ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Χρηματιστήριο Αθηνών  | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 21/04/2017 07:35 |

Η ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. κατ' εφαρμογή του άρθρου 17 παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΝ.Α γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ενημερώθηκε ότι η μέτοχος της εταιρείας Θεοφιλάκη Καλλιόπη του Γεωργίου προέβει την Τετάρτη 19/04/2017 σε αγορά 3.000 μετοχών της εταιρείας, με τιμή κτήσης 0,25 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 750,00 ευρώ. Η κα Θεοφιλάκη Καλλιόπη κατείχε ποσοστό συμμετοχής 43,20%, ποσοστό το οποίο μεταβλήθηκε σε 43,258% έπειτα από την αγορά στις 19/04/2017. Η ως άνω συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω της Credit Suisse AG.

όλες οι τελευταίες ειδήσεις