Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

Χρηματιστήριο Αθηνών  | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 17/02/2017 10:29 |

 

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

 

Η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ  ΤΙΤΑΝ ( η Εταιρία) ανακοινώνει  σύμφωνα με το  Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014,  ότι η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Πέτρο Σαμπατακάκη, μη εκτελεστικό μέλος του  Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προέβη την 14/2/2017 σε πώληση 3.000 κοινών μετοχών, την 15/2/2017 σε πώληση 4.000 κοινών μετοχών και την 16/2/2017 σε πώληση 1.819 κοινών μετοχών της Εταιρίας, συνολικής αξίας € 66.964,07, € 89.615,79 και € 40.949,07 αντίστοιχα.

 

 

17.02.2017

 

όλες οι τελευταίες ειδήσεις