον . (Σε περίπτωση που υπάρχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό)

Μετεκπαίδευση σε διδασκαλείο: 3 μον

Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι: 3 μον

Πτυχίο ΤΕΙ πριν την υπαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση:1 μον

Πτυχίο Παιδ. Ακαδημίας ή σχολής Νηπιαγωγών εφόσον δεν χρησιμοποιήθηκε για διορισμό: 1 μον.

ΣΕΛΔΕ , ΑΣΠΑΙΤΕ, ΣΕΛΕΤΕ : 1 μον

Νέες τεχνολογίες, 1 επίπεδο: 2 μον

Νέες τεχνολογίες, 2 επίπεδο: 3 μον ( σε περίπτωση κατοχής τίτλων των δύο επιπέδων 1 και 2 μοριοδοτείται μόνο το επίπεδο 2 )

Ξένες γλώσσες: επίπεδο Β2: 1,5 μον , επίπεδο ανώτερο του Β2: 2,5 μον. (σε περίπτωση κατοχής δύο ή περισσοτέρων τίτλων στην ίδια γλώσσα, μοριοδοτείται η ανώτερη) . Δεύτερη ξένη γλώσσα μοριοδοτείται κατά το ήμισυ.

Συγγραφικό και ερευνητικό έργο (maximum 4 μον) .

Αναλυτικά: α. Συγγραφικό έργο 0,50/ βιβλίο (max 2 μον) , β. συμμετοχή σε ομάδες συγγραφής διδακτικών βιβλίων, αναλυτικών προγραμμάτων, εκπαιδευτικού λογισμικού: 0,50/ συμμετοχή και γ. συμμετοχή σε δημοσιευμένες έρευνες του ΥΠΕΠΘ και φορέων του καθώς και σε επιστημονικά περιοδικά δευτεροβαθμίων συνδικαλιστικών οργανώσεων (π.χ Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου) 0.25/ έρευνα. (max περιπτώσεων β και γ: 2 μον)

2. Υπηρεσιακή κατάσταση – καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία (max 12 μον)
Υπηρεσιακή κατάσταση (max 6 μονάδες) 0, 50 μον για κάθε έτος πέραν των 12 ετών εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας που είναι προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στη διαδικασία. (π.χ εκπαιδευτικός με 20 έτη εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας μοριοδοτείται ως εξής: 20-12 = 8 έτη και 8 έτη * 0,50= 4 μονάδες). Για να πάρει κανείς και τις 6 μονάδες θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 24 έτη εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας. Χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους υπολογίζεται με 0,13 ανά τρίμηνο.

Καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία (max 6 μονάδες) . Αναλυτικά:

α. άσκηση καθηκόντων Παρέδρου επί θητεία στο Π.Ι, Περιφερειακού Δ/ντή, Δ/ντή Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου Γραφείου, Δντή Σχολείου, Υποδιευθυντή σχολείου, Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Προϊσταμένου Δνσης ή τμήματος ΥΠΕΠΘ: 0,50/ ανά έτος και συνολικά max 4 μονάδες .

Σημαντική παρατήρηση: Εκτός από τους σχολικούς συμβούλους που μπορούν να πάρουν το σύνολο των τεσσάρων μονάδων, για όλες τις άλλες περιπτώσεις το max των μονάδων για κάθε θέση είναι 2. (Π.χ συνάδελφος με θητεία 8 χρόνια Δ/ντή δεν παίρνει 0,5*8 = 4 μόρια αλλά θα πάρει μόνο 2 μονάδες που είναι το ανώτερο)

β. Συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια : max 3 μονάδες (0,25 /έτος). Η συμμετοχή δεν μοριοδοτείται στην περίπτωση που το μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ασκεί διοικητικά καθήκοντα. Για παράδειγμα εκπαιδευτικός που συμμετέχει ως αιρετός στο ΠΥΣΠΕ και παράλληλα είναι Δ/ντης σχολείου δεν μοριοδοτείται ως αιρετός.3. Συνέντευξη (max 15 μον)
Η διαδικασία περιλαμβάνει : Εισήγηση από μέλος του Συμβουλίου σχετικά με το φάκελο του υποψηφίου και προετοιμασία- παρουσίαση από τον υποψήφιο, ενώπιον του Συμβουλίου, ενός θέματος ( μελέτη περίπτωσης).

Το Συμβούλιο συνεκτιμά ακόμη: α. στοιχεία από το βιογραφικό του υποψηφίου τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύονται με παραστατικά. β. Υπόμνημα του υποψηφίου το οποίο περιλαμβάνει έκθεση αυτοαξιολόγησης και προγραμματισμού του έργου του σε περίπτωση επιλογής του.

Σημαντική παρατήρηση: Το Συμβούλιο Επιλογής έχει τη δυνατότητα, με ομόφωνη και αιτιολογημένη απόφασή του, να αποκλείσει υποψήφιο αν κατά την διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώσει ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση του συγκεκριμένου έργου.4. Συμβολή στο Εκπαιδευτικό έργο (max 12 μον)
Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με βάση τις αξιολογικές εκθέσεις και δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου.Dimitris
24/05/2010 13:58
Τα υπηρεσιακά συμβούλια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) που ήταν υπεύθυνα για την επιλογή και τοποθέτηση των Διευθυντών των σχολικών μονάδων αποτελούνταν από τον εκάστοτε Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας, δύο Προϊσταμένους και δύο αιρετά μέλη. Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας και οι δύο Προϊστάμενοι είχαν επιλεγεί στις θέσεις τους μέσα από νόμιμες κρίσεις
και τα δύο αιρετά μέλη μέσα από εκλογές.


Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έδιωξε[3] τους δύο Προϊσταμένους από τα ΠΥΣΔΕ και τοποθέτησε στη θέση τους δύο παλιούς διευθυντές σχολείων με συνοπτικές διαδικασίες για να ελέγξει προφανώς την πλειοψηφία των συμβουλίων με δικούς της ανθρώπους. Αλλά δεν της έφτανε αυτό!!! Με νέο πολυνομοσχέδιο[4] για την παιδεία στις κρίσεις των διευθυντών των σχολείων θα συμμετέχουν στα συμβούλια επιπλέον α) ένας σχολικός σύμβουλος και β) ένας διευθυντής σχολικής μονάδας. Τα δύο νέα προαναφερόμενα μέλη των συμβουλίων θα ορίζονται με απόφαση της Υπουργού Παιδείας (άρθρο 16).
ΑΥΛΟΣ
24/05/2010 13:54

Το υπουργείο Παιδείας, διαψεύδοντας για μια ακόμα φορά τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών για ένα αντικειμενικό σύστημα επιλογών Στελεχών Εκπαίδευσης, φανερώνει ξεκάθαρα πλέον, μέσω του Πολυνομοσχεδίου, την πρόθεσή του να αλώσει το χώρο της εκπαίδευσης, με κομματικές και πελατειακές επιλογές και προώθηση ημετέρων, αφού:

1. Καρατομεί –πριν τη λήξη της θητείας τους- τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και τους Προϊσταμένους των Γραφείων Π.Ε και

2. Με τα ασαφή κριτήρια μοριοδότησης που θέτει (π.χ στους διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς τίτλους, στη συγγραφική δράση κ.λ.π) αλλά και με τα υποκειμενικά κριτήρια (βλέπε κοινωνική και συνδικαλιστική δράση)της συνέντευξης, της οποίας η βαρύτητα είναι καθοριστικής σημασίας για τις τελικές κρίσεις, δίνει την δυνατότητα στα αρμόδια Συμβούλια να ερμηνεύσουν κατά το δοκούν το νόμο και να επιλέξουν τα δικά τους παιδιά.

Κ.τ.ρισ
24/05/2010 13:48
Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση, την ώρα που οι χαμηλόμισθοι εκπαιδευτικοί ωθούνται στην πείνα και τη δυστυχία, ασχολείται με το πώς θα ελέγξει κομματικά τις επερχόμενες κρίσεις στελεχών παρά τις προεκλογικές αλλά και μετεκλογικές δηλώσεις της κ.Διαμαντοπούλου αλλά και του Πρωθυπουργού κ. Παπανδρέου.

Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στις 02/05/2010 για τα νέα επώδυνα μέτρα δήλωσε αν δουλέψουμε όλοι μαζί θα πετύχουμε. Βέβαια, όλοι μαζί στη δουλειά αλλά μόνο οι εκλεκτοί της κυβέρνησης σε θέσεις ευθύνης.

Erttsik
24/05/2010 13:46
Γιατί να πριμοδοτούν τόσο πολύ την προϋπηρεσία και να αφήνουν έξω άτομα με αυξημένα προσόντα, ενώ θα μπορούσαν να προσφέρουν πολλά;
Χριστίνα
24/05/2010 13:45
Στο νέο νομοσχέδιο στα άρθρα για την επιλογή στελεχών (13,14) είδα με έκπληξη ότι η προϋπηρεσία σε τριτοβάθμιο ίδρυμα δεν θεωρείται εκπαιδευτική(τι είναι άραγε;), ενώ θεωρείται εκπαιδευτική η προϋπηρεσία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Το οξύμωρο είναι ότι αναγνωρίζεται εκπαιδευτική κατά το διορισμό αφενός, δε μετρά καθόλου όμως στην επιλογή στελεχών ( μόνο για σύμβουλος παίρνεις το πολύ 1,5 μόριο)
ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΑΣ
24/05/2010 11:48
Με βάση δύο νέους νόμους, τον 3839/2010 του Υπουργείου Εσωτερικών και το Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας ανασυγκροτούνται αυτή την εποχή και μάλιστα δύο φορές διαδοχικά τα Υπηρεσιακά συμβούλια στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση. Εφόσον ένας νόμος αλλάζει και μάλιστα μέσα σε δύο μήνες, κατ’ αρχήν θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπάρχει προχειρότητα και αναποτελεσματικός σχεδιασμός. Βέβαια η Υπουργός Παιδείας διατείνεται ότι στόχος της είναι να εφαρμόσει την αξιοκρατία μακριά και πέρα από ρουσφετολογικές πρακτικές παρελθόντων ετών. Μάλιστα διαμαρτύρονται κάποιοι, όπως ο αιρετός της ΔΑΚΕ στο ΠΥΣΔΕ, για επιβολή κομματικού κράτους. Βέβαια διαμαρτύρεται επειδή πιστεύει ότι αλλάζει το ‘‘δικό του’’ κομματικό κράτος με ένα άλλο επίσης κομματικό που δεν θα του επιτρέπει να λειτουργεί ως ‘‘μάγειρας’’ ψηφοθηρικής διαχείρισης του εκπαιδευτικού προσωπικού με την ανοχή των ‘‘πρυτάνεων της ημετεροκρατίας’’, όπως λειτουργούσαν εν πολλοίς, τουλάχιστον μέχρι τώρα, οι κομματικά επιλεγμένοι προϊστάμενοι της εκπαίδευσης, κάποιοι από τους οποίους είχαν οριστεί και ως μέλη των Υπηρεσιακών συμβουλίων. Δυστυχώς όμως τα τελευταία 4-5 χρόνια δεν είδα να διαμαρτύρεται καθόλου ο αιρετός της ΔΑΚΕ για τις επιλογές Διευθυντών, Υποδιευθυντών, Υπευθύνων ΓΡΑΣΕΠ, Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και γενικά στις κάθε είδους επιλογές, όπου η συνέντευξη χρησιμοποιούνταν ως χειρουργικό εργαλείο για να προωθηθούν οι ημέτεροι ή οι αρεστοί ! Τότε όμως το ψηφοθηρικό αλισβερίσι λειτουργούσε καλά, τώρα θυμήθηκε την αιδώ ;!Η δική μου διαμαρτυρία και διαφωνία όμως δεν περιορίζεται στα παραπάνω αυτονόητα και βέβαια ο καθένας ανάλογα με τα λεγόμενά του κρίνεται. Θεωρώ ότι στη νέα συγκρότηση των Υπηρεσιακών συμβουλίων γίνεται ένα πρώτο σωστό βήμα. Από τα οριζόμενα από τον εκάστοτε προϊστάμενο μέλη του ΠΥΣΔΕ πάμε στους δύο που θα αναγκαστεί ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης να επιλέξει ανάμεσα σε 15 που θα έχουν τη μεγαλύτερη διοικητική εμπειρία (οι άλλοι είναι ο εκάστοτε Διευθυντής εκπαίδευσης και οι δύο αιρετοί). Δηλαδή περιορίζεται η πιθανή αυθαιρεσία και η διαμόρφωση μιας συμπαγούς και ελεγχόμενης πλειοψηφίας στο ΠΥΣΔΕ που θα ελέγχει κατά κανόνα τις κατά …το δοκούν αποφάσεις του. Η ανεπάρκεια όμως που πιθανόν να προκύψει στο εξής είναι : έχει άραγε τη διοικητική επάρκεια που προβλέπει ο νόμος ένας π.χ. διευθυντής ή αναπληρωτής διευθυντής για πολλά χρόνια σε ένα περιφερειακό σχολείο του νομού ή ένας σχολικός σύμβουλος που λογικά στηρίζεται στην σεβαστή κατά τα άλλα επιστημοσύνη του σε θέματα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά; Δηλαδή πιο απλά αναδεικνύεται η έλλειψη ειδικών στο αντικείμενο, όπως ας πούμε εκπαιδευτικών που έχουν σπουδάσει την οργάνωση και τη διοίκηση της εκπαίδευσης ή όσων έχουν νομικές γνώσεις κι αυτό διότι αυτές είναι οι απαραίτητες γνώσεις που χρειάζονται για την αποτελεσματικότερη και δικαιότερη λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Τα παραπάνω πρέπει να ισχύουν και για τα αιρετά μέλη, μόνο που ο ρόλος τους πρέπει να είναι και ελεγκτικός στη διοίκηση, υπέρ βέβαια των δικαιωμάτων ΟΛΩΝ των συναδέλφων (…όχι μόνο των ημετέρων), ενώ η συνδικαλιστική τους πορεία αξιολογείται από τους ίδιους τους συναδέλφους.

Δυστυχώς όμως η απόπειρα εφαρμογής της αξιοκρατίας εμπεριέχει και αδικίες. Όταν για πολλά χρόνια διοικητικά προσόντα σε θέσεις ευθύνης ή προϋπηρεσία σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς δίνεται από τους προϊσταμένους σε ημέτερους και αρεστούς, αυτή η αξιοκρατία είναι σημαδεμένη, αφού οι ωφελημένοι θα προηγούνται. Κατά την ταπεινή μου άποψη έπρεπε να ξεκινήσει από βάση κοινής υπηρεσιακής αφετερίας και με γνώμονα την εξειδίκευση και τις γνώσεις. Δηλαδή πρώτα να γίνουν οι δομές για να παίρνει κανείς πιστοποιητικό διοικητικής επάρκειας και γνώσεων, να αναγνωριστεί επιτέλους η συνάφεια των σπουδών με τις θέσεις διεκδίκησης και να πάψει η προσμέτρηση μορίων από μεταπτυχιακές σπουδές οι οποίες δεν έχουν σχέση με τη θέση που διεκδικεί ο ενδιαφερόμενος και στη συνέχεια να αναλάμβανει θέση ευθύνης. Επικουρικά βέβαια να προστίθεται και η προηγούμενη διοικητική εμπειρία. Όταν κάποιος ενδιαφέρεται για επιστημονική θέση (π.χ. Σχολικός Σύμβουλος) να πριμοδοτούνται τα επιστημονικά του προσόντα, όταν ενδιαφέρεται για θέσεις διοίκησης (π.χ. Διευθυντής ή Προϊστάμενος) τα διοικητικά του προσόντα και αν ενδιαφέρεται για υπηρεσιακές θέσεις (π.χ. Υπεύθυνος καινοτόμων δράσεων βιβλιοθήκες κ.λ.π.), τα αντίστοιχα υπηρεσιακά. Με ποια λογική μεταπτυχιακό στις ‘‘ασκήσεις παλαμών επί του μονοζύγου’’ συνιστά τεκμήριο αξιοσύνης για να επιλεγεί κάποιος Διευθυντής ή Προϊστάμενος ; Θα μπορούσε να διεκδικήσει θέση, ας πούμε, Σχολικού Συμβούλου μια που έχει αυξημένη επιστημονική γνώση σε ένα αντικείμενο. Γιατί να προηγούνται στην προϋπηρεσία όσοι τα προηγούμενα χρόνια με βουλευτικές παρεμβάσεις προσλαμβάνονταν ως ωρομίσθιοι στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη;

Σε μια εποχή λοιπόν που πολύς λόγος γίνεται για την αξιοκρατία και την αξιολόγηση, μεγέθη που πολλοί ίσως θα συμφωνούσαν να εφαρμοστούν στην εκπαίδευση σήμερα, καλό θα ήταν να λάβουν υπόψη τους ότι πίσω από τις αγαθές προθέσεις μπορεί να κρύβεται ο ‘‘…κακός λύκος’’ της ελεγχόμενης ημετεροκρατίας που πιθανόν αν δεν προσεχθούν κάποιες παράμετροι και δεν υπάρξουν οι απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες, η όλη διαδικασία να οδηγήσει στα αντίθετα ακριβώς αποτελέσματα από τους επιδιωκόμενους στόχους. Το παρελθόν πρέπει να μας διδάσκει…Λάρισα 15-5-2010Θόδωρος ΝταφούληςΑιρετός στο ΠΥΣΔΕ Ν. Λάρισας (ΠΑΣΚ)

Ηλίας Π.
24/05/2010 11:38
Κανονικά οι κρίσεις πρέπει να γίνουν άμεσα να φύγουν όλοι αυτοί οι εγκάθετοι που ορίστηκαν σε μια νύκτα.
Bagel
24/05/2010 11:37
που μπορεί να βρει κανείς το νέο νόμο αναλυτικά;