ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.

Χρηματιστήριο Αθηνών  | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 11/01/2017 12:30 |

ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η εταιρεία "ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε." (“H Εταιρεία”) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και σε εκτέλεση της από 22.6.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη σε αγορά 109 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης EUR2,00 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών EUR218,00.

Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν την 10η Ιανουαρίου 2017, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών "EUROXXΧρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.".

Μετά τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 57.953 ίδιες μετοχές (0,595% του συνόλου των 9.742.920 κοινών ονομαστικών μετοχών).

όλες οι τελευταίες ειδήσεις