ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Χρηματιστήριο Αθηνών  | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 11/01/2017 15:20 |

Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273/2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 5/4/2016 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 18/4/2016, προέβη την 11/1/2017 σε αγορά 299 Ιδίων Μετοχών της Εταιρίας μέσω της Αlpha Finance με τιμή κτήσης 4,2801 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 1279 ευρώ.

όλες οι τελευταίες ειδήσεις