Πώς θα βγείτε νωρίτερα στη σύνταξη

Οδηγός για να αναγνωρίσετε πλασματικά χρόνια

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ηλίας Π. Γεωργάκης   | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/09/2010 07:00 |
 Πώς θα βγείτε  νωρίτερα  στη σύνταξη

Εναν χρήσιμο και αναλυτικό οδηγό για τα πλασματικά χρόνια, δηλαδή τη δυνατότητα που παρέχεται στους ασφαλισμένους να εξέλθουν νωρίτερα στη σύνταξη βάσει του νέου Ασφαλιστικου Νόμου Λοβέρδου (3863/2010), εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας μαζί με τη σχετική εγκύκλιο η οποία στάλθηκε στα ασφαλιστικά ταμεία.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι η ισχύς των διατάξεων για τα πλασματικά έτη του νέου νόμου 3863/2010 αρχίζει την 1.1.2011 και αφορά τους ασφαλισμένους που συγκεντρώνουν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις:

α) θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατ΄ αποκλειστικότητα από 1.1.2011 και εφ΄ εξής β) έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή 12 έτη ασφάλισης Επομένως οι διατάξεις του άρθρου 40 και της παρ. 12 του άρθρου 47 του Ν. 2084/92 εφαρμόζονται μέχρι 31.12.2010 και αφορούν όλους όσοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010, ανεξάρτητα από το αν ασκήσουν το δικαίωμα αυτό μέχρι 31.12.2010 ή από 1.1.2011 και εφεξής. Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις επαναπροσδιορίζονται οι χρόνοι που μπορούν να προσμετρηθούν ή να αναγνωρισθούν με εξαγορά τόσο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για προσαύξηση του ποσού αυτής.

Επιπλέον καθορίζεται η κλιμάκωση του χρόνου τον οποίο μπορεί να προσμετρήσει ή να αναγνωρίσει κάθε ασφαλισμένος, ανάλογα με τον χρόνο συνταξιοδότησής του, ως εξής:

Μέχρι τέσσερα (4) χρόνια για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2011 Μέχρι πέντε (5) χρόνια για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2012 Μέχρι έξι (6) χρόνια για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2013 Μέχρι επτά (7) χρόνια για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2014 και εφεξής Οι δυνατότητες που δίνει ο νέος νόμος
Με τον νέο νόμο είναι πλέον δυνατή: 1. Η προσμέτρηση χρόνου επιδότησης λόγω ασθένειας και ανεργίας. Θα μπορούν να συνυπολογισθούν 600 ημέρες επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας, 300 για κάθε αιτία (αντί των 400 ημερών κατά την τελευταία πριν από τη συνταξιοδότηση δεκαετία, όπως προβλέπεται σήμερα με τον Ν. 2084/92), ανεξάρτητα από τον χρόνο της ανεργίας ή της ασθένειας.

2. Η αναγνώριση του χρόνου σπουδών σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου σε μέσες επαγγελματικές σχολές, δημόσιες ή ιδιωτικές που έχουν αναγνωρισθεί από το κράτος, μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας. Οι σχολές αυτές θα σας γνωστοποιηθούν εγκαίρως ύστερα από σχετική αλληλογραφία του υπουργείου με τα συναρμόδια υπουργεία. Ο χρόνος που θα αναγνωρίζεται θα είναι ίσος με τα επίσημα ακέραια έτη σπουδών της οικείας σχολής, τα οποία προβλέπονται κατά τον χρόνο της αποφοίτησης. Είναι ευνόητο ότι αν κατά τον χρόνο φοίτησης στις αναφερόμενες σχολές έχει ασφαλισθεί σε οποιονδήποτε ομοειδή φορέα ασφάλισης δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος. Δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του χρόνου σπουδών αν δεν έχει αποκτηθεί το σχετικό πτυχίο ή δίπλωμα.

3. Η αναγνώριση του χρόνου ανεργίας, μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου. Ως χρόνος ανεργίας- πέραν του χρόνου εγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ- θεωρείται κάθε κενό χρονικό διάστημα μετά την έναρξη του εργασιακού βίου του ασφαλισμένου και την υπαγωγή του στα μητρώα οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού για το οποίο δεν υπάρχει ασφάλιση.

4. Η προσμέτρηση του χρόνου απουσίας των απασχολούμενων μητέρων από την εργασία τους, λόγω κύησης και λοχείας. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο που προβλέπεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ.

5. Η αναγνώριση του χρόνου απεργίας. 6. Η προσμέτρηση του πλασματικού χρόνου του άρθρου 141 του Ν. 3655/2008, ανεξάρτητα από τον χρόνο γέννησης των παιδιών (πριν ή μετά την 1-1-2000). Σημειώνεται ότι ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος, σύμφωνα με το άρθρο 10 (όπως για τη συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου των μητέρων ανηλίκων τέκνων), καθώς και για τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης των 15 ετών.

7. Η αναγνώριση του χρόνου μαθητείας, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις και μέχρι ένα (1) έτος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ως χρόνος μαθητείας θεωρείται ο χρόνος απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage).

LΙΝΚ:
Διαβάστε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου στο: http://assets.tanea.
gr/files/2010-09-02/syntakseis-2. doc

23 απαντήσεις για την εξαγορά συντάξιμων ετών απαντήσεις για την εξαγορά συντάξιμων ετών

Ποιοι είναι οι νέοι χρόνοι που αναγνωρίζονται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και προσαύξηση της σύνταξης;
Με τον νέο ασφαλιστικό νόμο παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνων ασφάλισης με τους οποίους ο εργαζόμενος διευκολύνεται για να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα αλλά και σε περιπτώσεις για να προσαυξήσει τη σύνταξή του. Μέχρι σήμερα οι χρόνοι που μπορούσαν να αναγνωρίσουν ήταν περιορισμένοι (Στρατός, γονική άδεια, χρόνος ανατροφής παιδιών κ.λπ.) και δεν αφορούσαν το σύνολο των περιπτώσεων αλλά ειδικές κατηγορίες. Με τις νέες ρυθμίσεις, ο ασφαλισμένος μπορεί να αναγνωρίσει επιπλέον:

Τον χρόνο επιδοτούμενης ανεργίας μέχρι 300 ημέρες (1 έτος) ανεξάρτητα από την περίοδο που πραγματοποιήθηκε η επιδότηση ανεργίας Τον χρόνο επιδοτούμενης ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες (1 έτος) ανεξάρτητα από την περίοδο της ασθένειας Τον χρόνο σπουδών σε μέσες, ανώτερες και ανώτατες σχολές Τον χρόνο ανεργίας για τον οποίο δεν έχει επιδοτηθεί ο εργαζόμενος ή παρουσιάζεται γενικώς κενό ασφάλισης, μετά όμως την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε Ταμείου Τον χρόνο απουσίας από την εργασία για τις μητέρες λόγω κύησης και λοχείας και μέχρι 119 ημέρες Τον χρόνο απεργίας για τον οποίο υπάρχει κενό ασφάλισης Τον πλασματικό χρόνο για τα παιδιά ανεξάρτητα από την ημερομηνία γέννησής τους ο οποίος ανέρχεται σε 1 χρόνο για ένα παιδί, 3 χρόνια για 2 παιδιά και 5 χρόνια για 3 παιδιά Τον χρόνο άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και μέχρι 8 χρόνια πριν από την εγγραφή του επαγγελματία στον ΟΑΕΕ, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί εισφορές Ποιοι έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν τους νέους πλασματικούς χρόνους;

Οι νέοι πλασματικοί χρόνοι αναγνωρίζονται μόνο από εκείνους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 και μετά. Αντίθετα, όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010 αναγνωρίζουν τους χρόνους που ίσχυαν με τους προηγούμενους νόμους (π.χ. στρατιωτική θητεία, χρόνος ανατροφής παιδιών κ.λπ.). Πόσα χρόνια μπορεί να αναγνωρίσει ο εργαζόμενος από τους νέους χρόνους που προβλέπονται στον νέο ασφαλιστικό νόμο;
Ενας εργαζόμενος που θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011 μπορεί να αναγνωρίσει μέχρι 4 χρόνια. Οποιος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2012 μπορεί να αναγνωρίσει μέχρι 5 χρόνια, το 2013 ώς 6 χρόνια και από το 2014 και μετά μέχρι 7 χρόνια.

Τα πλασματικά χρόνια αναγνωρίζονται μόνο σε ταμεία κύριας ασφάλισης ή και στα επικουρικά;

Τα πλασματικά χρόνια αναγνωρίζονται και στα επικουρικά ταμεία με τις ίδιες προϋποθέσεις που αναγνωρίζονται στα ταμεία κύριας ασφάλισης. Οι εισφορές βέβαια για την αναγνώριση χρόνου στα επικουρικά ταμεία είναι πολύ μικρότερες (στις περισσότερες περιπτώσεις 6% επί των συντάξιμων αποδοχών). Για ποιους χρόνους που αναγνωρίζονται δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές;
Χωρίς την καταβολή εισφορών αναγνωρίζεται ο χρόνος της επιδοτούμενης ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες, ο χρόνος επιδοτούμενης ασθένειας και μέχρι 300 ημέρες, ο χρόνος κύησης και λοχείας για τις μητέρες και μέχρι 119 ημέρες και ο χρόνος συνταξιοδότησης με αναπηρική σύνταξη. Αντίθετα για όλους τους άλλους χρόνους που αναγνωρίζονται καταβάλλονται εισφορές.

Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω τον χρόνο στρατιωτικής θητείας;

Σε όλα τα Ταμεία ο χρόνος στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται με την καταβολή εισφοράς που αντιστοιχεί στο άθροισμα των εισφορών εργαζομένου και εργοδότη επί των συντάξιμων αποδοχών που έχει ο εργαζόμενος κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης. Για τους μισθωτούς, η εισφορά στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι το 20% επί των συντάξιμων αποδοχών. Για τους δημοσίους υπαλλήλους είναι 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών, ενώ για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες η εισφορά για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται είναι ίση με την εισφορά που καταβάλλει ο ασφαλισμένος στον κλάδο σύνταξης.

Σε ποιες περιπτώσεις έχω έκπτωση για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας;

Εκπτωση 30% παρέχεται σε όσους ασφαλισμένους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2014.

Εκπτωση 50% παρέχεται σε όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2015 και μετά.

Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω τα χρόνια σπουδών;
Ο χρόνος σπουδών, σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, ο χρόνος μαθητείας και ο χρόνος φοίτησης σε μέσες επαγγελματικές σχολές αναγνωρίζονται με την καταβολή εισφορών που αντιστοιχούν στο 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται.

Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω τον χρόνο ανατροφής παιδιών;

Ο χρόνος ανατροφής παιδιών αναγνωρίζεται με την καταβολή εισφορών που αντιστοιχεί στο 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται.

Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω εκπαιδευτική άδεια ή χρόνο απεργίας;
Για τους χρόνους εκπαιδευτικής άδειας ή απεργίας ο εργαζόμενος καταβάλλει για κάθε μήνα που θα αναγνωρίσει ποσό που αντιστοιχεί στο 20% του συντάξιμου μισθού που έχει κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης. Τι θα πληρώσω για να αναγνωρίσω τον χρόνο ανεργίας;
Για τον χρόνο της επιδοτούμενης ανεργίας δεν καταβάλλονται εισφορές. Ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται χωρίς εξαγορά για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Για οποιονδήποτε άλλο χρόνο ανεργίας ή κενού ασφάλισης που υπάρχει μετά την πρώτη ασφάλιση σε οποιονδήποτε φορέα, ο εργαζόμενος πληρώνει εισφορά για κάθε μήνα που θα αναγνωρίσει, ίση με το 20% του 25πλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Πώς μπορώ να πληρώσω στο Ταμείο μου για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων;

Η πληρωμή στα Ταμεία γίνεται εφάπαξ εντός τριμήνου από την ειδοποίηση του Ταμείου, οπότε υπάρχει έκπτωση 15% στο ποσό. Παρέχεται όμως η δυνατότητα το συνολικό ποσό να εξοφληθεί σε τόσες μηνιαίες δόσεις όσοι είναι οι μήνες που αναγνωρίζονται. Στα επικουρικά ταμεία το ποσοστό εισφοράς για τις αναγνωρίσεις είναι κατά κανόνα 6%.

Μπορώ με την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων να πάρω σύνταξη σε μικρότερη ηλικία;
Στην πραγματικότητα και σε πολλές περιπτώσεις με την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων παρέχεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα νωρίτερα, οπότε αποφεύγει τη μεγάλη αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ή των επιπλέον ετών εργασίας.

Παράδειγμα 1ο Εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα έχει συμπληρώσει μέχρι το 2010 στο ΙΚΑ 4.500 ημέρες ασφάλισης και είναι μητέρα ανήλικου παιδιού που ενηλικιώνεται το 2015. Η μητέρα του παραδείγματός μας θα μπορούσε να συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2013, οπότε για να πάρει σύνταξη θα έπρεπε να συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας της για μειωμένη σύνταξη και το 65ο για πλήρη.

Με την αναγνώριση το 2011 (μέχρι 4 έτη) συμπληρώνει τα 5.500 ένσημα το έτος αυτό και θεμελιώνει δικαίωμα με το όριο ηλικίας που ισχύει για τον χρόνο αυτό, δηλαδή το 52ο έτος της ηλικίας για μειωμένη σύνταξη και το 57ο για πλήρη σύνταξη.

Παράδειγμα 2ο Εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα έχει συμπληρώσει μέχρι το τέλος του 2010 9.000 ημέρες ασφάλισης. Το 2010 επίσης συμπληρώνει το 55ο έτος της ηλικίας του. Με το καθεστώς που ίσχυε πριν από τον νέο ασφαλιστικό νόμο ο συγκεκριμένος εργαζόμενος θα μπορούσε να πάρει σύνταξη εφόσον θα συμπλήρωνε το 58ο έτος της ηλικίας του και 10.500 ημέρες. Με το νέο καθεστώς, το 2011 μπορεί να αναγνωρίσει «πλασματικά» χρόνια και να συμπληρώσει 10.500 ημέρες ασφάλισης, οπότε διατηρεί το όριο ηλικίας των 58 ετών.

Εργάζομαι στο Δημόσιο και έχω συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης το 2010 μαζί με τα χρόνια που είχα στον ιδιωτικό τομέα. Είμαι μητέρα ανηλίκου παιδιού και η ηλικία μου είναι 47 ετών. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;

Εχετε θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα αλλά για να συνταξιοδοτηθείτε θα πρέπει να συμπληρώσετε το 50ό έτος της ηλικίας σας. Δεν αλλάζουν για εσάς οι προϋποθέσεις ακόμα και αν έχει ενηλικιωθεί το παιδί σας μετά τη συμπλήρωση της 25ετίας.

Εργάζομαι στο Δημόσιο και έχω συμπληρώσει 23 χρόνια. Είμαι μητέρα ανηλίκου παιδιού που ενηλικιώνεται το 2013. Πώς μπορώ να θεμελιώσω συνταξιοδοτικό δικαίωμα και να πάρω σύνταξη; Εχω δύο παιδιά.

Το 2012 μπορείτε να αναγνωρίσετε δύο χρόνια και να συμπληρώσετε 25 χρόνια ασφάλισης (τα δύο χρόνια μπορεί να είναι από τα παιδιά ή έτη σπουδών κ.λπ.). Ετσι θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα και μπορείτε να πάρετε σύνταξη με τη συμπλήρωση του 52ου έτους της ηλικίας σας.

Σε ποιες περιπτώσεις τα «πλασματικά» χρόνια συνυπολογίζονται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και σε ποιε για την προσαύξηση της σύνταξης;

Σε όλες τις περιπτώσεις τα χρόνια που αναγνωρίζονται, συνυπολογίζονται για θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Ειδικά όμως για προσαύξηση της σύνταξης συνυπολογίζονται τα χρόνια για τα οποία προβλέπεται η πληρωμή εισφοράς (αναγνώριση με εξαγορά).

Είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ και έχω συμπληρώσει 4.800 ημέρες ασφάλισης και το 48ο έτος της ηλικίας μου. Πότε μπορώ να θεμελιώσω συνταξιοδοτικό δικαίωμα;

Το 2011 εφόσον αναγνωρίσετε όσο χρόνο χρειάζεται για να συμπληρώσετε 5.500 ημέρες ασφάλισης, θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Για να καταβληθεί όμως η σύνταξη μειωμένη θα πρέπει να συμπληρώσετε το 52ο έτος της ηλικίας σας, ενώ για πλήρη σύνταξη θα πρέπει να συμπληρώσετε το 57ο έτος της ηλικίας σας.

Είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και συμπληρώνω μέχρι το τέλος του 2010 10.000 ημέρες ασφάλισης. Εχω υπηρετήσει 2 έτη στρατιωτική θητεία. Πότε θεμελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωμα και πότε μπορώ να αναγνωρίσω τον χρόνο στρατιωτικής θητείας; Εάν πληρώσω τον Στρατό το 2011 θα έχω έκπτωση;

Θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2010, εφόσον αναγνωρίσετε τουλάχιστον 500 ημέρες από τη στρατιωτική σας θητεία. Για να πάρετε σύνταξη θα πρέπει να συμπληρώσετε το 58ο έτος της ηλικίας σας. Η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας μπορεί να γίνει και σήμερα, καθώς και μέχρι τις 31/12/2013. Δεν θα έχετε έκπτωση για την αναγνώριση του Στρατού, γιατί ανήκετε στην κατηγορία εκείνων που θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010. Είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και έχω συμπληρώσει 9.000 ημέρες ασφάλισης το 2010. Είμαι 56 ετών. Πότε θεμελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωμα; Τι πρέπει να κάνω για να πάρω το συντομότερο δυνατόν σύνταξη;
Το 2011 εφόσον συνεχίσετε την εργασία σας, θα έχετε 9.300 ημέρες ασφάλισης. Μπορείτε να αναγνωρίσετε 1.200 ημέρες ασφάλισης (από ανεργία, από Στρατό, από σπουδές κ.ο.κ.), ώστε να συμπληρώσετε 10.500 ημέρες ασφάλισης και να θεμελιώσετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα για χορήγηση σύνταξης στο 58ο έτος της ηλικίας σας. Για να καταβληθεί η σύνταξη απαιτούνται βέβαια 10.800

ημέρες ασφάλισης τις οποίες θα συμπληρώσετε το 2012, οπότε και μπορείτε να συνταξιοδοτηθείτε.

Είμαι ασφαλισμένος του ΙΚΑ και συμπλήρωσα 8.500 ημέρες ασφάλισης.
Είμαι 55 ετών. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη και ποιες αναγνωρίσεις μπορώ να κάνω;

Για να θεμελιώσετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα και να πάρετε πλήρη σύνταξη πριν από το 65ο της ηλικίας σας πρέπει να συμπληρώσετε 10.500 ημέρες ασφάλισης. Εάν συνεχίσετε την εργασία σας το 2012 θα έχετε συμπληρώσει 9.100 ημέρες ασφάλισης. Με τα 5 επιπλέον χρόνια που μπορείτε να αναγνωρίσετε το 2012 συμπληρώνετε 10.500 ημέρες ασφάλισης και θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Για να καταβληθεί στη συνέχεια η σύνταξή σας απαιτείται να συμπληρώσετε το 59ο έτος της ηλικίας σας και συνολικά 11.100 ημέρες ασφάλισης.

Πότε συμφέρει να αναγνωριστούν οι «πλασματικοί» χρόνοι;

Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010 η αναγνώριση γίνεται οποτεδήποτε από τον ενδιαφερόμενο, πάντοτε βέβαια με αίτηση που υποβάλλεται στο Ταμείο του.

Εργάζομαι στο Δημόσιο και έχω προσληφθεί πριν από το 1983. Συμπληρώνω το 2010, 31 χρόνια ασφάλισης. Μπορώ το 2011 να αναγνωρίσω 4 χρόνια και να συνταξιοδοτηθώ ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας με 35 συνολικά χρόνια ασφάλισης;

Δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε 4 χρόνια. Αυτό ισχύει για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα από 1/1/2011 και μετά. Δεν ισχύουν για σας οι νέοι χρόνοι που αναγνωρίζονται αλλά μόνο όσοι ίσχυαν πριν από την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου. Για παράδειγμα μπορείτε να αναγνωρίσετε τον χρόνο στρατιωτικής θητείας και εφόσον συμπληρώσετε 35 χρόνια ασφάλισης να συνταξιοδοτηθείτε χωρίς όριο ηλικίας.

Είμαι ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ και συμπληρώνω το 2010 33 χρόνια ασφάλισης. Η ηλικία μου είναι 56 ετών. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη;

Για να πάρετε σύνταξη θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσετε το 60ό έτος της ηλικίας σας. Υστερα λοιπόν από 4 χρόνια εάν έχετε συμπληρώσει 37 χρόνια ασφάλισης μπορείτε να αναγνωρίσετε άλλα 2 χρόνια (π.χ. του Στρατού) και να συμπληρώσετε 39 χρόνια που απαιτούνται και να συνταξιοδοτηθείτε.

34
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΚΟΥΣΚΟΣ
17/03/2011 11:31
Ειμαι 55 ετων,εχω 10 χρονια ικα και 23 χρονια τεβε.Ποτε μπορω να βγω με κανονικη συνταξη?
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
19/01/2011 00:43
Είμαι 58 ετών και έχω ΙΚΑ πριν το 1982 επτά χρόνια 2100 ένσημα από το 1990 είμαι στο ΤΕΒΕ δη λ, 20 χρόνια πότε μπορώ να βγω στην σύνταξη; μειωμένη και τι πλασματικά χρόνια μπορώ να αναγνωρίσω σαν γυναίκα
Σδρόλλα Χριστιάνα
27/11/2010 11:00
Ο πατερας μου 20 χρονια ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ 53 ετών έπαθε εμφραγμα και έκανε αγγειοπλαστική 3 μπαλονάκια. Μας είπαν οτι θα εβγαινε σε αναπηρική για ενα χρόνο. Και τελικά του αναγνωρίζουν αναπηρία 60% και δεν τον βγαζουν καθόλου. Τι μπορουμε να κάνουμε; ευχαριστώ.
Γιώργος Κεφαλίδης
08/10/2010 21:51
Γενημμένος το 1960, ασφαλiσμένος στον ΟΑΕΕ από το 1990, με έμφραγμα, διπλό bypass (το 2000) και τριπλή αγγειοπλαστική (το 2009)., πατέρας 2 παιδιών που σπουδάζουν στι Πανεπιστηήμιο. Δικαιούμαι αναπηρική σύνταξη, και ποιό το ύψος της?
Ευχαριστώ
Γιαννούλα Μπάκα
01/10/2010 14:42
Καλημέρα σας,
΄Εχω γεννηθεί στις 04/08/1959, είμαι ασφαλισμένη από τον Οκτώβριο του 1980 αποκλειστικά στο ΙΚΑ. Εργάζομαι σε Λογιστήριο , τα τελευταί 3 χρόνια ο μισθός μου είναι 2.000,00 μικτά και έχω 8.500 ένσημα. Είμαι διαζευγμένη, έχω έναν γιο 21 ετών. ΄Ολο το 1993 ήμουν άνεργη και έπαιρνα επίδομα από τον ΟΑΕΔ .Έχω σπουδάσει αρχιτεκτονικό σχέδιο 2 χρόνια στην ιδιωτική σχολή ΜΠΕΝΟΥ- ΠΑΛΜΕΡ και έχω αναγνωρίσει το πτυχίο μου. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω ,πότε μπορώ να πάρω μειωμένη σύνταξη και πόση, πότε πλήρη σύνταξη και πόση. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
ΚΑΤΣΙΛΕΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
29/09/2010 14:15
Εργάζομαι στο Δημόσιο και έχω προσληφθεί το 1979. Είμαι 60 ετών και πατερας τριων παιδιων εκ των οποίων το ένα ανήλικο. Μπορώ το 2011 να αναγνωρίσω κάποια χρόνια, και ποιά, και να συνταξιοδοτηθώ με 35 συνολικά χρόνια ασφάλισης; Θα μπορούσε κάποιος να με συμβουλέψει;
ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
20/09/2010 23:42
Σας παρακαλω πολυ ενημερωσετε μου αν μπορω να παρω συνταξη όντας την 19/8/2011 58 ετων και ασφαλισμενος με 750 ενσημα στον οαεε ,9445 στο ικα ,συμεριλαμβανομενης αναγνωρισης 28 μηνων στρατου που εχω ήδη κανει και ενω πλεον αυτασφαλιζομαι επειδη απολυθηκα και θα συνεχισω εως την 19/8/2011 οποτε θα εχω αθροιστικα 10535 ενσημα,εχοντας δυνατοτητα πλασματικων απο κενο ανεργιας αναμεσα σε εργασιακους μου χρονους[συνυπολογιζοντας την πιο πανω αναγνωριση του στρατου μπορω να αναγνωρισεω εως 20 μηνες]
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14/09/2010 19:50
Από το 2003 είμαι συνταξιούχος από Τραπεζα, με 28,5 χρονια υπηρεσίας (8500 ένσημα). Σήμερα είμαι 55 ετών. Λαμβάνω τη σύνταξή μου κάθε μήνα από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο οποίο μεταφέρθηκε το Ταμείο της Τράπεζας που μου χορήγησε τη σύνταξη. Υπάρχει κίνδυνος στα 65 ή τα 67 μου χρόνια το ΙΚΑ να προσδιορίσει μειωμένο ποσό σύνταξης από αυτό που παίρνω σήμερα ????? Χρειάζεται να αξιοποιήσω τα πλασματικά χρόνια του νέου ασφαλιστικού ?????? Ευχαριστώ
Ευαγγελία Βαβουλίδου
14/09/2010 16:30
Διορίστηκα στο Δημόσιο αρχές του 1985, δηλ έχω συμπληρώσει >25 έτη υπηρεσίας και είμαι 58 ετών.
Ερωτήσεις
1.Εχω θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης;
2.Mπορώ να παραμείνω και μετά το 2011 για όσο διάστημα θελήσω χωρίς να έχω αλλαγές στο συνταξιοδοτικό μου καθεστώς ( δικαίωμα να συνταξιοδοτηθώ, ο τρόπος υπολογισμού σύνταξης κ.α) ή θα πρέπει να συμπληρώσω υποχρεωτικά το 65ο έτος της ηλικίας μου αν δεν φύγω εντός του 2010;
3. Τι οφέλη μπορεί έχω αν παραμείνω α)μέχρι το τέλος του 2010 συμπληρώνοντας το 60ο έτος της ηλικίας και >27 έτη εργασίας στο ελληνικό δημόσιο* β) μέχρι την συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας (αρχές 2017, έχοντας συμπληρώσει μόνο 32 χρόνια εργασίας) (Μπορώ να εργαστώ μέχρι τα 67 μου? και αν συμφέρει οικονομικά )

4. 7.5 έτη εργασίας σε δημόσιο Φορέα (Πανεπ.) της Ε.Ε* αναγνωρίζονται ως συντάξιμα στο ελληνικό δημόσιο ? και με ποία διαδικασία ?
Ροιλός Βασίλης
11/09/2010 21:54
Είμαι 62 ετών με 7500 ένσημα ΙΚΑ με αρχή το 1970. Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη και με ποιο τρόπο ?
Υπηρέτησα 26 μήνες στρατιωτικό και έχω 2 έτη ανώτερης σχολής
Ευχαριστώ
Γ. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ
07/09/2010 13:00
Εργάζομαι στο Δημόσιο από 1-4-1983 με σύμβαση ΙΔ Ορισμένου και Αορίστου Χρόνου . Απο 1-9-1989 είμαι μόνιμος υπάλληλος. Από 1-7-1979 είμαι ασφαλισμένος στο ΤΣΜΕΔΕ ώς ιδιώτης. Είμαι τετραετούς φοίτησης και έχω γεννηθεί το 1950. Μπορώ να εξαγοράσω τα έτη σπουδών και πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ από το δημόσιο και πότε από το ΤΣΜΕΔΕ ?
Χριστοδούλου Αθανασία
06/09/2010 11:07
Καλημέρα σας, Είμαι μόνιμη υπάλληλος σε Ν.Π.Δ.Δ. και έχω συμπληρώσει μέχρι σήμερα 31,5 έτη ασφάλισης συμπεριλαμβανομένων και 5 ετών στον ιδιωτικό τομέα. Είμαι 52 ετών. όταν είχα συμπληρώσει 5.500 ημερομίσθια είχα ανήλικο παιδί. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ;
ΗΛΕΚΤΡΑ ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΣΟΥ
06/09/2010 09:41
Ειμαι γεννημένη 25/09/46.
Ειμαι μέλος σε οικογενειακής εταιρίας ΟΕ απο το 1970. (υπάρχει καταστατικό που το αποδεικνύει).
Επειδή τότε δεν ήταν υποχρεωτική για όλα τα μέλη της ΟΕ η ασφάληση στο ΤΑΕ, (τώρα ΟΑΕΕ), ασφαλίστηκα την 1/03/1982 πρώτη φορά.
Στις 25/09/2011 γίνομαι 65 ετών, θα έχω 29 χρόνια και 7 μήνες ασφαλισμένη . Μπορώ να εξαγοράσω κάποια χρόνια πριν το 1982 που αποδεδειγμένα εργαζόμουνα για να πάρω πλήρη σύνταξη ?
Αν ναι πόσα πρέπει να πληρώσω και τι χρειάζεται να κάνω?Ευχαριστώ
Αλέξανδρος Αριστοτέλους
04/09/2010 22:22
Στις 31/12/2015 θα συνταξιοδοτηθώ από το Δημόσιο με 29 πραγματικά έτη υπηρεσίας. Επειδή είμαι γιατρός ασφαλισμέ-νος στο ΤΣΑΥ από το 1975 μπορώ να έχω και 2η σύνταξη; ΄Εχω κάποιο περιορισμό [πλαφόν] εξαιτίας των δύο συντάξεων; Μπορώ να κάνω επιπλέον χρήση των 2 ετών στο στρατό και των 6 ετών του πτυχίου μου για να αυξηθούν τα συντάξιμα έτη του δημοσίου;
΄Αγις Λυσιμάχου
04/09/2010 22:04
Είμαι ασφαλισμένος 9 έτη σε ΔΕΚΟ [ΕΤΕ] με προηγούμενα ένσημα ΙΚΑ 8 ετών [δηλ σύνολο ετών 17]. Η ηλικία μου είναι 62 ετών. Υπάγομαι στην κατηγορία της διαδοχικής σύνταξης; Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη;Για να αυξήσω τα συντάξιμά μου χρόνια μπορώ να κάνω χρήση των 29 μηνών στο στρατό και των 6 ετών του πτυχίου μου; Σε περίπτωση δύο πτυχίων, αθροίζονται τα χρόνια ή λαμβάνονται υπόψη τα χρόνια του ενός μόνον πτυχίου;
Κρίτων Ανδεγαυός
04/09/2010 22:02
Είμαι ασφαλισμένος στο δημόσιο και συμπληρώνω στις 31/12/2010, 24 χρόνια ασφάλισης. Η ηλικία μου είναι 60 ετών. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη;Μπορώ να κάνω χρήση των 29 μηνών στο στρατό και των 6 ετών του πτυχίου μου[ιατρικής];
Κοντοστέργιος Αστέριος
04/09/2010 20:13
Εργάζωμαι στην Εθνική Τράπεζα από το 1989 είμαι χήρος με δύο παιδιά 4 9 ετών. Εγώ είμαι 43 και έχω αναγνωρισμένα 3 χρόνια ΙΚΑ, ΤΕΒΕ. Δεν έχω κάποιον για να μου προσέχει τα παιδιά όταν εργάζωμαι και ζητώ μία λύση στο πρόβλημά μου. Σας παρακαλώ αν μπορείτε να μου δώσετε μία απάντηση σε αυτό που με απασχολεί σχετικά τη συμταξιοδότηση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
04/09/2010 18:34
Είμαι 46 ετών ,ασφαλισμένη στο ΙΚΑ και τέλος του 2010 θα έχω 5.500 ενσημα.Έχω 12 χρονο παιδί.Δικαιούμαι να πάρω μειωμένη στα 50 ή πλήρη στα 55; Αν δικαιούμαι, τι χρειάζεται να κάνω για να θεμελιώσω το δικαίωμα μου;
πανος κορδαλης
04/09/2010 15:46
ειμαι 57 ετων τελος το 2010 συμπληρωνω 10000 ενσημα μπορω να πληρωσω τα υπολοιπα 500 απ το στρατο για να θεμελειωσω συνταξιοδοτικο δικαιωμα και να βγω στη συνταξη το 2011 συμπληρωμενα 58 .....ποτε και τι πρεπει να κανω για να αναγνωρισω τη στρατιωτικη θητεια....
ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΙΚΛΑΚΗ
04/09/2010 14:36
Καλημέρα σας, Σας παρακαλώ πολύ απαντήστε μου στα παρακάτω. Ειμαι μητέρα παιδιου με 67% αναπηρία ασφαλισμένη 1. ΙΚΑ το 1985 έως 1987 με 499 ενσημα 2.Ταμείο Εμπόρων και μετά ΟΑΕΕ από 14-3-1989. Σαν μητέρα αναπήρου πότε μπορώ να πάρω σύνταξη. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τα ενσημα του ΙΚΑ για να πάρω νωρίτερα σύνταξη ? Μπορώ να αγοράσω πλασματικά χρόνια ΕΧΩ ΓΕΝΝΗΘΕΊ ΤΟ ΈΤΟΣ 1959. Ευχαριστώ πού εκ των προτέρων Με Εκτίμηση Μαρία Σαρικλάκη
Κ.ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
04/09/2010 13:39
@παναγιώτης Μιχαηλίδης
Είναι νωρίς και να το σκέφτεσαι ακόμα!
Κ.ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ
04/09/2010 13:37
@γεωργιάδης γρηγόρης
Για τον Κύριο, εξαρτάται τί σχέδια έχει ο Θεός για σένα! Για ξεκούραση, σε καμιά 10ετία καί άν......
εμκ
04/09/2010 10:43
ασφαλ απο τον μαιο 1975 γεννηθ 1952 ασφ φορ οαεε ποτε βγενω συνταξη
γεωργιαδης γρηγορης
03/09/2010 20:15
ειμαι 56 ετων το 2010 συμπληρωνω 8800 βαρεα εχω αγορασμενα επι πλεον 700ενσημα στρατου συνολο 8800 700=9500 στο τελος του 2010 ποτε μπορω να αποχωρησω
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
03/09/2010 19:28
Μπορω να χρησιμοποιησω ενα χρονο ( 300 ενσημα ?? ) για την ανατροφη του παιδιου για να θεμελιωσω δικαιωμα συνταξης μεχρι 31-12-2010 η αυτο δεν ισχυει σημερα ?? Τωρα ειμαι ανεργος , επιδοτουμαι απο τον ΟΑΕΔ και εχω 9.552 ενσημα ΙΚΑ και μπορω να αναγνωρισω 720 ημερες ( 2 χρονια ) Στρατο . Ευχαριστω πολυ .
ΚΑΡΝΑΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
03/09/2010 17:41
Εργάζομαι στο δημόσιο από το 1987. ΄Εχω 23 χρόνια υπηρεσία και 16 μήνες στον ιδιωτικό τομέα με ΙΚΑ. Είμαι 57 χρονών και συμπληρώνω 25ετία το τέλος Ιανουαρίου 2011 για να βγώ στη σύνταξη με την κατηγορία ανάπηρου συζύγου (80% και άνω). Παλαιότερα είχα εργασθεί με σύμβαση έργου στο Πρωτοδικείο Αθηνών συνολικά 1,5 χρόνο χωρίς όμως να ασφαλιστώ στο ΤΕΒΕ. Είχα κάνει έναρξη επαγγέλματος στην Εφορία σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Μπορώ να εξαγοράσω τον χρόνο αυτό σαν πλασματικό και πότε.
παναγιωτης μιχαηλιδης
03/09/2010 13:08
εχω 8000 ενσημα βαρεα και ειμαι 47 χρονων ποτε βγαινω σε συ νταξη και σε ποια ηλικια
Μαρια Πανου
03/09/2010 12:15
Εργαζομαι στον ιδιωτ. τομεα. Το 2004 ειχα περιπου 5000 ενσημα και το παιδι μου ηταν ανηλικο ακομα. Μπορω να αναγνωρισω επιδοτουμενη ανεργια και καποια ασφ. κενα πριν το 2004 και να βγω με 55 χρονων με ανηλικο παιδι
AZ
03/09/2010 11:06
Οι εντολοδόχοι του ΔΝΤ δίδουν τη δυνατότητα εξαγοράς ετών με πληρωμή (ώστε να εκμηδενιστεί το εφ άπαξ!!), παρατείνοντας τον εργάσιμο βίο στα 40 έτη. Όντως μεγαλοφυής σύλληψις, αλλά άκρως ανήθικη. Η γνώμη μου είναι να μην εξαγοράσετε τίποτα, διοτι έτσι κι αλλιώς με διάφορα τερτιπια και ψευτοδιλημματα οι συντάξεις θα κυμαίνονται στο εγγύς μέλλον στα 700-1200 (οι καλές), ενώ θα σας φάνε και τα λεφτά που σας ζητάνε τώρα. Ξέρουν αυτοί... Αλλωστε κανείς δεν απολογήθηκε για τα χαμένα λεφτά των ταμείων (δομημένα κλπ). Κάτι ανάλογο θα πράξουν πάλι. Ασε που δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τα τις διάφορες επιδημίες που θα ξεκάνουν τους "άχρηστους" υπερήλικες όταν χρεαιστεί.... ΑΖ
Μαντελος Νικολαος
03/09/2010 10:10
ειμαι 50 ετων ασφαλισμενος στο ΙΚΑ απο το 1977 εως και το 1989 με 3600 ενσημα απο το 1990 εως 2008 εργαζομουνα στην Αυστραλια τα τελευταια 2 χρονια εργαζωμε στην Ελλαδα (4200 ενσημα περιπου)τι γινεται στην δικη μου περιπτωση?
Ελένη Αναγνώστου
03/09/2010 10:07
Καλημέρα σας,
Στο άρθρο σας αναφέρεται τις εξής προϋποθέσεις για αναγνώριση του πλασματικού χρόνου:
α) όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατ΄ αποκλειστικότητα από 1.1.2011 και εφ΄ εξής
β) έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή 12 έτη ασφάλισης Επομένως οι διατάξεις του άρθρου 40 και της παρ. 12 του άρθρου 47 του Ν. 2084/92 εφαρμόζονται μέχρι 31.12.2010 και αφορούν όλους όσοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010, ανεξάρτητα από το αν ασκήσουν το δικαίωμα αυτό μέχρι 31.12.2010 ή από 1.1.2011 και εφεξής.

Είμαι εργαζόμενη 63 χρόνων και έχω δουλέψει 16 χρόνια στην Αμερική (5100 ένσημα) και 8 χρόνια στην Ελλάδα (2350 ένσημα) έως σήμερα. Υπολογίζω να πάρω την σύνταξη στο τέλος του 2012 ( 600 ένσημα επιπλέον).
Το ερώτημα μου είναι,
1) μπορώ να θεμελιώσω το συνταξιοδοτικό δικαίωμα με εξαγορά σπουδών (5 έτη για το 2012) σε σχέση με το κατ΄ αποκλειστικότητα του άρθρου α)?
2) Το ελάχιστο των 3600 ενσήμων μπορεί να συμπεριλαμβάνει και ένσημα Αμερικής ή μόνο από την Ελλάδα?
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντηση σας,
Ελένη Αναγνώστου
Μάγδα Καραμήτσου
03/09/2010 09:59
Είμαι 49 ετών, μητέρα ανήλικου παιδιού και ασφαλισμένη στο ΙΚΑ από το 1986. Με το νέο ασφαλιστικό θεμελιώνω δικαίωμα για να φύγω το 2011 με μειωμένη σύνταξη (50 ετών) ή με πλήρη το 2016 (55 ετών). Εφ'' όσον έχω θεμελιώσει τις προϋποθέσεις για σύνταξη με συμφέρει να φύγω το 2016 ή νωρίτερα,? Θα μειωθεί η σύνταξή μου από το νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης που θα ισχύει από το 2015?
Αναστασία Χριστοφίδου
03/09/2010 09:46
Κύριε Γεωργάκη,
Βρήκα το άρθρο σας πολύ εμπεριστατωμένο και διαφωτιστικό. Μπορώ να σας κάνω κι εγώ μια ερώτηση; Είμαι 48 χρονών με 19 χρόνια προϋπηρεσία (5 στο ΙΚΑ (με ενδιάμεση συνολική επιδοτούμενη ανεργία 1 χρόνο) και 14 στο Δημόσιο (συνολικά 17 χρόνια αναγνωρισμένη προϋπηρεσία στο Δημόσιο). Εχω 2 παιδιά, το ένα ανήλικο (10 χρονών) και 10 χρόνια σπουδές. Πώς και πότε μπορώ να αναγνωρίσω πλασματικό χρόνο για να συμπληρώσω 25ετία και να μπορέσω να συνταξιοδοτηθώ;
Αν πρέπει να σας υποβάλω το ερώτημα σε άλλο μέιλ, σας παρακαλώ πολύ ενημερώστε με.
Ευχαριστώ ίδιαιτέρως
Αναστασία Χριστοφίδου
Διευθύντρια Ερευνών
Ακαδημία Αθηνών
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
03/09/2010 08:45
Εργάζομαι στο Δημόσιο, είμαι 41 ετών , έχω 12 χρόνια υπηρεσίας, πέντε χρόνια πριν ασφαλισμένη στο ΤΣΜΕΔΕ , ως ιδιώτης και έξι μήνες στο ΙΚΑ , είμαι πενταετούς φοίτησης ασφαλισμένη πριν το 1993 και έχω δύο ανήλικα τέκνα σχεδόν έξι και δέκα ετών . Πότε μπορώ να βγω με μειωμένη σύνταξη?