Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το φοιτητικό επίδομα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι 100.000 φοιτητές και οι οικογένειές τους που δικαιούνται το φοιτητικό επίδομα

Του Χρήστου Κάτσικα   | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 21/01/2010 11:26 | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 21/01/2010 11:41 |

Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων των φοιτητών στις κατά τόπους Εφορίες για την καταβολή του φοιτητικού επιδόματος. Πρόκειται για το ποσό των 1.000 ευρώ που καταβάλλεται εφάπαξ στους φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις και καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η υποβολή αιτήσεων είναι μέχρι 31 Μαρτίου 2010.

Ποιοι το δικαιούνται

Από την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται ότι το επίδομα των 1.000 ευρώ καταβάλλεται στους γονείς των προπτυχιακών φοιτητών που σπουδάζουν:

- Σε Ιδρύματα Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
- Στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων και τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.
- Στους προπτυχιακούς φοιτητές των Σχολών του Πανεπιστημίου της Κύπρου, που περιλαμβάνονται στο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων.

Το επίδομα καταβάλλεται κάθε χρόνο, για όσο διάστημα διαρκούν οι σπουδές (σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Σχολής). Μπορεί να χορηγηθεί και στους ίδιους τους φοιτητές, εφόσον είναι πάνω από 25 ετών ή είναι ορφανοί και από τους δύο γονείς ή οι γονείς τους είναι κάτοικοι εξωτερικού.

Οι προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις για την χορήγηση του επιδόματος είναι οι ακόλουθες:

- Ο φοιτητής να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Ο φοιτητής να διαμένει σε μισθωμένη οικία, λόγω των σπουδών του, σε πόλη άλλη από αυτήν στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία της οικογένειας.

- Στην πόλη που σπουδάζει ο φοιτητής να μην έχουν ο ίδιος ή οι γονείς του πλήρη κυριότητα ή επικαρπία σε άλλη κατοικία.

- Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους να μην υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ. Το όριο των 30.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του πατέρα, της μητέρας και των ανήλικων τέκνων τους από κάθε πηγή.

Το επίδομα καταβάλλεται στους γονείς προπτυχιακών φοιτητών που σπουδάζουν σε ιδρύματα του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, και σε Πανεπιστήμια της Κύπρου που ισχύει το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Επίσης, χορηγείται και στους ίδιους τους φοιτητές όταν: είναι πάνω από 25 ετών, ορφανοί και από τους δύο γονείς ή οι γονείς τους είναι κάτοικοι εξωτερικού. ΤΑ ΝΕΑ παρουσιάζουν όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι 100.000 φοιτητές και οι οικογένειές τους που δικαιούνται το φοιτητικό επίδομα.


ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Φοίτηση
Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδος, καθώς και των Σχολών του Πανεπιστημίου της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.

Χορηγείται για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές της οικογένειας, εφόσον διαμένουν σε άλλη πόλη αυτής της κύριας κατοικίας τους, ανεξάρτητα αν φοιτούν στην ίδια Σχολή και πόλη ή σε διαφορετικές Σχολές και πόλεις και διαμένουν σε μία ή περισσότερες οικίες.

Χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της Σχολής ή του Τμήματος σύμφωνα με τον κανονισμό της λειτουργίας τους. Επισημαίνεται όμως ότι η έναρξη φοίτησης συμπίπτει χρονικά με την αρχική εγγραφή στη Σχολή ή το Τμήμα ανεξαρτήτως εξαμήνου εγγραφής. Κατά συνέπεια, φοιτητής που έχει εγγραφεί το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 (ανεξαρτήτως εξαμήνου, χειμερινού ή εαρινού) και η φοίτηση προβλέπεται τετραετής το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 δεν δικαιούται το επίδομα.

Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στη Σχολή ή το Τμήμα αυτής ή για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Η φοίτηση πρέπει να αποδεικνύεται με πιστοποιητικό της Σχολής ή του Τμήματος. Ειδικά για τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί (για πρώτη φορά) στο πρώτο έτος σπουδών, στο πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο η εγγραφή του φοιτητή στη Σχολή. O φοιτητής που εγγράφεται για πρώτη φορά στο πρώτο έτος αλλά στο β' εξάμηνο (εαρινό) δικαιούται ολόκληρο το επίδομα.

Υποβολή εμπρόθεσμης αίτησης

Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση χορήγησης του επιδόματος υποβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους.

Δικαιούχος
Το επίδομα χορηγείται στο πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής. Κατ' εξαίρεση δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:

α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς

β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού

γ) είναι πάνω από 25 ετών

δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν.2238/1994 και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου.

Δεν υπάρχει καταληκτική ηλικία δικαιούχου για τη χορήγηση του επιδόματος, αρκεί να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Υπηκοότητα του φοιτητή

Το επίδομα χορηγείται μόνον για φοιτητές Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις. Η υπηκοότητα συνδέεται μόνο με το πρόσωπο του φοιτητή και όχι με των γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

Διαμονή, Μισθωτήριο συμβόλαιο

O φοιτητής πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας.
Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μία πόλη. Επίσης θεωρείται ως μία πόλη ο Νομός Αττικής πλην όλων των νησιωτικών περιοχών του, καθώς και των πόλεων και περιοχών του που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.
Συγκεκριμένα, οι πόλεις και οι περιοχές του νομού Αττικής που απέχουν άνω των σαράντα (40) χιλιομέτρων σύμφωνα με στοιχεία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και της Νομαρχίας Αθηνών είναι: Άγιοι Απόστολοι, Άγιος Δημήτριος (Παραλία Βαρνάβα), Άγιος Κωνσταντίνος (Καμάριζα), Αιγόσθενα (Πόρτο Γερμενό), Αλεποχώριον, Αμφιάρειο, Ανάβυσσος, Άνω Σούλιον, Αυλών, Βίλια, Γαλατάς, Γραμματικόν, Δασκαλειό (Λιμήν), Ερυθραί, Θορικόν, Κακή Θάλασσα Κερατέας, Κάλαμος, Καλέντζι, Καλλονή, Κάτω Σούλιον, Κινέτα (Δασικός Σταθμός), Λαγονήσι, Λαύριον, Λεγρενά, Μαρκόπουλο Ωρωπού, Μέγαρα, Μέθανα, Μιλέσιον, Νέα Παλάτια (Ωρωπού), Oινόη, Oρμος Αγ. Μαρίνας Γραμματικού, Παλαιά Φώκαια, Πάχη (Μεγάρων), Πλάκα (Κερατέας), Ραμνούς, Σκάλα Ωρωπού, Σούνιο, Σπάρτα, Συκάμινον, Σχοινιάς, Τροιζήνα, Τύμβος, Χαλκούτσι, Ψάθα, Ωρωπός).
Όσοι διαμένουν σε φοιτητικές εστίες και οικοτροφεία δεν δικαιούνται το επίδομα.

Oικογενειακό Εισόδημα

Για τη χορήγηση του επιδόματος θα πρέπει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγουμένου οικονομικού έτους να μην υπερβαίνει το ποσόν των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΟΡΙΕΣ

ΠΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΣΥΧΝΑ

Επισημαίνουμε τα όσα έχουν γίνει δεκτά με προηγούμενες εγκυκλίους καθώς και απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν διατυπωθεί.

Α. Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος

1. Φοίτηση

Καταβάλλεται για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδος, καθώς και των Σχολών του Πανεπιστημίου της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, εφ' όσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.

-Χορηγείται για όλους του προπτυχιακούς φοιτητές της οικογένειας, εφ' όσον διαμένουν σε άλλη πόλη αυτής της κύριας κατοικίας τους, ανεξάρτητα αν φοιτούν στην ίδια Σχολή και πόλη ή σε διαφορετικές Σχολές και πόλεις και διαμένουν σε μία ή περισσότερες οικίες.

-- Χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της Σχολής ή του Τμήματος σύμφωνα με τον κανονισμό της λειτουργίας τους.

-Επισημαίνεται όμως ότι η έναρξη φοίτησης συμπίπτει χρονικά με την αρχική εγγραφή στη Σχολή ή το Τμήμα ανεξαρτήτως εξαμήνου εγγραφής. Κατά συνέπεια φοιτητής που έχει εγγραφεί το ακαδημαϊκό έτος 2005 - 2006 (ανεξαρτήτως εξαμήνου, χειμερινού ή εαρινού) και η φοίτηση προβλέπεται τετραετής, το ακαδημαϊκό έτος 2009 - 2010 δεν δικαιούται το επίδομα.

- Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στη Σχολή ή το Τμήμα αυτής ή για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. - Δεν δικαιούνται το επίδομα οι φοιτητές των Αστυνομικών και Στρατιωτικών Σχολών. Στις Στρατιωτικές Σχολές ανήκουν η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων και η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής.

-Η φοίτηση πρέπει να αποδεικνύεται με πιστοποιητικό της Σχολής ή του Τμήματος αυτής, το περιεχόμενο του οποίου αναλύεται στα έντυπα πιστοποιητικού (διαφορετικά για Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) και τα οποία εκδίδονται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους και φέρουν πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή της Γραμματείας του Τμήματος ή της Σχολής.

-Ειδικά για τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί (για πρώτη φορά) στο πρώτο έτος σπουδών, στο πιστοποιητικό αναφέρεται μόνο η εγγραφή του φοιτητή στη Σχολή. - Στα πιστοποιητικά σπουδών που χορηγούνται για την καταβολή του επιδόματος θα πρέπει να αναφέρονται μαθήματα και όχι διδακτικές μονάδες. Τα πιστοποιητικά σπουδών που αναφέρουν διδακτικές μονάδες δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτά.

- Ο φοιτητής που εγγράφεται για πρώτη φορά στο πρώτο έτος αλλά στο β' εξάμηνο (εαρινό) δικαιούται ολόκληρο το επίδομα.

2. Υποβολή εμπρόθεσμης αίτησης:

Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση χορήγησης του επιδόματος υποβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους με εξαίρεση αυτούς που εγγράφονται για πρώτη φορά στο δεύτερο (εαρινό) εξάμηνο των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι υποβάλλουν την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση εντός των πέντε πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους.
Η αίτηση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου. Σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας του θα υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. την αρμοδία με βάση τη νέα του διεύθυνση αναγράφοντας συγχρόνως και τη διεύθυνση του προηγουμένου έτους. Η αίτηση μετά των υποβληθέντων δικαιολογητικών στη συνέχεια θα διαβιβάζεται στην προηγούμενη Δ.Ο.Υ. απ' όπου θα γίνεται ο έλεγχος και θα καταβάλλεται το ποσό στον δικαιούχο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, ή θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό τον οποίο θα αναγράφει στην αίτησή του. Σημειώνουμε ότι διεύθυνση κατοικίας για έλεγχο προς χορήγηση του επιδόματος θα λαμβάνεται αυτή που αναγράφεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγουμένου οικονομικού έτους (π.χ. για τη χορήγηση κατά το 2010 θα ληφθεί υπ' όψιν η διεύθυνση της δήλωσης φορολογία εισοδήματος οικ. έτους 2009).

3. Δικαιούχος

- Χορηγείται στο πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής

- Κατ' εξαίρεση δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφ' όσον:

α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς

β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή προσκομίζονται τα δικαιολογητικά της αλλοδαπής επίσημα μεταφρασμένα με ευθύνη του δικαιούχου, λαμβάνεται υπ' όψη η κατοικία της αλλοδαπής, τα εισοδήματα της αλλοδαπής αθροίζονται με τυχόν εισοδήματα τα οποία δηλώνονται στην Ελλάδα, και το επίδομα χορηγείται από τη Δ.Ο.Υ. διαμονής του φοιτητή όπως θα προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο.

γ) είναι πάνω από 25 ετών

δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που η σύζυγος είναι φοιτήτρια, εφ' όσον έχει δικά της εισοδήματα και συντρέχουν και οι άλλες προϋποθέσεις, δικαιούχος είναι η ίδια.

- Οι Κύπριοι καθώς και οι προερχόμενοι από τις λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φοιτητές ή σπουδαστές δικαιούνται να λαμβάνουν το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ανεξαρτήτως από τον τρόπο εισαγωγής τους, εάν και εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για τη χορήγησή του.

    *      Δεν υπάρχει καταληκτική ηλικία δικαιούχου για τη χορήγηση του επιδόματος, αρκεί να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

4. Υπηκοότητα του φοιτητή

·Το επίδομα χορηγείται μόνον για φοιτητές Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφ' όσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.

·Η υπηκοότητα συνδέεται μόνο με το πρόσωπο του φοιτητή και όχι με των γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

5. Διαμονή - Μισθωτήριο συμβόλαιο

Ο φοιτητής πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μία πόλη. Επίσης θεωρείται ως μία πόλη ο Νομός Αττικής πλην όλων των νησιωτικών περιοχών του, καθώς και των πόλεων και περιοχών του που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.
Οσον αφορά τα μισθωτήρια συμβόλαια επισημαίνονται τα ακόλουθα:

    *      Το μισθωτήριο συμβόλαιο ανεξάρτητα από το ποσό του μισθώματος προσκομίζεται από τον ιδιοκτήτη ή τον ενοικιαστή, για θεώρηση σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από της σύνταξή του.
    *       Το συμβόλαιο υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. σε δύο αντίγραφα από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο σε αυτόν που το προσκόμισε.

    *      Η θεώρηση του μισθωτηρίου συμβολαίου στη Δ.Ο.Υ. γίνεται ατελώς, δηλαδή ο φορολογούμενος δεν υποχρεούται να καταβάλλει κανένα ποσό φόρου, τέλους ή δικαιώματος.

    *      Αν το μισθωτήριο συμβόλαιο προσκομίζεται στη Δ.Ο.Υ. αφού περάσουν τριάντα (30) ημέρες από τη σύνταξή του, προβλέπεται από το νόμο επιβολή σχετικού προστίμου.

    *      Σε περίπτωση που συντάσσεται συμφωνητικό μίσθωσης και κατατίθεται για θεώρηση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη σύνταξή του, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του (ταυτόχρονη, αναδρομική ή μελλοντική), θεωρείται εμπρόθεσμο χωρίς στην περίπτωση αυτή να επιβάλλεται κανένα πρόστιμο.
    *      Το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι θεωρημένο στο όνομα του γονέα ή του ίδιου του φοιτητή. Γίνονται δεκτά και φωτοαντίγραφα επικυρωμένα. Αν δεν έχουν επικυρωθεί από άλλη Αρχή, η επικύρωση του φωτοαντιγράφου γίνεται από τον υπάλληλο που παραλαμβάνει την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση. Ισχύουν και μισθωτήρια των οποίων η διάρκεια είναι μικρότερη του έτους.

    *      Στις περιπτώσεις που απαιτείται μισθωτήριο συμβόλαιο για τη χορήγηση του επιδόματος γίνονται δεκτά και συμβόλαια που έχουν λήξει, υπό την προϋπόθεση ότι ίσχυσαν τουλάχιστον επί δίμηνο εντός του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο χορηγείται το επίδομα. Η συμπλήρωση του διμήνου πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης.

    *      Δεν μπορεί να χορηγηθεί το επίδομα με υπεύθυνη δήλωση και αποδείξεις σε αντικατάσταση μη υπάρχοντος μισθωτηρίου συμβολαίου.

    *      Εάν υπάρχει συγκατοίκηση φοιτητών θα πρέπει να εμφανίζονται ως μισθωτές όλοι οι φοιτητές ή οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους.

    *      Γίνονται δεκτά μισθωτήρια με έναρξη ισχύος μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών, ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιό ή νέο φοιτητή.
    *      Οι Ελληνες φοιτητές που σπουδάζουν σε Σχολές του Πανεπιστημίου της Κύπρου, εφ' όσον δεν υπάρχει μισθωτήριο συμβόλαιο, θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφουν όλα τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.

    *      Η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν θεωρείται ως μίσθωση υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης συνεχόμενης διαμονής σ' αυτό και απόδειξη παροχής υπηρεσιών σε επικυρωμένο αντίγραφο για το ίδιο διάστημα. Ως πανσιόν για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού θεωρείται είδος μικρού ξενοδοχείου. Η επί δίμηνο τουλάχιστον διαμονή της περίπτωσης αυτής (σε ξενοδοχείο ή πανσιόν), θα πρέπει να έχει διανυθεί εντός του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο χορηγείται το επίδομα και σε καμία περίπτωση εκτός αυτού (π.χ. Αύγουστο), και να έχει συμπληρωθεί μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης χορήγησης του επιδόματος. Επισημαίνεται ότι γι' αυτούς που εγγράφονται για πρώτη φορά στο δεύτερο (εαρινό) εξάμηνο των Τ.Ε.Ι. η δίμηνη διαμονή πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της αίτησης της περίπτωσης αυτής.

    *      Γίνονται δεκτά μισθωτήρια συμβόλαια κατοικίας και εκτός πόλης φοίτησης σε απόσταση μέχρι σαράντα (40) χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης στην οποία εδρεύει η Σχολή ή το Τμήμα αυτής σύμφωνα με βεβαίωση αρμόδιας Αρχής.

Όσοι διαμένουν σε φοιτητικές εστίες και οικοτροφεία δεν δικαιούνται το επίδομα.

6. Οικογενειακό Εισόδημα

Για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος θα πρέπει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγουμένου οικονομικού έτους να μην υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του, από κάθε πηγή.

Στην έννοια του οικογενειακού εισοδήματος, για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος των φοιτητών, δεν υπολογίζονται, ποσά εκτάκτων αποζημιώσεων (εφάπαξ, αποζημίωση απολυομένων κ.λπ.), τίμημα πώλησης ακινήτου, καθώς και οι αγροτικές επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις επί της γεωργικής παραγωγής στις περιπτώσεις προσδιορισμού του γεωργικού εισοδήματος με την αντικειμενική μέθοδο. Το εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις λαμβάνεται υπόψη μετά τις προβλεπόμενες μειώσεις.
Επίσης, δε λαμβάνεται υπόψη το εν λόγω στεγαστικό επίδομα σε περίπτωση που έχει δηλωθεί από το φορολογούμενο.

Ειδικά για τον υπολογισμό του εισοδήματος, στην περίπτωση της χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος, όταν το εισόδημα προέρχεται από εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων δωματίων κ.λπ. οι οποίες τηρούν βιβλία και στοιχεία θα λαμβάνεται υπόψη το λογιστικό αποτέλεσμα και όχι το τεκμαρτό όπως προσδιορίζεται με τις εκάστοτε διαταγές.

Αν ο φοιτητής είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης και ταυτόχρονα είναι και προστατευόμενο μέλος του γονέα, τότε το συνολικό οικογενειακό εισόδημα καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα θα υπολογίζονται αθροιστικά και στην περίπτωση αυτή δικαιούχος είναι ο γονέας.

Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής.

Εάν όμως υπάρχει δεύτερος γάμος τα στοιχεία λαμβάνονται από την κοινή φορολογική δήλωση του προηγουμένου οικονομικού έτους όπως υποβλήθηκε από τους νυν συζύγους, προστατευόμενο μέλος ενός των οποίων είναι ο φοιτητής. Στην περίπτωση αυτή ανεξαρτήτως εάν ο φοιτητής είναι προστατευόμενο μέλος του, ή της συζύγου η αίτηση υποβάλλεται από τον σύζυγο (πατέρα ή πατριό).

Όταν οι γονείς του φοιτητή είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και ο ίδιος σπουδάζει σε Ελληνικό Πανεπιστήμιο, προσκομίζονται τα δικαιολογητικά της αλλοδαπής επίσημα μεταφρασμένα με ευθύνη του δικαιούχου. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή αφενός η κατοικία της αλλοδαπής λαμβάνεται υπόψη και αφετέρου τα εισοδήματα της αλλοδαπής αθροίζονται με τυχόν εισοδήματα τα οποία δηλώνονται στην Ελλάδα.

Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιουμένων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ. με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244Α). Η εξαίρεση αυτή να αποδεικνύεται από επίσημα έγγραφα.

Διευκρινίζεται ότι στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων (200 τ.μ.) προσμετρώνται τα κενά. Δεν προσμετρώνται τα ημιτελή, οι βοηθητικοί χώροι και τα κατεστραμμένα από σεισμό εφ' όσον υπάρχει βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας. Δεν προσμετρώνται ακόμη τα ερειπωμένα διατηρητέα (ακατάλληλα για οίκηση) εφ' όσον υπάρχει βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που υπάρχει ποσοστό συνιδιοκτησίας λαμβάνεται υπ' όψη μόνο το ποσοστό. Επίσης δεν προσμετρώνται τα τετραγωνικά μέτρα των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων δωματίων, καθώς και ακίνητα των οποίων η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε μέσα στο προηγούμενο οικονομικό έτος. [π.χ. για χορήγηση του επιδόματος το 2010 δεν προσμετρώνται τα ακίνητα των οποίων η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε μέσα στο οικ. έτος 2009 (χρήση 2008)].

Φοιτητές υπήκοοι άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κύπρου κ.λπ.) για απόδειξη α) του εισοδήματος και β) της κυριότητας ή μη κατοικίας (των γονέων ή του ιδίου, ή και των γονέων και του ιδίου αναλόγως ποιών τα εισοδήματα και κατοικίες πρέπει να ληφθούν υπ' όψη), προσκομίζουν βεβαιώσεις από τη Χώρα τους ως εξής: Για το εισόδημα από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο και την απόφαση και για τις κατοικίες από την αρμόδια Αρχή της Χώρας του (π.χ. οι υπήκοοι Κύπρου από τη Δημοτική και Κοινοτική αρχή). Επίσης θα προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, περί μη ύπαρξης άλλων κατοικιών πέραν όσων στις βεβαιώσεις ρητά αναγράφονται (π.χ. στις συνημμένες δύο βεβαιώσεις).

Σε περίπτωση εξεύρεσης του εισοδήματος με μετατροπή από ξένο νόμισμα (π.χ. λίρα Κύπρου), για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπ' όψη η μέση τιμή του νομίσματος κατά το προηγούμενο έτος από την Τράπεζα Ελλάδος.

Αν ο φοιτητής ή ο γονέας έχει την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας με ποσοστό συνιδιοκτησίας όμως, στην πόλη που σπουδάζει ο φοιτητής δικαιούται του επιδόματος.

Εάν η αίτηση χορήγησης του επιδόματος υποβάλλεται από τον ίδιο το φοιτητή επειδή δεν εμφανίζεται προστατευόμενο μέλος στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των γονέων, η Δ.Ο.Υ. οφείλει να ελέγχει εάν σύμφωνα με το νόμο είναι προστατευόμενο μέλος και σε καταφατική περίπτωση θα λαμβάνει υπ' όψη το οικογενειακό εισόδημα κ.λπ. των γονέων για τη χορήγηση ή μη του επιδόματος. Δικαιούχος στην περίπτωση αυτή είναι ο γονέας.

28
Λαϊνά Δώρα
18/02/2011 08:52
Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής: είμαι στο πρώτο έτος του Ανοιχτού Πανεπιστημίου στο προπυχιακό, είμαι ορφανή και απο τους δύο γονείς και άνεργη επίσης. Γνωρίζετε αν δικαιούμαι το επίδομα; Σας ευχαριστώ.
THOMAIDI ANNA
08/02/2011 14:53
ΜΗΠΩΣ ΚΑΝΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΕΧΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 41000,ΕΧΕΙ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΕΝΑ ΣΠΟΥΔΑΖΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΤΕ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ?
marta
10/06/2010 00:21
Έξοδα: γιατί να μην συγκατοικήσεις πολύ απλά για να μοιραστείς τα έξοδα?Σίγουρα δεν είναι και το καλύτερο βιοτικό επίπεδο, αλλά γιατί κανείς στην Ελλάδα δεν το σκέφτεται ενώ στο εξωτερικό όλοι οι φοιτητές συγκατοικούν?Εγώ συγκατοίκησα πάρα πολλά χρόνια, άλλοτε τα πέρασα καλά, άλλοτε λιγότερο, αλλά αφού με τη Σχολή στην ελλαδα δεν είχα χρόνο για full time job, αλλά για μερικ''ης απασχόλησης μόνο, τι να έκανα? Γιατί είναι ΤΟΟΟΣΟ ΚΑΛΟΜΑΘΗΜΕΝΟΙ οι Έλληνες?!
andriana grivopoulou
21/03/2010 22:59
ονομαζομαι Ανδριανα Θα ηθελα να σας ρωτησω. η κορη μου ειναι φοιτητρια στο Παντειο εγγραφηκε στο ακαδημαικο ετος 2005-2006 πηρα με το επιδομα του 1ου ετους το 2006. δεν υπαρχει οριο μαθηματων για την 1η χρονια και το παιρνουν ολοι εαν το δικαιουνται.Το επιδομα του 2006-2007 δηλαδη του 2ου ετους το οποιο κανονικα διδεται το πρωτο τριμηνο του 2008,δεν το πηρα λογω των συνεχων καταληψεων και της αναστατωσης θα θυμαστε δεν εγιναν η εξεταστικες και το χασαμε χωρις να φταιμε εμεις και δυστηχως κανενας υπευθυνος δεν ενδιαφερεθηκε τα ενοικια τα δωσαμε βεβαια,τελος παντων παμε στοΑκαδημαικο 2007-2008 στο 3ο ετος σπουδων της κορης μου Κων/νας το επιδομα το πηραμε βαση νομου το πρωτο τριμηνο του 2009 .Το 4ο ετος ακαδημαικο 2008-2009 το παιδι περασε τα μαθηματα οπως αποδεικνειεται απο την κατασταση των μαθηματων που πηραμε απο την γραματεια του τμηματος του Παντειου.Οπως καταλαβαινετε οταν η γραμματεια και εφετος αρχισε να δινει την βεβαιωση που οριζει ο νομος για να την παμε στην εφορια μας απαντησε οτι δεν μπορει να μας δωσει χαρτι στην ερωτηση εαν εχει περασει ταμαθηματα ειπαν ναι αλλα εμεις δεν προκειται να σας τυπωσουμε βεβαιωση και να πατε στο υπουργειο οικονομικων .Εμεις εχουμε κατασταση επισημη που το παιδι εχει περασει τα μαθηματα δεν το δεχετε ομως η εφορια θελει και βεβαιωση την οποια δεν μπορει λει να μας δωσει η γραματεια Συγνωμη εαν σας κουρασα αλλα περιμενω την βοηθεια σας.μετα τιμης Ανδριανα Κλαδη Γριβοπουλου. 6979687263
geo
07/03/2010 16:49
Παραπάνω διάβασα ότι αν έχεις εγγραφεί το 2005-2006 δεν δικαιούσαι το επίδομα το 2010 πως γίνεται αυτό αφού για το 2010 θα δουν τα μαθήματα που περάσαμε την περίοδο 2008-2009. Ξέρει κανείς?
athena ko.
04/03/2010 11:48
Εχω μια απορια.Με τα νεα μετρα που εξηγγειλε η κυβερνηση Παπανδρεου και τα οποια συμπεριελαβαν αν δεν κανω λαθος και καταργηση των επιδοματων,υπαρχει η περιπτωση να καταργηθει και η καταβολη του φοιτητικου επιδοματος απο δω και στο εξης???
xristos-kupros
02/03/2010 18:01
re paidia mia diefkrinisi an 3erei kaneis.. 3 paidia,mazi me emena,diladi pentamelis oikogeneia.. poso einai to orio? 36.000 h'' 39.000??
Kostas
30/01/2010 21:38
Παιρνω το θαρρος να απαντησω σε καποια σχολια που μου εκαναν εντυπωση... *kill bill 21/1/2010 19:09 Giati den anaferetai oti o foithths prepei na exei perasei ta 2/3 ma8hmatwn ???? Γιατι πολυ απλα,αυτα ειναι τα μικρα γραμματα και δεν συμφερει την καθε κυβερνηση να φανει ''''γυφτος''''.Τα μαθηματα που πρεπει να εχεισ περασει ειναι τα μισα και πανω.Ρωτα στην Γραμματεια της σχολης σου για πληροφοριες. *Dimitrios Tsatsas 22/1/2010 13:17 Re magkes, to na eisai foithths den einai douleia gia na zhtate kai mistho. Ependysh sto mellon sas kanete, balte to arxiko kefalaio apo thn tsepoula sas... Dhladh den mporeite na doulepsete kai ligo (akomh kai san mpetazhdes an xreiastei) gia na ta bgalete pera? H mh mou peite oti exete mega forto dialeksewn kai mathhmatwn (gia auto kanete poreies kai katalhpseis kai kopanes). Na pou ksekina h nootropia tou something for nothing...Tinos ta xrhmata nomizete oti briskontai pisw apo to foithtiko (kai kathe) epidoma? OUST apo dw! Οχι φιλε,δεν ειναι επαγγελμα,ειναι μελλοντικη ελπιδα για κατι καλυτερο...Τα 1000 ευρω ομως μπορει να ειναι σημαντικη βοηθεια.Εγω οταν μπηκα παν/μιο και τα πηρα,οι γονεις μου πληρωσανε το πετρελαιο θερμανσης και τα αγγλικα του αδερφου μου... Οσο για το αρχικο κεφαλαιο απο την τσεπουλα μας,δεν παει να πει οτι το βαζουν οι γονεις,ετσι?Εγω δουλευα επι 4 χρονια οικοδομη ενω πηγαινα νυχτερινο λυκειο για να μπορεσω να εχω χρηματα για την εγγυηση νοικι του σπιτιου και για καποια αξιοπρεπει επιπλα....Και πλεον εργαζωμε σε φυλλαδια και ως σουβλατζης για να τα βγαλω περα....(μην τουσ βαζεις ολους στο ιδιο τσουβαλι..) Οποιος εχει αναγκη δουλευει ενω ειναι φοιτητης,ολα μπορεις να τα κανεις.οποιος ομως ειναι βολεμενος ειναι αυτος που κοπαναρει,ξεκιναει καταληψεις και συντονιζει πορειες.Πουυυυ χρονος για δουλεια!Να νε καλα ο μπαμπας και η μαμα....(υπαρχουν και εξερεσεις παντα...δεν τους βαζουμε ολους στο ιδιο τσουβαλι οπως ειπαμε...) Ναι τα δικα μας τα λεφτα ειναι,αλλα προτιμω να πηγαινουν καπου,εστω και συμβολικα,παρα να πηγαινουν στο κερι γυαλισματος της mercedes του καθε πολιτικου.... *Dimi K 23/1/2010 01:43 Mpetatzis na doulepsis esi fule pou sou aksizi. Ego tha kano alli doulia. Opos kai poli alli fitites. Kai i kinonia esto kai me ena mikro simboliko boithima ofili na boithisi tin neolea stis spoudes tis opos kai stis alles europaikes xores simbeni me poli perisotera xrimata. Φιλαρακι,καμοια δουλεια δεν ειναι ντροπη... Μακαρι ολοι οι φοιτητες να κανουμε δουλεια αυτο που σπουδαζουμε,γιατι χλωμα τα πραγματα.... Αμα πεινασεις ομως,και βοθρατζης θα κανεις,θα ακους και τα μπινελικια σου,θα σκυβεις το κεφαλι και θα λες και ευχαριστω.... *αλεξανδρα μαντζουτσου 23/1/2010 14:38 μια φοιτητρια που με εισαγγελικη εντολη αφου τελειωσε το λυκειο φιλοξενουμενη σε ιδρυμα (διαζευγμενοι οι γονεισ -κακοποιηση απο τη μητερα -αδιαφοροσ ο πατερας -τωρα μενει σε φοιτητικη εστια -στηριξη απο κανεναν) δικαιουται φοιτητικο επιδομα ? Δεν μπορει να παρει το επιδομα διοτι μενει σε φοιτητικη εστια.Το γραφει στην παραγραφο 5. Διαμονή - Μισθωτήριο συμβόλαιο,στην τελευταια προταση. Αυτα....
tASOS
28/01/2010 21:31
μπορεί κάποιος να μου πεί πόσο καιρό μετά την αίτηση παίρνεις τα 1000ευρώ?
kamelo
26/01/2010 03:44
ρε παιδια με τα μαθηματα τι γινεται???/ εχω ακουσει παρα πολλα...οσα για τα φασιστικα στοιχεια που στελνουν μηνυματα να ξερουν οτι οι φοιτητες ειναι αυτοι που εργαζονται κ πολλες ωρες μαλιστα ειδικα σε ιατρικες και πολυτεχνεια κ οχι μονο δεν πληρωνονται αλλα πληρωνουν κ απο πανω για ποσα χρονια αφου αναγκαζονται να νοικιασουν... τουλαχιστον οσοι δε σπουδαζουν καο δουλευουν πληρωνονται για τον κοπο τους.. οσο για τισ πορειες και τις καταληψεις εχουν σχεση με κατι που λεγεται διεκδικηση δικαιωματων.. και δεν εχει σχεση με το θεμα μας... ουστ σε σενα φασιστα
αλεξανδρα μαντζουτσου
23/01/2010 14:38
μια φοιτητρια που με εισαγγελικη εντολη αφου τελειωσε το λυκειο φιλοξενουμενη σε ιδρυμα (διαζευγμενοι οι γονεισ -κακοποιηση απο τη μητερα -αδιαφοροσ ο πατερας -τωρα μενει σε φοιτητικη εστια -στηριξη απο κανεναν) δικαιουται φοιτητικο επιδομα ?
Dimi K
23/01/2010 01:43
Mpetatzis na doulepsis esi fule pou sou aksizi. Ego tha kano alli doulia. Opos kai poli alli fitites. Kai i kinonia esto kai me ena mikro simboliko boithima ofili na boithisi tin neolea stis spoudes tis opos kai stis alles europaikes xores simbeni me poli perisotera xrimata.
ΘΚ
22/01/2010 20:51
Πάλι με ημίμετρα και ασπιρίνες προσπαθεί η κυβέρνηση να λύσει ένα διαχρονικό πρόβλημα. Ένα πρέπει να είναι το αίτημα κάθε λογικού φοιτητή: αμέσως μετά τη γέννησή του κάθε παιδί να παίρνει τον τίτλο του αδιόριστου, ενώ μετά το πέρας των σπουδών να απονέμεται απευθείας σύνταξη. Έτσι μόνο θα σταματήσει η διαρροή εγκεφάλων προς τις άλλες χώρες. Εάν με τη συμπλήρωση των 18ου έτους δεν γίνει διορισμός, κατά προτίμηση στο δημόσιο, να παραχωρείται δωρεάν τρακτέρ και οδηγίες για μπλόκα. Προκειμένου δε να περάσει από τη Βουλή ο σχετικός νόμος και να μη σκοντάψει στο (από)κομμα του Καρατζαφέρη να υπάρξει μέριμνα για τα παιδιά των μεταναστών, στα οποία αντί για την ιδιότητα του αδιόριστου να απονέμεται η ιδιότητα του συμβασιούχου. Πάντως επειδή τα χρήματα του επιδόματος είναι ελάχιστα, θα συνεισφέρω στο γενικό προβληματισμό των φοιτητών με μια επαναστατική ιδέα: πως τους φαίνεται πχ να εργαστούν;
Dimi K
22/01/2010 20:37
Den ine ta 2 /3 , prepei na exeis perasei toulaxiston ta misa mathimata tou teleuteou etous. Antikimenika ta 1000 euro de ftanoun oute gia to niki 3 minon. Distixos prokite gia ena simboliko boithima.
GOLDEN BOY
22/01/2010 18:47
STHN AGGLIA POY ZW DEN YPARXOYN EPIDOMATA GIA FOITHTES EKTOS APO KAPOIES YPOTROFIES. OI PERISSOTEROI ZOYN ME XAMHLOTOKA FOITHTIKA DANEIA (POY SHMAINEI OTI MPOROYN NA SPOYDASOYN KAI OI PIO FTWXOI) KAI KAPOIOI DOYLEYOYN GIA NA SYMPLHRWSOYN EISODHMA. JEXASA, YPARXOYN KAI DIDAKTRA 3,500 EYRW TO XRONO GIA PROPTYXIAKA KAI POLY PERISSOTERA GIA METAPTYXIAKA. NA THYMHSW OTI H BRETANIA EINAI XWRA POY BRISKETAI AYTH TH STIGMH SE POLY DYSKOLH OIKONOMIKH KATASTASH. GIATI ARAGE STHN ELLADA EXOYME FTASEI ENA BHMA PRIN TH XREWKOPIA;
DIMITRIS
22/01/2010 17:22
Afou thelatai PASOK kala na pathetai !Karamanli girna pisw...
Maxmara
22/01/2010 16:45
Το "κλού" είναι στο οικογενειακό εισόδημα.
Οι γονείς σου είναι πλούσιοι και παίρνουν μαζί 30.000 ? Δεν έχει επίδομα.
Οι γονείς σου είναι μεγαλο-γιατροί, δικηγόροι, επιχειρηματίες, μεγαλο-αγρότες, κτλ? Παίρνεις επίδομα!
LOL
Dimitrios Tsatsas
22/01/2010 13:17
@ Olous sas

Re magkes, to na eisai foithths den einai douleia gia na zhtate kai mistho. Ependysh sto mellon sas kanete, balte to arxiko kefalaio apo thn tsepoula sas...

Dhladh den mporeite na doulepsete kai ligo (akomh kai san mpetazhdes an xreiastei) gia na ta bgalete pera? H mh mou peite oti exete mega forto dialeksewn kai mathhmatwn (gia auto kanete poreies kai katalhpseis kai kopanes).

Na pou ksekina h nootropia tou something for nothing...Tinos ta xrhmata nomizete oti briskontai pisw apo to foithtiko (kai kathe) epidoma?

OUST apo dw!
ΓΙΩΡΓΟΣ
21/01/2010 20:27
2/3 των μαθημάτων?!?!?!?!?!?!?!?(ισχύει;)
kill bill
21/01/2010 19:09
Giati den anaferetai oti o foithths prepei na exei perasei ta 2/3 ma8hmatwn ????
Φωτόπουλος Γιώργος
21/01/2010 14:53
Από τότε που έγινε για πρώτη φορά αυτό το μέτρο εδώ και περίπου 8 χρόνια νομίζω δεν έχει υπάρξει καμιά αύξηση. 1000 ευρώ του 2002 είναι τα ίδια με τα 1000 ευρώ του 2010;
Αλίκη
21/01/2010 14:51
Αλήθεια όταν θέλουμε 5.000 το χρόνο μόνο για ενοίκιο και κοινόχρηστα και άλλα τόσα για τα υπόλοιπα στοιχειώδη έξοδα τι να μας κάνουν τα 1000 ευρώ. Σαν δεν ντρεπόμαστε
titos
21/01/2010 14:49
κ. Κάτσικα γιατί δεν υπάρχει ανάλογη ενημέρωση από τους επίσημους φορείς; Αν δεν διαβάζαμε ΤΑ ΝΕΑ δεν θα είχαμε πάρει χαμπάρι
christos roumanlis
21/01/2010 14:12
eyxaristo ta nea on line gia tis tosso xrisimes plirofories.
Γ.Κ.
21/01/2010 13:08
ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ 1000 ΕΥΡΩ;;;ΣΕ ΤΡΩΓΛΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΟΥΝ....ΓΙΑ ΠΕΣΕ ΜΑΣ "ΚΥΡΙΟΙ" ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ "ΣΠΙΤΑΚΙ" ΠΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΕ ΜΕ 1000 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΤΟ;ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΚΑΙ ΠΑΧΥΛΟΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ.ΓΙΑ ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ,ΤΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΠΕΡΑ;ΑΛΗΤΕΣ....!
COSTAS
21/01/2010 12:55
OI KOUKOULOFOROI FOITHTERS TI EPIDOMA THA PAROUN?
ΝΙΚΟΣ
21/01/2010 12:27
ΤΗΝ ΚΟΠΕΛΑ ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΝ ΕΧΩ ΔΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΧΙΛΙΕΣ ΦΟΡΕΣ. ΘΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑΓΙΑ ΤΩΡΑ !!!
Άννα
21/01/2010 11:33
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!