ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΕ

Η νέα εγκύκλιος από τον Οργανισµό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΗΛΙΑΣ Π. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ   | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 01/03/2011 07:00 |
 Πώς θα πάρετε ασφαλιστική  ενηµερότητα από τον ΟΑΕΕ
Για να µην κάθεστε άσκοπα στις ουρές για την έκδοση ασφαλιστικής ενηµερότητας, η νέα εγκύκλιος προβλέπει ότι στους οφειλέτες θα χορηγείται βεβαίωση ταµειακής ενηµερότητας διάρκειας ενός µηνός για θεώρηση περιορισµένου αριθµού βιβλίων και στοιχείων υπό την προϋπόθεση ότι η ρύθµιση τηρείται έναντι όλων των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης στην οποία υπάγεται το προσωπικό των επιχειρήσεων ή ο αυτοαπασχολούµενος

Αναλυτικές οδηγίες σχετικά µε τη χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενηµερότητας παρέχει ο Οργανισµός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) σε σχετική εγκύκλιό του.

Σύµφωνα µε τις διευκρινίσεις που παρέχει στην εγκύκλιο – την οποία υπογράφει ο διοικητής τουΟΑΕΕ Γ. Βουδούρης:

n Για τη χορήγηση κάθε βεβαίωσης σε ασφαλισµένο του ΟΑΕΕ απαιτείται υποβολή αίτησης και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούµενη εξόφληση ή ρύθµιση των οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών, πλην της βεβαίωσης για πώληση ∆.Χ. αυτοκινήτου, για τη χορήγηση της οποίας απαιτείται ολοσχερής εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών.

n Οι αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Οικονοµικών Υπηρεσιών του υπουργείου Οικονοµικών (∆ΟΥ) δεν θεωρούν φορολογικά βιβλία ή στοιχεία επιχειρήσεων ή επιτηδευµατιών αν η σχετική αίτηση των ενδιαφεροµένων δεν συνοδεύεται από βεβαίωση του οικείου φορέα κοινωνικής ασφάλισης περί της καταβολής ή διακανονισµού των οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών προςαυτούς. Οι εν λόγω βεβαιώσεις έχουν ετήσια ισχύ.

Κάθε έτος και µετά την επεξεργασία των πληρωµών του 4ου διµήνου εκδίδεται βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας µέσω µηχανογραφικού συστήµατος και στέλνεται µαζικά στους ασφαλισµένους. Περαιτέρω υπάρχει η δυνατότητα να εκδίδεται online η ως άνω βεβαίωση από το αρµόδιο Περιφερειακό Τµήµα ΟΑΕΕ οποτεδήποτε ο ασφαλισµένος το ζητήσει, µε την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί όλες οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές.

n ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σύµφωνα µε έγγραφο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προκειµένου ο ΟΑΕΕ να χορηγήσει σε ασφαλισµένο του, ο οποίος έχει υπαχθεί και στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης, βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας θα πρέπει απαραίτητα οι αρµόδιες υπηρεσίες του να εξετάζουν εάν υφίστανται οφειλές του από καθυστερούµενες εισφορές προς τον Οργανισµό, τόσο στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης όσο και στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης. Για τον λόγο αυτόν και έπειτα από σχετική συνεργασία µε το Τµήµα Μητρώου και την Η∆ΙΚΑ Α.Ε. στην εικόνα του µητρώου δηµιουργήθηκε ειδικό πεδίο Ενδειξη Υπαγωγής στην Επικουρική Ασφάλιση ΟΑΕΕ, που συµπληρώνεται µε την ένδειξη Ε για τους ασφαλισµένουςπου έχουν υπαχθεί και στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης, ώστε να µην εκδίδεται αυτόµατα η ασφαλιστική ενηµερότητα. Για τους ασφαλισµένους που στην εικόνα του µητρώου τους έχει την παραπάνω ένδειξη Ε χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας µόνο έπειτα από επικοινωνία µε την αρµόδια Περιφερειακή ∆ιεύθυνση ΟΑΕΕ Επικουρικής Ασφάλισης και την έγγραφη διαβεβαίωση αυτής ότι οι ενδιαφερόµενοι είναι ταµειακά ενήµεροι και στον εν λόγω Κλάδο.

n ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ Ο προϊστάµενος της ∆ΟΥ δεν θεωρεί φορολογικά στοιχεία σε υπόχρεο ο οποίος δεν έχει εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσµες και απαιτητές υποχρεώσεις του από πάσης φύσεως φόρους του ∆ηµοσίου από την επαγγελµατική δραστηριότητα, από δάνεια µε την εγγύηση του ∆ηµοσίου, πρόστιµα για παραβάσεις των διατάξεων του Κώδικα, τέλη ή εισφορές που βεβαιώνονται από τις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες, όταν το σύνολο των υποχρεώσεων αυτών χωρίς τις νόµιµες προσαυξήσεις ξεπερνά τα έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, εκτός αν έχει υπαχθεί σε ρύθµιση τµηµατικής καταβολής των ληξιπρόθεσµων χρεών του από τα κατά νόµο αρµόδια όργανα και είναι απόλυτα συνεπής στην καταβολή των δόσεων αυτών. Οταν λοιπόν ασφαλισµένοι ζητούν βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενηµερότητας και διαπιστώνεται ότι αυτή δεν µπορεί να τους χορηγηθεί λόγω οφειλής, θα ενηµερώνονται ότι µπορούν να ζητούν γνωστοποίηση οφειλής ύστερα από σχετική αίτησή τους.

n ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ν. 3863/2010 Στους οφειλέτες που υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση και τηρούν τους όρους της ρύθµισης αυτής, χορηγείται βεβαίωση ταµειακής ενηµερότητας διάρκειας ενός (1) µηνός για θεώρηση περιορισµένου αριθµού βιβλίων και στοιχείων υπό την προϋπόθεση ότι η ρύθµιση τηρείται έναντι όλων των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης στην οποία υπάγεται το προσωπικό των επιχειρήσεων ή ο αυτοαπασχολούµενος. Από τη γραµµατική διατύπωση της παραπάνω διάταξης προκύπτει ότι η χορηγούµενη ασφαλιστική ενηµερότητα ισχύει υπό την προϋπόθεση της τήρησης της ρύθµισης εξόφλησης οφειλόµενων εισφορών σε όλους τους φορείς στους οποίους υπάγεται ο αυτοαπασχολούµενος και το προσωπικό της επιχείρησης (π.χ. ΟΑΕΕ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ).

Ητοι, αν αυτοαπασχολούµενος ασφαλισµένος στον ΟΑΕΕ που απασχολεί προσωπικό το οποίο ασφαλίζεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για κύρια σύνταξη και στο ΕΤΕΑΜ για επικουρική σύνταξη επιθυµεί να πάρει ασφαλιστική ενηµερότητα επειδή π.χ. θέλει να θεωρήσει βιβλία και στοιχεία στη ∆ΟΥ, ο ΟΑΕΕ θα πρέπει να του ζητήσει βεβαίωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΤΕΑΜ ότι δεν οφείλει εισφορές για το προσωπικό του ή ότι έχει ρυθµίσει τις οφειλές του στα παραπάνω Ταµεία και τηρεί τις ρυθµίσεις του. Εννοείται ότι στην περίπτωση που ο εν λόγω ασφαλισµένος είναι και ασφαλισµένος στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης, οι αρµόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ θα πρέπει να ελέγχουν και ότι δεν οφείλει εισφορές και στον Κλάδο αυτόν.

Οπως διευκρινίζεται στην ίδια εγκύκλιο, για την εφαρµογή των ανωτέρω θα πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Ο ασφαλισµένος κατά την υποβολή του αιτήµατος για υπαγωγή στη ρύθµιση θα πρέπει να καταθέτει Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει εάν απασχολεί προσωπικό στην επιχείρησή του και ότι έλαβε γνώση ότι προκειµένου να του χορηγηθεί βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας από τον ΟΑΕΕ θα πρέπει να προσκοµίσει βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα κύριας και επικουρικής σύνταξης στον οποίο ασφαλίζει το προσωπικό του.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ: Οι συµµετέχοντες στους διαγωνισµούς µετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν από την κατακύρωση οφείλουν εντός προθεσµίας από την έγγραφη ειδοποίησή τους να υποβάλουν πέραν των άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται, πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία τής ως άνω ειδοποίησης είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ο χρόνος διάρκειας του εν λόγω πιστοποιητικού προσδιορίζεται από τον χρόνο που καθίστανται απαιτητές οι τρέχουσες εισφορές στην περίπτωση που ο ασφαλισµένος είναι ταµειακά ενήµερος. Αντίθετα, στην περίπτωση που έχει υπαχθεί σε ρύθµιση του Ν. 3863/2010, ο χρόνος διάρκειας αυτού είναι ο προβλεπόµενος από τις διατάξεις (1 µήνας). Συγκεκριµένα και λαµβάνοντας υπόψη ότι η απόδειξη πληρωµής αποστέλλεται στον ασφαλισµένο κάθε µονό µήνα και πρέπει να εξοφληθεί το αργότερο µέχρι το τέλος του επόµενου της αναφερόµενης περιόδου µηνός, το εν λόγω πιστοποιητικό στην περίπτωση που ο ασφαλισµένος έχει καταβάλει όλες τις υποχρεώσεις του ισχύει µέχρι το τέλος του µηνός αυτού, αφού µέχρι τότε οι τρέχουσες εισφορές του διµήνου δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες.

Υπάρχει δυνατότητα η βεβαίωση να εκδίδεται online από κάθε Τµήµα

Με µια µατιά

Κάθε έτος και µετά την επεξεργασία των πληρωµών του 4ου διµήνου εκδίδεται βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας µέσω µηχανογραφικού συστήµατος και στέλνεται µαζικά στους ασφαλισµένους.

Ο χρόνος διάρκειας του πιστοποιητικού προσδιορίζεται από τον χρόνο που καθίστανται απαιτητές οι τρέχουσες εισφορές στην περίπτωση που ο ασφαλισµένος είναι ταµειακά ενήµερος.